REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/08
URBROJ:2198/28-01-21-2

Privlaka, 28. rujna 2021.g.

Z A P I S N I K
sa 4. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća  općine Privlaka koja je održana 28. rujna 2021.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 18,30 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Luka Grbić
 4. Ante Šarić
 5. Paula Matulj
 6. Tomislav Jurlina
 7. Mislav Zanki

 

Početak rada: 18:35 sati

 

Odsutni članovi vijeća: Iva Barunčić , Ive Begonja;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,Pročelnica – Brabara Glavan, administrativni referent- Danica Jurac; Predsjednik vijeća na početku sjednice pozdravlja sve nazočne , te predlaže slijedeći dnevni red :

 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka održane 2.8..2021.g.
 2. Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g.(materijal dostavljen)
  1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji
  2. Prihodi prema izvorima financiranja
  3. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
  4. Rashodi prema izvorima financiranja
  5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
  6. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  7. Račun financiranja prema izvorima financiranja
  8. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
  9. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
  10. Plan razvojnih programa
 3. III izmjena i dopuna Proračuna općine Privlaka za 2021.g. (Rebalans)
  1. Prihodi
  2. Rashodi
  3. Račun financiranja
  4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
  5. Rashodi posebni dio
 4. III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g.;
 5. III izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture  općine Privlaka za 2021.g.;
 6. II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Privlaka za 2021.g.;
 7. I izmjena i dopuna Prgrama javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2021.g.;
 8. I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim dr. općine Privlaka za 2021.g.;
 9. I izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za nez. zadržavanje nel. izgrađenih  zgrada u općini Privlaka za 2021.g.;
 10. III izmjena i dopuna odluke o izvršenju proračuna  općine Privlaka za 2021.g.;
 11. Izmjene odluke o rasporedu rezultata poslovanja općine Privlaka za 2020.g.
 12. II izmjenama i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka;
 13. Odluka o prijedlogu Povjerenstva za odabir ponude u postupku javnog natječaja u svrhu izgradnje suhog veza i servisiranja brodova (suha marina);
 14. Odluka o prijedlogu Povjerenstva za odabir ponude u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Privlaka;
 15. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu usluga;
 16. Odluka o davanju u zakup i utvrđivanje početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1);
 17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcije sportskog-rekreacijskog centra Privlaka mjere 7 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020;
 18. Odluka o osnivanju prava građenja u korist OKD „Arić“;
 19. Odluka o povećanju temeljnog kapitala OKD „Artić“;
 20. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka raspisivanja javnog natječaja za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Privlaka;
 21. Razno;

 

Predsjednik vijeća u nastavku daje dnevni red na prihvaćanje, vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“ te prihvatili predloženi dnevni red.

 

Ad.1).

 • Prihvaćanje zapisnika sa 3. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka održane 2.8.2021.g.

 

Predsjednik uvodno daje zapisnik sa 3. Sjednice općinskog vijeća na raspravu. Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik. Predsjednik daje isto na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 3. Sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2)

Polugodišnje izviješće o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g.

Uvodnom riječi predsjednik vijeća obrazlaže polugodišnje izviješće o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2021.g., te riječ daje gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži predloženo. Katarina Šango o nastavku ističe da su Prihodi u prvom polugodištu 2021.g. ostvareni su u iznosu od 8.705.128,97 kn to je 41,85 % od plana, odnosno 48,99 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te  u nastavku obrazlaže po skupinama. Rashodi poslovanja Općine Privlaka u prvom polugodištu 2021.g.  iznose 9.419.085,40 kn što je 25,61 % u odnosu na plan, te  13,90 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 5.769.637,87 kn. U prvom polugodištu 2021. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 34.529,24 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 763.537,17 kn te je na dan 30.06.2021. godine Općina Privlaka ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.040.629,94 kn raspoloživi za sljedeće razdoblje.  Nakon iscrpnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik vijeća daje preloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik vijeća daje na glasanje prijedlog polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2021.g.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su sa 7 glasova vijećnika glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O prihvaćanju Polugodišnje izviješća o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

