REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/09
URBROJ:2198/28-01-21-4

Privlaka, 15. prosinca 2021.g.

Z A P I S N I K
sa 5. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 15. prosinca 2021.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 17,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Luka Grbić

4.     Ante  Šarić

5.     Paula Matulj

6.     Iva Barunčić

7.     Tomislav Jurlina

8.     Mislav Zanki

9.     Ive Begonja

 

Početak rada: 17,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  –

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar-Šango, viši stručni suradnik – Brabara Glavan, administrativni referent zapisničar- Danica Jurac; Predsjednik vijeća na početku sjednice pozdravlja sve nazočne , te utvrđuje kvorum : konstatira se da je prisutno svih 9 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu i stavlja ga na glasovanje. Predloženi  Dnevni red je usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice općinskog vijeća ;
 2. IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu
  1. Prihodi
  2. Rashodi
  3. Račun financiranja
  4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
  5. Rashodi – posebni dio
 3. Četvrte izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2021.
 4. IV Izmjene i dopune Programa gradnja komunalne infrastrukture za 2021.g.;
 5. III Izmjene i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021.g.;
 6. III Izmjene i dopune Programa u školstvu, predškolskom odgoju I naobrazbi u 2021.g.;
 7. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj  skrbi u 2021.g.;
 8. II Izmjene  i dopune odluke o  rasporedu rezultata za 2020;.g.
 9. PRORAČUN općine Privlaka za 2022.g., sa projekcijama za 2023.g. i  2024.g.; (materijal dostavljen)
  1. Prihodi
  2. Rashodi
   1. Račun financiranja
  3. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
  4. Rashodi – posebni dio
  5. Funkcijska klasifikacija
 10. Odluka o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2022.g.;
 11. Program građenja komunalne infrastrukture u 2022. g.;
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. g.;
 13. Program javnih potreba u kulturi u 2022. g.;
 14. Program javnih potreba u sportu u 2022. g.;
 15. Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2022. g.;
 16. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  u 2022. g.;
 17. Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2022. g.;
 18. Program utroška sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. g.;
 19. Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. g.;
 20. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Privlaka za 2022. g.;
 21. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2022. g.;
 22. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Luka Loznica”
 23. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 24. Odluka o visini naknade članova predstavničkog tijela Općine Privlaka
 25. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece
 26. Odluka o nerazvrstanim cestama
 27. Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2022. godinu
 28. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja još jednog odgojitelja na pola radnog vremena te zapošljavanje pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 29. Razno

 

Ad.1.)

Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka

Zapisnik sa prethodne sjednice  potvrđen jednoglasno, 9 glasova „Za“.

 

Ad.2).

IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Gašpar Begonja te objasnio predložene izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu. Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za 207.010,00 kn u odnosu na Treće Izmjene  i dopune Preračuna za 2021.g.  te oni sad iznose 39.253.304,84 kn. Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna ukupni rashodi i izdaci povećavaju za 207.010,00 u odnosu na treće izmjene i dopune za 2021.g. te oni sada iznose 39.253.304,84 kn.

Predsjednik daje predloženo na raspravu.

Za riječ se javio vijećnik Ive Begonja, koji u nastavku ističe da vijećnici MOSTA  ne mogu glasati za ovakve izmjene iz više razloga, te dodaje da je više negativnih rekorda srušeno ovim izmjenama a ne samo ovim nego i 1,2,3,. Između ostalog troškovi reprezentacije načelnika u iznosu od 150.00,00 kn. Vijećnik u nastavku dodaje da je posebno njemu zanimljivo jer je to njegova struka troškovi usluge odvjetnika i pravnih savjetnika u iznosu od 2.500.000,00 kn u godinu dana. Po našim podacima u razdoblju od osnivanja općine 1989.g. do 2017.g. potrošeno je 1.600.000,00 kn a u jednoj godini 2.500.000,00 kn. Ako gledamo točku 91. Troškovi sudskih postupaka iznose 1.000.000,00 kn to znači izgubljeni sudski postupci! Drugim riječima plaćeno je 2.500.000.00 kn da bi se izgubilo 1.000.000,00 kn. Vijećnik Ive  Begonja u nastavku ističe da je vijećničko pitanje od strane MOSTA (predano u pisanom obliku)  da im se dostavi izviješće o stanju sudskih spisa i da im se dostavi Ugovor o pružanju pravne pomoći sklopljen sa sadašnjim odvjetnicima i pravnim savjetnicima jer po njihovom mišljenju ovi Ugovori su šteni za općinu Privlaka.

