REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/22-01/04
URBROJ:2198/28-01-22-2

Privlaka, 08. Kolovoza   2022.g.

Z A P I S N I K

Sa 9. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća
Općine Privlaka koja je održana 8. kolovoza  2022.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 19,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Luka Grbić

4.     Paula Matulj

5.     Tomislav Jurlina

6.     Mislav Zanki

7.     Iva Brunčić

 

Početak rada: 18,00 sati

Odsutni članovi vijeća:  Ive Begonja, Ante Šarić;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,  v.d Pročelnica- Barbara Glavan,  administrativni referen- Danica Jurac, direktor OKD „Artić“ Marjan Begonja.

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno  7 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu, te predlaže da se točka 5. Dnevnog reda  izuzme iz ovog prijedloga dnevnog reda jer se nisu stekli uvjeti za donošenje odluke. U nastavku predsjednik  stavlja ga na glasovanje izmijenjeni prijedlog dnevnog reda . Predloženi izmijenjeni   Dnevni red je usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Izvješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2022.- 30.06.2022.;
 3. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o.;
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža;
 5. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture k.č. 8162 k.o. Privlaka –prijedlog oduke se izuzima iz dnevnog reda;
 6. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima;
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja;
 8. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka;
 9. Odluka o kupnji nekretnina k.č. 593 i k.č. 594/2 k.o. Privlaka;
 10. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Privlaka;
 11. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. godinu;
 12. Plan razvoja sustava civilne zaštite;
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić;
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sabunić;
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;
 16. Razno;

 

Ad.1).

–        Prihvaćanje Zapisnika sa 8. Sjednice Općinskog vijeća;

Predsjednik uvodno daje zapisnik sa 8. Sjednice općinskog vijeća na raspravu. Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik. Predsjednik daje isto na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 8. Sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2).

–        Izvješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2022.- 30.06.2022.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje Pročelnici. Pročelnica u nastavku ističe da sve postignuto u izvještajnom razdoblju rezultat je zajedničkog rada općinskog načelnika, općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela s ciljem da se realizira svaka ideja koja će dovesti do poboljšanja života u Općini Privlaka. U nastavku predsjednik daje na glasanje izvještaj o radu načelnika. Vijećnici općinskog vijeća su jednoglasno bez rasprave glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeći

 

Z a k l j u č a k

O prihvaćanu Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2022.g. 30.06. 2022.g. godine koje je sastavni dio ovog Zaključka.

 

Ad. 3).

-Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje direktoru OKD „Artića“ da u cijelosti obrazloži financijsko izvješće OKD „Artića za 2021.g. Direktor u nastavku ističe  da je vijećnicima u materijalnima dostavljena bilanca i račun dobitaka i gubitaka iz kojeg se vidi poslovanje  OKD „Artić“-a u 2021.g. U 2001.g. ostvaren je prihod od 3.547, 395,00 kn što je 3% porast u odnosu na 2020.g., rashodi su porasli za 5& te iznose 3.640.680,00 kn  na karaju godine je bio gubitak od 69.208,00 kn koji je u cijelosti pokriven a rezultat je povećanih troškova zbog prijenosa upravljanja nogometnog igrališta na Sabunikama, uvođenja naplate parkinga i povećanja troškova materijala i goriva. U 2022.g. očekuje se izjednačavanje prihoda o troškova, sva potraživanja od 31.12.2001.g. podmirena su u cijelosti. Kao i obveze koje se u najvećem dijelu odnose prema zaposlenicima.

Nakon izlaganja  direktora OKD „Artića“-a, predsjednik daje predloženo izviješće na raspravu.

Za riječ se javio vijećnik Luka Grbić: Naime, vezano za OKD „Artić“ financijsko izviješće nije kvalitetno dostavljeno vijećnicima. U izviješću nedostaju podaci na koje se referira direktor društava. Spominje se račun  primitaka i izdataka i financijski izviještaj ja to ne vidim u dostavljenim materijalima. Fali račun primitaka i izdataka tu je dostavljena samo bilanca koja je dosta šturo napisana. Što se tiče  financijskog izviješća zahtjevam  od njega da svako slijedeće izviješće koje dostavi ovom predstavničkom tijelu na izglasavanje prvo prođe sve instance koje mora proči. Ta financijska  izviješća moraju proči nadzorni odbor i predsjednik nadzornog odbora to izviješće dostavlja predstavničkom tijelu i na to izviješće stavlja  svoj potpis, a vi direktore možete samo braniti izviješće.

Sad mi odgovorite na ovu stavku koja se nalazi na drugoj stranici pod točkom 8, dani zajmovi i depoziti  u visini 254.000,00 kn. Pitanje je koje ste vi  dali zajmove u 2021.g.?

Marjan Begonja: nije nikome dan zajam, morta ću provjeriti s knjigovođom pa ću vam dostaviti točan podatak o čemu se radi.

Luka Grbić: Molim da uđe u zapisnik da na postavljeno vijećnikovo  pitanje  direktor OKD „Artić“-a nije znao dati odgovor , niti je upoznat sa bilancom koju je dostavio vijeću!