  

Ad.3).   –  III   izmjena i dopuna  Proračuna za 2021.g. i projekcija za 2022.g. i 2023.g.     Na temelju članka 6. i članka 39.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Predsjednik uvodno obrazlaže  i izmjene i dopune proračuna za 2021.g. te ističe da imamo zaprimljene Amandmane od strane Načelnika općine i to:

Red. broj                     Opis Planirani iznos za 2021   Iznos +/- Novi iznos Za 2021
1. Sidreni sustav- Mul u selu 0,00 51.000,00 51,000,00
2. Prihodi od zateznih kamata 1.500,00 51.000,00 52.500,00

 

Ukupni rasplodi i izdaci se povećavaju za 2.244.934,00 kn u odnosu na II izmjene i dopune proračuna za 2021.g. , te sada iznosi 39.046.294,84 kn.

Ukupni prihodi i primici  se povećavaju za 2.982.000,00 kn u odnosu na druge Izmjene i dopune Preračuna za 2021.g. te oni sad iznose 23.781.884,00 kn.

U nastavku predsjednik otvara raspravu po predloženoj točki dnevnog reda, te riječ daje vijećniku Luki Grbiću da obrazloži predloženi amandman. Vijećnik Luka Grbić kao predstavnik brodara koji moraju izmjestiti brodova zbog skorašnje rekonstrukcije mula u selu ističe da je na sastanku u lovačkom domu postignut dogovor da se svi brodovi izmjeste na đigu a za to je potrebno osigurati zimski vez. Ponudu smo dobili od firme „ZOE“ projekt kojom ponudom su iskazali iznos od 50.637,50 kn za izvođenje radova.

Nakon kraće provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže da se pristupi glasanju za predloženim amandmanima.

Vijećnici su jednoglasno  sa 7 glasova vijećnika „ZA“ predloženi amandman, te ga prihvatili.

Nakon kojeg predsjednik predlaže glasanje o prihvaćanju III izmjena i dopuna Proračuna za 2021.g. i projekcija za 2022.g. i 2023.g.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su sa 7 glasova vijećnika  „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA O prihvaćanju III izmjena i dopuna Proračuna općine Privlaka za 2021.g. , u tekstu koji se  prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.4).

– III izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.;

Na temelju članka 39. Stavak 2.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine  Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo   III izmjena i dopuna Plan razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. Godinu  

odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). 

– III izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.;

  Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka  30. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik  Zadarske županije” br. 5/18) Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

III izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad6).

– II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.;

  Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka  30. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik  Zadarske županije” br. 5/18) Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

  

Ad.7).

– I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2021.g.;

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi  (“Narodne novine” broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 30. Statuta općine Privlaka (“Službeni glasnik  Zadarske županije” br. 5/18) Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

I izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2021.g.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

– I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim dr. općine Privlaka za 2021.g.

Na temelju članka 39. Stavak 2.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine  Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

I izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvima općine Privlaka u 2021.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).

 • I izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za nez. zadržavanje nel. izgrađenih  zgrada u općini Privlaka za 2021.g.;

Na temelju članka 39. Stavak 2.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine  Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo

  

I izmjene  i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za nez. zadržavanje nel. izgrađenih  zgrada u općini Privlaka za 2021.g.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad10).

– III izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2021. Godinu

 

Na temelju članka 41.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za, ), bez rasprave, donijelo   III izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

  

Ad.11.)

izmjene odluke o rasporedu rezultata poslovanja općine Privlaka za 2020.g.

 

Na temelju članka 41.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za, ), bez rasprave, donijelo

 

Izmjene i dopune odluke o rasporedu rezultata poslovanja općine Privlaka za 2020.g.

 

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad12).

