10. lipnja 2019.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

IZVJESCE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
10. lipnja 2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru za 2019. godinu

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/96, 38/09,123/11,56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za […]
1. lipnja 2019.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka […]
22. svibnja 2019.

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

KLASA: 021-05/19-01/06 URBROJ: 2198/28-01-19-1 Privlaka, 20. svibnja  2019.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 […]
17. svibnja 2019.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju […]
3. svibnja 2019.

Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), članku 98. stavku 4., […]
18. travnja 2019.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

Na temelju čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-02/17-01/04, URBROJ: 2198/28-03/1-19-43,  Jedinstveni upravni […]
18. travnja 2019.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Dana 24. travnja 2019. godine s početkom u  14.00 sati će se u prostorijama Općine Privlaka održati javno otvaranje ponuda za odabir najpovoljnijih ponuđača za davanje […]
11. travnja 2019.

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

  S a z i v a m 20.(dvadesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 17. travnja 2019.g.(srijeda) s početkom […]
Skip to content