Nakon provedene  rasprave u kojoj su sudjelovali : Nikica Begonja, Ive Begonja, Luka Grbić i Gašpar Begonja,

Predsjednik daje predloženo na glasanje, Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo je, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „PROTIV“, te  donijelo

 

Odluku o IV. izmjenama i dopunama proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.3).

IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća te kratko obrazložio točku dnevnog reda.

Predsjednik Općinskog vijeća daje IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021.g. na raspravu a potom i  na glasovanje. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 „Suzdržana“,  te donijelo

 

Odluku o IV. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad4.).

IV Izmjene i dopune Programa gradnja komunalne infrastrukture za 2021.g.;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća te ukratko obrazložio točku dnevnog reda. Predsjednik općinskog vijeća daje IV. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.. na raspravu a potom i na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“ . te donijelo

 

Odluku o IV izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).

III Izmjene i dopune Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021.g.;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća te ukratko obrazložio točku dnevnog reda. Predsjednik općinskog vijeća daje IV. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.. na raspravu a potom i na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“ . te donijelo

 

Odluku o IV izmjenama i dopunama Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6).

III Izmjene i dopune Programa u školstvu, predškolskom odgoju i  naobrazbi u 2021.g.;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda. Predsjednik općinskog vijeća daje III Izmjene i dopune Programa u školstvu, predškolskom odgoju i  naobrazbi u 2021.g. na raspravu a potom i na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, te donijelo

Odluku O III Izmjenama i dopunama Programa u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2021.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

II  Izmjene   i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj  skrbi u 2021.g.;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda. Predsjednik općinskog vijeća daje III Izmjene i dopune Programa u socijalnoj skrbi  u 2021.g. na raspravu a potom i na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, te donijelo

 

Odluku o II  Izmjene   i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj  skrbi u 2021.g.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

II Izmjene i dopune odluke o rasporedu rezultata za 2020.g.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda.

Predsjednik općinskog vijeća daje II izmjene i dopune odluke o rasporedu rezultata za 2020.g. na raspravu a potom i na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, te donijelo

Odluku o II izmjenama i dopunama odluke o rasporedu rezultata za 2020.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika,

 

Ad.9).

PRORAČUN općine Privlaka za 2022.g., sa projekcijama za 2023.g. i  2024.g.;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda o

Prijedlog Proračun općine Privlaka za 2022. godinu iznosi 49.489.076,55 kn od čega Prihodi iznose 34.347.322,00 kn, Rashodi 47.969.076,55 kn, Primici od financijske imovine 9.161.754,55 kn, Izdaci za financijsku imovinu 1.520.000,00 kn , te planirani višak prihoda iz prethodnih godina 5.985.000,00 kn.

Projekcije proračuna za 2023. godinu iznose 25.466.900,00 kn od čega Prihodi iznose 25.466.900,00 kn, Rashodi 22.547.528,96 kn, te Izdaci 2.899.371,04 kn.

Projekcije proračuna za 2024. godinu iznose 20.310.000,00 kn, od čega planirani Prihodi iznose 20.310.000,00 kn, Rashodi 19.250.628,96 kn, te Izdaci 1.049.371,04 kn.

Također predsjednik ističe da su podneseni amandmani od strane načelnika na proračun  i to:

 

Red.

broj

Naziv Planirani iznos Povećanje/

smanjenje

Novi iznos
1. Uređenje parka  Sokolar 0,00 + 100.000,00 100.000,00
2. Razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 + 1.000,00 1.000,00
3. Dopuna prometne signalizacije i opreme na ŽC 6237 185.000,00 + 13.550,00 198.500,00
4. Otkup građevinskog zemljišta 378.500,00 + 150.000,00 528.500,00
5. Troškovi sudskih postupaka 2.000.000,00 – 264.550,00 1.735.450,00

 

Predsjednik daje predloženi Proračun sa podnesenim amandmanima na raspravu te ujedno na glasanje

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je glasalo  sa 6 glasova „Za“ i 3 glasa „Protiv“, donijelo

Proračun Općine Privlaka za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. Godinu i financijskim planom dječjeg vrtića Sabunić za 2022.g. sa projekcijama za 2023.g. i 2024.g. s podnesenim  Amandmanima.