– II izmjenama i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće: Predlaže se usvojiti II izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2021. godinu u kojemu se mijenja u Poglavlju 6 Tablica 4 Plan nekretnina za prodaju na način da se dodaju sljedeće nekretnine:

 • č. 7909/2 k.o. Privlaka
 • č. 3687/4 k.o. Privlaka
 • suvlasnički dio k.č. 2988 k.o. Privlaka
 • č. 7895 k.o. Privlaka
 • č. 8133 k.o. Privlaka
 • č. 2980 k.o. Privlaka
 • suvlasnički dio k.č. 432 k.o. Privlaka.

Također se mijenja Tablica 5 Plan nekretnina za kupnju u istom poglavlju na način da se dodaju sljedeće nekretnine:

 • č. 5492
 • dio k.č. 3282
 • dio k.č. 2739
 • dio 3518, sve k.o. Privlaka.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (7 glasova Za), te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA o II izmjenama i dopunama Plana upravljanja imovinom općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.13)

Odluka o prijedlogu Povjerenstva  za odabir ponude u postupku javnog natječaja u svrhu izgradnje suhog veza i servisiranja brodova (suha marina);

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće: Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 19/13) Povjerenstvo u sastavu Barbara Glavan za predsjednicu, Nikica Begonja, Ante Mustać, Paula Matulj i Tomislav Jurlina za članove, pristupilo je otvaranju ponuda koje su pristigle povodom natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka, nekretnine oznake čest.zem. 6766/14, 6766/15, 6766/16, 6766/17, 6766/17, 6766/19, 6766/20, 6766/21, 6766/22 k.o. Privlaka, od dana 28. srpnja 2021. godine, u svrhu izgradnje suhog veza i servisiranja brodova (suha marina). Zadatak povjerenstva je bilo izvršiti otvaranje ponuda, na sjednici utvrditi je li natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku, a o čemu se sastavlja zapisnik povjerenstva na temelju kojeg zapisnika će predložiti donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude, a koju odluku će donijeti predstavničko tijelo Općine Privlaka.

Na predmetni natječaj je pristigla samo jedna ponuda za koju je Povjerenstvo utvrdilo da je valjanja te je predloženo istu prihvatiti. Zapisnik sa otvaranja ponuda je priložen ovomu prijedlogu odluke.

Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka, Općina Privlaka i najpovoljniji ponuditelj će sklopiti Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka i to u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, za riječ se javio vijećnik Tomislav Jurlina te je postavio slijedeće pitanje.  Zašto firmi KANSEL d.o.o iz Privlaka nije udovoljeno zahtjevu kojim je zahtjevom tražio  najam istog zemljišta za postavljanje skladišta za svoju djelatnost?

Pročelnica Barbara Glavan u nastavku ističe da je pod točkom 16. Predloženo donošenje odluke za najam zemljišta baš za takvu vrstu djelatnosti.

Nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika,  predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o prijedlogu odluke.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ te 1 glas vijećnika „SUZDRŽAN“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga Povjerenstva za odabir ponude u postupku javnog natječaja u svrhu izgradnje suhog veza i servisiranja brodova (suha marina).

 

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.14). 

Odluka o prijedlogu Povjerenstva za odabir ponude u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Privlaka

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

Na temelju Odluke o prodaji nekretnine k.č. 7909/2 k.o. Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 20/21) a koja je donesena na prethodnoj sjednici općinskog vijeća Općine Privlaka, raspisan je javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka na koji je pristigla jedna ponuda. Otvaranje ponuda je održano dana 1. rujna 2021.o čemu je sačinjen zapisnik a koji je priložen. Zadatak povjerenstva je bilo izvršiti otvaranje ponuda, na sjednici utvrditi je li natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku, a o čemu se sastavlja zapisnik povjerenstva na temelju kojeg zapisnika će predložiti donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude, a koju odluku će donijeti predstavničko tijelo Općine Privlaka.

