REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/22-01/02
URBROJ:2198/28-01-22-2

Privlaka, 30.  ožujka  2022.g.

Z A P I S N I K
sa 7. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 30. ožujka  2022.g.u vijećnici općine Privlaka

Početak rada sjednice u 17,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
2.     Ante Mustać
3.     Luka Grbić
4.     Ante  Šarić
5.     Paula Matulj
6.     Tomislav Jurlina
7.     Ive Begonja
8.     Mislav Zanki

 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  Iva Barunčić;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango, viši stručni suradnik – Brabara Glavan,  administrativni referen- Danica Jurac. Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno  8 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu i stavlja ga na glasovanje. Predloženi  Dnevni red je usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. Sjednice općinskog vijeća;
 2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka;
 3. Odluka o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka;
 4. Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka;
 5. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
 8. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva „Artić“ d.o.o.;
 9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2727, k.o. Privlaka;
 10. Odluka o  proglašenju komunalne infrastrukture – groblja javnim dobrom u općoj uporabi;
 11. Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture- nerazvrstane ceste javnim dobrom u općoj uporabi;
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2021. – 31. 12. 2021. Godine;
 13. Odluka o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2022./2023.;
 14. Odluka o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;
 15. Odluka o kupnji nekretnine;
 16. Razno;

 

 

Ad.1)

 

Zapisnik sa prethodne sjednice stavljen je na primjedbe. Vijećnik Ive Begonja iznosi primjedbe: smatram da bitno nije ušlo u zapisnik, a vezano za raspravu  oko dopune prvog vijećničkog pitanja. Kad me je vijećnik Luka Grbić ispravio  za izvršenje proračuna što se tiče plaćanja sadašnjim odvjetnicama, nije ušlo u zapisnik da je vijećnik rekao da u  godinu dana plaćamo preko 800.000,00 kn što je ispalo 10 puta više nego ikad prije , 800 x 4 g je 3 mil.kn u jednom mandatu. Tražim da taj dio uđe u današnji zapisnik. Isto tako u dijelu zapisnika u kojem predsjednik vijeća govori da je moj otac 1997.g. pisao anekse Ugovara, moj dio odgovora nije ušao u zapisnik, a ja sam rekao da to nije točno! Moj otac 1997.g. nije pisao nikakve anekse jer je od 1998.g. počeo zastupati općinu Privlaka! To nije bilo moguće i to je lako vidljivo kad se usporede Ugovori iz 1998.g. o pružanju pravne pomoći i aneksa ugovora iz 1997.g. i forma i sadržaj ugovara.

 

Nakon iznošenja primjedbi na zapisnik predsjednik daje zapisnik sa 6. Sjednice općinskog vijeća na  prihvaćanje. Zapisnik sa 6. Sjednice OV prihvaćen je sa 6 glasova „Za“ i 2 glasa „protiv“.

 

Ad.2.)

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka;

 

Na prijedlog povjerenstva za Statut i Poslovnik predlažu se  izmjene i dopune Statuta općine Privlaka uz obrazloženje: da se  Člankom 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18) propisano je da su ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće : vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Člankom 43. Statuta Općine Privlaka propisano je da Povjerenstvo za Statut i Poslovnik predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća te predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća.

S obzirom na gore navedeno, predlaže se usvojiti prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, kako se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje predloženo na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave  sa  8 glasova „ZA“, te donijelo

 

Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta općine Privlaka.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.3).

 

Odluku o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe: Cilj donošenja predložene odluke odnosno izrade izmjena i dopuna PPU Općine Privlaka prvenstveno je da se na prostoru Općine Privlaka poveća kvaliteta življenja i omogući brža i jednostavnija realizacija planiranih sadržaja te osigura kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih i kvalitetnija provedba plana. Ujedno se predlaže da se u članku 2. Odluke u stavku a.  ubaci riječ „moguće“ isprijed  riječi  proširenje.

Predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu, a kako se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje uz dopunu u članku. 2 stavak a) i to dodaje se riječ   „moguće“. Vijećnici općinskog vijeća su glasali bez rasprave  sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Protiv“, te su donijeli slijedeću

ODLUKU

O izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.4).

Odluka o komunalnom redu Općine Privlaka

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke. Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), člankom 104. propisuje da u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu. Predsjednik u nastavku daje prijedlog odluke koja je vijećnicima dostavljena u materijalima uz obrazloženje na raspravu.  Kako se nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog su glasali bez rasprave Jednoglasno „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA o komunalnom redu Općine Privlaka. Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad 5.).

 

-Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka;

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima Odredbom članka 48. stavka 2. Zakona je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju ugovora, a koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna.

Slijedom svega navedenoga, a radi usklađenja sa novom zakonskom regulativom predlaže se donošenje odluke u predloženoj formi. Predsjednik daje prijedlog na raspravu, kao se nitko od prisutnih vijećnika nije savio za raspravu predlaže se glasanje o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O komunalnim djelatnostima na području općine Privlaka

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6).

