18. siječnja 2021.

Poziv za 36. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/21-01/02 URBROJ: 2198/28-01-21-1 Privlaka, 18. siječnja  2021.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
18. siječnja 2021.

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru općine privlaka 2021. godine

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka. Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja […]
15. siječnja 2021.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2021.

Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova […]
5. siječnja 2021.

Poziv za 35. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/21-01/01 URBROJ: 2198/28-01-21-1 Privlaka, 5. siječnja  2021.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
18. prosinca 2020.

Poziv za 34. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/08 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 18. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
11. prosinca 2020.

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu […]
11. prosinca 2020.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije […]
4. prosinca 2020.

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/07 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 04. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave […]
26. studenoga 2020.

Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Pozivaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka i umirovljenici stariji od 65 godina koji imaju prebivalište […]
Skip to content