Na natječaj je pristigla jedna ponuda i to ponuditelja Roberta Mustać, Ulica Grgura Ninskog 10, 23233 Privlaka– sastavljena sukladno uvjetima natječaja za nekretninu oznake čest. zem. 7909/2, površine 119 m2, upisane u ZK ulošku 8131, k.o. Privlaka, s ponuđenom cijenom od 66.000,00 kuna (šezdesetšesttisućakunanulalipa) i ponudom za obročno plaćanje. Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda valjana te predložilo istu prihvatiti. Kako je sukladno uvjetima natječaja određeno da je moguća obročna otplata i to do najviše 5 godišnjih obroka, u kojem slučaju će se uknjižba prava vlasništva dozvoliti po konačnoj uplati ukupne kupoprodajne cijene, a ponuditelj je zamolio da mu se odobri obročna otplata, predlaže se usvojiti odluku kojom se prihvaća prijedlog ponuditelja.

Na temelju članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka, Općina Privlaka i najpovoljniji ponuditelj će sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Predsjednik daje  predloženo  na raspravu, te se nakon provedene kraće rasprave predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

 o prijedlogu Povjerenstva za odabir ponude u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.15).

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu usluga

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

Članak 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) određuje da način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom. Općinsko vijeće Općine Privlaka je na sjednici 14. rujna 2017. donijelo Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu usluga (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 15/17).

U predmetnoj odluci mijenja se članak 14. koje je glasio:  „Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska mjesečna cijena programa Vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Vrtića za kalendarsku godinu. Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. “  na način da sada glasi: „ Ekonomska cijena za redoviti program u petodnevnome radnom tjednu – cjelodnevni i poludnevni – utvrđuje se godišnjim programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi, na temelju prosječnih troškova programa sukladno odredbama članka 42. Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10).“

Također se mijenja članak 15. koji glasi: „Iznos sudjelovanja roditelja djece u ekonomskoj cijeni redovitih programa iznosi 600.00 kuna i primjenjuje se od 1. rujna 2017. god.“ s obzirom da je uveden 5,5 satni program, potrebno je bilo prilagoditi i cijenu programa na način da je sada određeno sljedeće: „Za obavljanje usluga programa, ekonomska mjesečna cijena programa Vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Vrtića za kalendarsku godinu.

Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Općine Privlaka u ekonomskoj cijeni redovitih programa je:

– za redoviti 10-satni program 600,00 kn

– za redoviti 5,5-satni program 300,00 kn. „

Predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže glasanje o prijedlogu odluke.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su  Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te su slijedom toga donijelo slijedeću

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Sabunić i mjerilima za naplatu usluga

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.16)

Odluka o davanju u zakup i utvrđivanje početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1);

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelica u nastavku ističe slijedeće: Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

 

Općina Privlaka planira dati u zakup slijedeće nekretnine oznake:

–         čest.zem. 6766/6, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 2593 m2;

–           čest.zem. 6766/7, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1473 m2;

–           čest.zem. 6766/8, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1077 m2;

–           čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2;

–           čest.zem. 6766/11, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1484 m2;sve upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u vlasništvu Općine Privlaka, za cijelo.

Predmetni prostor koristio bi se u svrhu skladištenja strojeva i opreme za obavljanje građevinskih i ostalih sličnih djelatnosti. Da bi se raspolagalo ovim nekretninama i raspisalo javni natječaj, sukladno članku 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 05/18, 07/21) potrebna je odluka predstavničkog tijela.

Sukladno članku 19. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 19/13), nekretnina – odnosno dio nekretnine, zemljište u vlasništvu Općine Privlaka može se davati u zakup radi korištenja zemljišta zbog potreba obavljanja određenih djelatnosti i u druge svrhe i to na rok od 10 godina. Početnu zakupninu određuje se odlukom, a čiji je ovo prijedlog. Početna zakupnina je određena temeljem procjembenih elaborata izrađenih po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Dražen Knežević, struč.spec.ing.aedif. Zakupni odnos osniva se zaključivanjem ugovora između Općine kao vlasnika i zakupnika sukladno rezultatima natječajnog postupka. Tekst javnog natječaja je priložen.

Svi procjembeni elaborati su dostupni u prostorijama Općine Privlaka na uvid.

Predsjednik daje  predloženo  na raspravu, te se nakon provedene kraće rasprave predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o davanju u zakup i utvrđivanje početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1);

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.17).

