OPĆINA
Privlaka

Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


Temeljem članak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama  fizičkim i pravnim otvorenost i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacija i ponovnu uporabu informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlast da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama  i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama.

Službenik za informiranje


Općina Privlaka javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristup bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svih ostalih informacijama i dokumentima ostvaruju se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
  1. Putem telefona na broj: +385 (0) 23 367 561
  2. Putem faksa na broj +385 (0) 23 367 142
  3. Elektroničkom poštom službeniku za informiranje : opcina@privlaka.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. Poštom na adresu : Općina Privlaka, I.Pavla II 46, 23 233 Privlaka
  5. Osobno na adresu: Općina Privlaka, I.Pavla II 46, 23 233 Privlaka, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama radnim danom od 07:00 do 15:00.


Službenik za informiranje:

Danica Jurac
Općina Privlaka,Ivana Pavla II 46, 23 233 Privlaka
Tel: +385 (0) 23 367 561
Fax: +385 (0) 23 367 142
E-mail službenika za informiranje: opcina@privlaka.hr

Naknada za pristup informacijama


Općina Privlaka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Privlaka izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju


Opći propisi


• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU


• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti


• Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
• Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
• Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Privlaka,
• Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
• Zahtjev za pristup informacijama,
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zakonodavni okvir

Skip to content