Proračun  čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Nikica Begonja, Tomislav Jurlina i  Gašpoar Begonja.

 

Ad.10).

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, sa 7  glasova „Za“ i 2 glasa „Protiv“, donijelo

 

Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11).

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Protiv“, donijelo

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 1. 143.000,00  kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12.)

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Protiv“, donijelo

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 9.290.066,00 kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13).

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka , jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 50.000,00 kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14).

Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

Program

javnih potreba u sportu za 2022. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 425.000,00 kuna.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.15).

Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima  za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima općine Privlaka za 2022. godinu

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 450.000,00 kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.16).

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi1  za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2022. godinu

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 122.100,00 kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.17).

Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi   za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

Program

Javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi  općine Privlaka za 2022. godinu

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 954.800,00 kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.18).

Program utroška sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta  za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“, donijelo

 

Program

Utroška sredstva od naknade za promjenu naknade poljoprivrednog zemljišta za  2022 godinu

Prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta iznosi 30% ukupnog iznosa, planiran je u ukupnom iznosu od 10.000,00 kn.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.19).

Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“, donijelo

Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.20).

Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Privlaka za 2022.g.

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Privlaka za 2022.g.

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno  je 300.000,00 kn

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.21).

–       Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2022. g.;

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te riječ daje Barbari Glavan da u nastavku obrazloži odluku koju potom daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, jednoglasno sa 9 glasova „Za“, donijelo

Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2022. g.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.22).

-Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Luka Loznica”

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“, donijelo

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.23).

-Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.24).

Odluka o visini naknade članova predstavničkog tijela Općine Privlaka

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

Odluku o visini naknade članova predstavničkog tijela Općine Privlaka

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.25).

–       Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

Odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.26).

-Odluka o nerazvrstanim cestama

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“, donijelo

Odluku o nerazvrstanim cestama

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.27).

-Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu, za riječ se javio vijećnik Ive Begonja: koji u nastavu ističe da ni ovu točku dnevnog reda ne mogu podržati  iz razloga smatraju da u Plan nisu ušle sve nekretnine koje bi mogle predstavljati  prihode za općinu Privlaka. Također ističe radi usporedbe  ugo.objekt  na k.č.. 2644/1 za 346 m2 najam je 15.000,00 kn a za  zubnu ambulantu od 64 m2 najam je 2.000,00 kn. Također postavljam vijećničko pitanje (u pisanom  obliku  ) i da se unese u zapisnik. Pitanje je: Zašto u ovaj plan a tako i u projekcije za 2023 i 2024 nisu unesene sve nekretnine koje bi mogle predstavljati prihode općine Privlaka?

Načelnik: Koje su to nekretnine?

Ive Begonja: Ne znam  ih sve napamet,  neke su navedene i u zaključku  općinskog vijeća od 18.12.2014.g.

Predsjednik vijeća: dobit ćete odgovor na vaše vijećničko pitanje.

Luka Grbić: dodaje da prilikom  sastavljanja ugovora o davanju u zakup ugostiteljskog objekta na č.z. 2644/1 k.o. Privlaka bila je stavljena klauzula u ugovor da se novci koji su ulože u sanaciju objekta postupno obijaju kroz godine od cijene najma, iz tog razloga je cijena najma  1500 kn mjesečno , a ona u stvarnosti nije tolika nego je i dvostruko i trostruko veća s obzirom na novce koji su uloženo u sanaciju tog objekta.

Vijećnik Ive  Begonja zahvalio se na objašnjenju.

Nakon opsežne rasprave u kojoj su sudjelovali: Ive Begonja, Luka Grbić, Gašpar Begonja i Nikica Begonja.

Nakon koje predsjednik da je predloženo na glasanje

Općinsko vijeće Općine Privlaka,   sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Protiv“, donijelo

Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2022. godinu

Zaključak čini sastani dio Zapisnika.

 

 

Ad.28).

-Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja još jednog odgojitelja na pola radnog vremena te zapošljavanje pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja još jednog odgojitelja na pola radnog vremena te zapošljavanje pripravnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.29).

–       Razno

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

 

Vijeće je završilo sa radom u 18.45 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIVLAKA

P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
Danica Jurac

Skip to content