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcije sportskog-rekreacijskog centra Privlaka mjere 7 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

Općina Privlaka se planira prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Da bi se prijavili potrebna je suglasnost predstavničkog tijela za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra Privlaka mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. Dakle, da bi se prijavili na natječaj potrebno je čim prije donijeti odluku Općinskog vijeća.

Za rekonstrukciju građevine športsko-rekreacijske namjene na k.č. 6766/30 k.o. Privlaka ishođena je građevinska dozvola u skladu sa glavnim projektom zajedničke oznake ZOP-04-07/19 za koji je glavni projektant Miroslav Lazić. Za istu mjeru je Općina Privlaka pripremila dokumentaciju za prijavu projekta izgradnje tržnice na Sabunikama, a o čemu je Općinsko vijeće već ranije dalo suglasnost.

Predsjednik daje  predloženo  na raspravu, te se nakon provedene kraće rasprave predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcije sportskog-rekreacijskog centra Privlaka mjere 7 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020;

 

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.18).

 • Odluka o osnivanju prava građenja u korist OKD „Arić“;

  

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

Općina Privlaka je ishodila građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade komunalnog poduzeća na postojećoj građevnoj čestici 6766/27 k.o. Privlaka. Općina Privlaka predlaže na predmetnoj čestici osnovati pravo građenja u korist OKD Artić sukladno odredbama Zakona o vlasništvu u drugim stvarnim pravima.   Sukladno članku 21. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 19/13), pravo građenja se može osnovati bez naknade kada se osniva u korist trgovačkog društva u vlasništvu Općine, a u interesu je i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka Općine i mještana. Kako bi se počelo čim prije sa izgradnju zgrade komunalnog poduzeća predlaže se da se donese odluka kojom će se pokrenuti postupak osnivanja prava građenja u korist OKD Artić koji prijeko treba adekvatan prostor za strojeve, opremu i svoje djelatnike.

Predsjednik daje  predloženo  na raspravu, te se nakon provedene kraće rasprave predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

Predsjednik daje  predloženo  na raspravu, te se nakon provedene kraće rasprave predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O osnivanju prava građenja u korist OKD „Artić“

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.19)

 

 • Odluka o povećanju temeljnog kapitala OKD „Artić“;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

 

Člankom 457. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) određeno je da je za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora. Općina Privlaka kao jedini osnivač Općinskog komunalnog društva Artić, d.o.o., a na temelju članka 30. Statuta Općine Privlaka (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 05/18, 07/21) predlaže donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala društva i to u svrhu izgradnje zgrade komunalnog poduzeća na k.č. 6766/27 k.o. Privlaka, a za koju je ishođena građevinska dozvola.

Predsjednik daje  predloženo  na raspravu, te se nakon provedene kraće rasprave predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

Odluka

O povećanju temeljnog kapitala OKD „Artić“;

 

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.20)

 

Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka raspisivanja javnog natječaja za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje Načelniku da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Načelnik u nastavku ističe slijedeće: Zaprimili smo pismo namjere za izgradnju sportsko-rekreacijskog kompleksa na području općine Privlaka od firme Germanina Immobillien d.o.o. koji pismom namjere traže pravo gradnje na č.z. 6763/1 k.o. Privlaka na zemljištu iznad nogometnog igrališta  na Sabunikam. Oni su detaljno istražili tržiste i zaključili da takvih sadržaja fali na području Zadarske županije. Dobili smo i idejno rješenje kao bi to trebalo izgledati. Smatram da bi to bilo jako dobro ponaprije za Privlaku i naravno za cijelu Županiju. Predlažem da donesemo odluku, a naravno u biludućnosti moramo izraditi UPU.

 

Predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika

Predsjednik predlaže glasanje o istom.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno sa 7 glasova vijećnika „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O davanju suglasnosti za pokretanje postupka raspisivanja javnog natječaja za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Privlaka;

 

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad. 21).

 

-Razno

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

 

Vijeće je završilo sa radom u 19:50 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Nikica Begonja

Zapisničar:

D.Jurac

Skip to content