 

-Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog oduke te ističe da je prijedlog odluke dostavljen u materijali uz obrazloženje: Na 6. sjednici vijeća donesena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, koju je trebalo uskladiti s važećim propisima u roku 90 dana od dana primitka zapisnika o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru (do kraja ožujka).

Istom Odlukom stavljena je van snage Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Privlaka iz 2010. godine te je nova odluka usklađena sa važećim propisima prema uputama upravne inspekcije, međutim u članku 6. navedene Odluke unutar Jedinstvenog upravnog odjela osnovane su unutarnje ustrojstvene jedinice – odsjeci, koji se mogu, ali i ne moraju osnovati unutar upravnog tijela.

Po stupanju na snagu navedene Odluke, prilikom izrade Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, utvrđeno je da ne postoje uvjeti za ustrojavanje odsjeka jer bi onda trebalo predvidjeti radna mjesta voditelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica – odsjeka,  a što trenutno nije moguće s obzirom na radno iskustvo propisano Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10) koje moraju imati službenici raspoređeni na mjesto voditelja odsjeka, pa se predlaže brisanje navedenog članka koji se odnosi na ustrojavanje odsjeka i ustroj Jedinstvenog upravnog odjela s jednim glavnim rukovoditeljem – pročelnikom, dok se ne steknu uvjeti za ustroj odsjeka.

 

Predsjednik predlaže raspravu o istom, kako se nitko nije javio za riječ predsjednik predlaže da se pristupi glasanju bez rasprave. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O izmjenama i dopunama Odluka o ustrojstvu i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.7).

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;

 

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) propisano je da koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika te se određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donesenoj na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća utvrđeni su koeficijenti i usklađeni sa odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 74/10 i 125/14).

Kako je u međuvremenu bilo potrebno uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu na način da je kao posebni uvjet za referenta-komunalno-prometnog redara potrebno da službenik na tom radnom mjestu ima završen Program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova upravljanja prometom te poslova nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (po uputi upravne inspekcije), a da isti program nemaju završen svi službenici raspoređeni na navedenom radnom mjestu, službenike je potrebno rasporediti na radno mjesto za koje ispunjavaju stručne uvjete pa se predviđaju radno mjesto referenta-komunalnog redara i radno mjesto referenta-komunalno-prometnog redara, ovisno o ispunjavanju navedenog posebnog uvjeta, a sa predloženim koeficijentima ovisno o opsegu posla, dok za druga radna mjesta koeficijenti ostaju nepromijenjeni.

 

ODLUKA

O izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.8).

 

-Odluka o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva „Artić“ d.o.o.;

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva propisano je člankom 457. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22).

Općina Privlaka kao jedini osnivač Općinskog komunalnog društva Artić, a sukladno članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članku 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21) predlaže da se poveća temeljni kapital za 1.500.000,00 kuna, a sve u svrhu izgradnje poslovne zgrade odnosno skladišta OKD Artić na k.č. 6766/27 k.o. Privlaka, za što je u tijeku postupak javne nabave za građevinske radove (procijenjena vrijednost 2.600.000,00 bez PDV).

U nastavku predsjednik daje predloženo na raspravu, kao se nitko od prisutnih nije javio za raspravu prijedlog se bez rasprave daje na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno  su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O povećanju temeljnog kapitala općinskog komunalnog poduzeća „Artić“ d.o.o.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.9.)

–        Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2727, k.o. Privlaka;

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Predmetna nekretnina je na dijelu gdje se spaja sa nerazvrstanom cestom oznake k.č. 2805 (Put Sv. Nikole) širine manje od jednog metra te se sama kao takva ne može koristiti kao put što bi u naravi trebala predstavljati. Da bi se predmetna nekretnina privela svrsi, izrađen projekt nerazvrstane prometnice širine 5 metara i ukupne duljine oko 96 metara, te je u skladu s istim Općini Privlaka kao investitoru izdana građevinska dozvola za gradnju prometnice, pravomoćna u rujnu 2020.g. Da bi se gradnji navedene prometnice pristupilo odnosno da bi konačno ishodili uporabnu dozvolu, potrebno je prethodno poduzeti određene radnje, a prva od njih je ukidanje statusa javnog dobra na predmetnoj nekretnini odnosno brisanje statusa u zemljišnim knjigama kako bi sa ostalim nekretninama prema građevinskoj dozvoli mogla spojiti u isti zemljišnoknjižni uložak, te kasnije pristupiti građenu prometnice i konačno po završetku svih radova ishoditi uporabnu dozvolu.

U nastavku predsjednik daje predloženo na raspravu, kao se nitko od prisutnih nije javio za raspravu prijedlog se bez rasprave daje na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika  „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 2727 k.o. Privlaka

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.10).

 

Odluku o  proglašenju komunalne infrastrukture -groblja javnim dobrom u općoj uporabi;

 

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) komunalnu infrastrukturu predstavljaju : nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza i druge građevine koje odlukom odredi tijelo jedinice lokalne samouprave, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Sukladno odredbama navedenog Zakona komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja ustrojava i vodi evidenciju o istoj.

Odredbom članka 62. Zakona propisano je da odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave te da odluka mora sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige.