 

Ad.4).

Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje v.d. Pročelnici da u nastavku obrazloži prijedlog u cijelosti. v.d Pročelnica u nastavku ističe: Općinsko vijeće Općine Privlaka je na 8. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 14/22).

Kako je na istoj sjednici bilo govora o proširenju obuhvata, sada se predlaže izmijeniti odluku na način da je obuhvat sada 3,5 puta veći i iznosi oko 5,6 ha (more i kopno). Također je uočeno da se prilikom izrade prethodne odluke dogodila greška u pisanju pa je u članku 5. stavku 2. pisalo 15,11 ha površina obuhvata dok je trebalo stajati 1,6 ha pa se predlaže ispraviti na način kako je navedeno u prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža.

Temeljem članka 86 Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), propisano je da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi, a da odluku o izradi prostornog plana lokalne razine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Cilj donošenja predložene odluke je prvenstveno da se na prostoru Općine Privlaka poveća kvaliteta življenja lokalnog stanovništva i turistička ponuda kroz novi javni kupališni prostor sa pratećim sadržajima.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

 

ODLUKA

O izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.5).

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture k.č. 8162 k.o. Privlaka;

 

–       Predsjednik konstatira da se nisu stekli uvjeti za donošenje navedene odluke.

 

Ad.6).

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje v.d. Pročelnici da u nastaku obrazloži predloženo. V.d. Pročelnica u nastavku ističe: Općinsko vijeće Općine Privlaka je 13. travnja 2021. donijelo odluku kojom se odobrava kupnja nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Zadarske županije broj 12/21.

Nakon donošenja gore navedene odluke i razgovora s vlasnicima čestica koje su predmet ove odluke, pokrenut je postupak parcelacije te su izdvojene čestice u svrhu proširenja puta u Gornjim Begonjićima. Kako je došlo do promjene u veličini površine čestica koje su izdvojene u odnosu na površine , potrebno je mijenjati odluku iz travnja 2021. godine te površine uskladiti s Rješenjem Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Zadar, koje je priloženo prijedlogu ove odluke.

Temeljem članka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 19/13), odluku o kupnji nekretnine obzirom na vrijednost iste donosi tijelo nadležno za raspolaganje. Članak 6. Odluke propisuje da su tijela nadležna za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka Načelnik i Općinsko vijeće Općine Privlaka. Načelnik i Općinsko vijeće Općine Privlaka donose odluku o raspolaganju nekretninama na temelju vlasničkih ovlasti, a pod uvjetom i na način propisan Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim Zakonima. Radnje u postupcima u svezi raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine iz ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

Predsjednik stavlja na raspravu prijedlog oduke. Za riječ se javi vijećnik Mislav Zanki: Zašto se neke čestice kupuju,a neke proglašavaju javnim dobrom?

Vijećani Luka Grbić odgovara na pitanje: Javnim dobrom proglašavamo već formirane putove, a kupuju se prihvate č.z. radi proširenja prometnica.

 

Nakon provedene rasprave  predsjednik daje prijedlog na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 1 glas vijećnika „SUZDRŽAN“.

Slijedom gornjeg glasovanja donosi se slijedeća

 

ODLUKA

o Izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.7).

 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje v.d. Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. V.d. Pročelnica u nastavku ističe: Općinsko vijeće Općine Privlaka je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na neketninama u vlasništvu Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 14/22) i to za nekretnine:

– čest.zem. 6766/14, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1679 m2;

– čest.zem. 6766/15, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1392 m2;

– čest.zem. 6766/16, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1567 m2;

– čest.zem. 6766/17, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1600 m2;

– čest.zem. 6766/19, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1327 m2;

– čest.zem. 6766/20, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1378 m2;

– čest.zem. 6766/21, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1350 m2;

– čest.zem. 6766/22, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1457 m2;

sve upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka.

Pravo građenja osniva se na razdoblje od 40 godina od dana sklapanja Ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekti prelaze u vlasništvo Općine Privlaka te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Privlaka ili njezinom pravnom slijedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima i nema pravo na povrat uloženih sredstava od strane Općine Privlaka.

Godišnja naknada za pravo građenja na rok od 40 godina procijenjena je sukladno procjembenim elaboratima izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Draženu Knežević, struč.spec.ing.aedif. za svaku od nekretnina kako slijedi:

– za k.č. 6766/14, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1679 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR-a.

– za k.č. 6766/15, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1392 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 800,00 EUR-a,

– za k.č. 6766/16, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1567 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka ,u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 900,00 EUR-a,

– za k.č. 6766/17, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1600 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 900,00 EUR-a,

– za k.č. 6766/19, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1327 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 800,00 EUR-a,

– za k.č. 6766/20, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1378 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 800,00 EUR-a,

– za k.č. 6766/21, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1350 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 800,00 EUR-a,

– za k.č. 6766/22, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1457 m2, upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 900,00 EUR-a,

 

a ukupna početna godišnja naknada za pravo građenja temeljem ovog natječaja iznosila je 6.900,00 EUR-a..

 

Priloženo se dostavlja zapisnik Povjerenstva u kojem se predlaže donijeti odluku o odabiru ponude po predmetnom natječaju.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasalo  sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i jednim glasom vijećnika „Suzdržan“ , te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

ODLUKA

O odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanju prava građenja, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

 

Ad.8).

– Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje v.d. Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. V.d. Pročelnica u nastavku ističe: Temeljem članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/13), određeno je da Općina Privlaka može nekretnine prodati i davati u zakup i na drugi način njima raspolagati na temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Tijela nadležna za raspolaganje  nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka su načelnik i Općinsko vijeće Općine Privlaka, a oni donose odluku o raspolaganju nekretninama na temelju vlasničkih ovlasti, a pod uvjetom i na način pripisan Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Predmet odluke je k.č. 3283/2, PUNTA, u naravi dvorište, ukupne površine 498 m2, upisane u ZK uložak broj 6865 k.o. Privlaka, u vlasništvu Općine za cijelo. Priloženo je prikazano na slici ljubičaste boje.  Procjembeni  elaborat je dostupan na uvid u prostorijama Općine

 

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasalo  sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i jednim glasom vijećnika „Suzdržan“ , te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

ODLUKA

O prodaji nekretnine u vlasništvu općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.9).

 

-Odluke o kupnji nekretnina k.č. 593 i k.č. 594/2 k.o. Privlaka;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te riječ daje Načelniku  da obrazloži prijedlog oduke. Načelnik u nastavku ističe da je za taj put dobivena lokacija dozvola i sada smo krunili u realizaciju toga dijela. Tu sve građevinske čestice a nemaju  pristup na glavnu prometnicu. Put je planiran u PP još 2009.g. Predlaže se donošenju odluke o kupnji navedenih čestica za formiranje puta.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

 

ODLUKA

o kupnji nekretnina k.č. 593 i k.č. 594/2 k.o. Privlaka, u tekstu koja je prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

 

Ad.10).

-Odluke o    načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na

Području općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te riječ daje Načelniku  da obrazloži prijedlog oduke. Načelnik u nastavku ističe da je Zadarski list pisao da smo mi jedina općina koja je ostala na 3 odvoza tjedno, a sve druge su na prijedlog direktora čistoće na dva odvoza tjedno.Ja sam se protivio tome jer sam mišljenja da smo mi turističko mjesto. Mi sad plaćamo 65,00 kn ovom odlukom cijena se poduže na 84,00 kn sto je za 19,00 kn više. Smatram da u ljetnim mjesecima otpad ne može stajati u kantama od četvrtka do ponedjeljak na javnim površinama kad su temperature +40. Stoga vam predlažem da zadržimo 3 odvoza tjedno u sezoni.

 

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

 

ODLUKA

o    načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na Području općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.11).

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. Godinu;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže analizu sustava zaštite i spašavanja za 2021.g.. Zakon nas obrezuje na prihvaćanje analize za prethodnu godinu, materijal su vam dostavljeni.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

 

Odluka

O prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.12).

–        Plan razvoja sustava civilne zaštite

 

Predsjednik uvodno obarzlaže Plan razvoja sustava civilne zaštite te dodaje da kao i u gornjoj točki zakon  nas obvezuje na donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite, materijale se dobili.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

Zaključak

O usvajanju plana razvoja sustava civilne zaštite, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku Iičini njegov sastvni dio.

 

Ad.13).

–        Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje v.d. Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. V.d. Pročelnica u nastavku ističe:

Općina Privlaka kao osnivač Dječjeg vrtića Sabunić dužna je uskladiti Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić sa izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazlovanju te izvršiti izmjene s obzirom da se sjedište vrtića s novom pedagoškom godinom mijenja zbog nove zgrade dječjeg vrtća.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

ODLUKU

O izmjenama I dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vtrića Sabunić, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.14).

-Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sabunić;

 

Presjednik uvodno obrazlaže prijedlog zaključka te ističe da je Općina Privlaka kao osnivač Dječjeg vrtića  daje sugasnost na tekst prijedloga Stauta.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

Zaključak

O davanju suglasnsoti na Statut Dječjeg vrtića Sabunić, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku I čini njegov sastavni dio.

 

 

Ad.15).

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;

Presjednik uvodno obrazlaže prijedlog zaključka te ističe da je Općina Privlaka kao osnivač Dječjeg vrtića  daje sugasnost na tekst prijedloga  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Sabunić”.

Predsjednik u nastavku predloženu odluku daje na glasanje, općinsko vijeće bez rasprave  glasa Jednoglasno „ZA“, te se slijedom glasovanja donosi slijedeća

Zaključak

O davanju suglasnsoti na  Pravilnik o unutarnjem  ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Sabunić”, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i  čini njegov sastavni dio.

 

 

Ad.16).

 

–       Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave, niti su se donosile odluke.

 

 

Vijeće je završilo sa radom u 20,15 sati.

 

Predsjednik
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content