Obzirom na navedeno predlaže se donošenje odluke o proglašenju komunalne infrastrukture –groblja javnim dobrom u općoj uporabi, radi evidentiranja u zemljišnim knjigama kao javnog dobra – neotuđivog vlasništva Općine Privlaka.

Predsjednik  točku dnevnog reda  daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 8 glasova „ZA“, donijelo

 

ODLUKU

o  proglašenju komunalne infrastrukture -groblja javnim dobrom u općoj uporabi;

 

Odluka čini sastavni  dio zapisnika.

 

Ad.11).

 

Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture- nerazvrstane ceste javnim dobrom u općoj uporabi;

 

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje:Člankom 131.st.1. Zakona o cestama propisano je da ceste koje se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona, postaju nerazvrstane ceste. Člankom 131.st.1. Zakona o cestama propisano je da će se postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta iz gore navedenog stavka u vlasništvu jedinice lokalne samouprave zamijeniti po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik  točku dnevnog reda  daje na raspravu, a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 8 glasova „ZA“, donijelo

 

ODLUKU

o proglašenju komunalne infrastrukture- nerazvrstane ceste javnim dobrom u općoj uporabi;

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.12).

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2021. – 31. 12. 2021. Godine;

 

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog izvješća dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 48. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21),  načelnik Općine Privlaka podnosi Općinskom vijeću izvješće.

 

Predsjednik  točku dnevnog reda  daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Protiv“ donosi

 

ZAKLJUČAK

O prihvaćanju izviješća o radu načelnika općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021.g.

Zaključak čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.13).

 

Odluka o izdavanju suglasnosti  na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2022./2023.;

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Dana 21. ožujka 2022.g. ravnateljica DV Sabunić uputila je Općini Privlaka zahtjev za suglasnost na Plan upisa u dječji vrtić za pedagošku godinu 2022./2023., koji je donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj 4. ožujka 2022.godine.

 

Člankom 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) propisano je da upravno vijeće, kao upravno tijelo, odlučuje o upisu djece i mjerilima upisima, uz suglasnost osnivača.

 

Predsjednik  točku dnevnog reda  daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 8 glasova „ZA“, donijelo

 

ODLUKU

O izdavanju suglasnsoti na Plan upisa djece u dječji vrtić “Sabunić” za pedagošku godinu 2022/2023.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.14).

 

Odluka o predhodnoj suglasnsoti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;

 

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Dana 21. ožujka 2022.g. ravnateljica DV Sabunić uputila je Općini Privlaka zahtjev za prethodnu suglasnost za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić, a u skladu sa Odlukom koju je donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj 4. ožujka 2022.godine.

Člankom 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) propisano je da se na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjuju propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za radnike.

Predsjednik  točku dnevnog reda  daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 8 glasova „ZA“, donijelo

 

ODLUKU

O prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun  plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić.

 

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.15).

 

Odluka o kupnji nekretnine;

Predsjednik vijeća otvara točku dnevnog reda, te u uvodnom izlaganju ističe da je  prijedlog odluke dostavljen u  materijalima uz slijedeće obrazloženje: Člankom 30. Statuta Općine Privlaka propisano je da Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000 kuna.

Člankom 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka propisano je da se kupnjom stječu nekretnine za koje Općina Privlaka ima određeni interes, a da odluku o kupnji obzirom na vrijednost donosi tijelo nadležno za raspolaganje. Kupnja navedene nekretnine u interesu je Općine Privlaka radi izgradnje zelenog otočića na križanju županijske ceste ŽC6273 i ulice Put Mletka, budući da je veći dio površine na kojoj bi se uredio „zeleni otočić“ već u isključivom vlasništvu Općine  Privlaka. Navedene nekretnine trenutno predstavljaju neuređeno zemljište obraslo travom i niskim raslinjem. Za navedenu nekretninu izrađen je procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine, po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene  nekretnina Draženu Knežević.

Načelnik Općine Privlaka uputio je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zahtjev za davanje mišljenja za postupanje kako da izbjegne sukob interesa u opisanoj situaciji obzirom da je nekretnina čija se kupnja predlaže u većinskom vlasništvu njegovog punca, Zorić Josipa.

22. veljače 2022.g. Povjerenstvo je povodom zahtjeva načelnika, dalo mišljenje da je načelnik između ostalog dužan izuzeti se od predlaganja donošenja odluke Općinskom vijeću kao i potpisivanja ugovora kupoprodaji navedene nekretnine te za isto ovlastiti drugu osobu.

Člankom 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18) propisano je da su ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće : vijećnici, klub vijećnika, općinski načelnik i radna tijela općinskog vijeća, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.

Predsjednik  daje prijedlog na raspravu, za riječ se javi o vijećnik

 

Ive Begonja koji u nastavku ističe, vezano za ovaj otočić na č.z. 9277/3 upisana je općina Privlaka jednako tako i na ovoj č.z. 5492 trebala je biti upisana općina  Privlaka. Da je općina Privlaka bila upisana tada ne bi došlo do sklapanja bili kakvog Ugovora. Mi iz Mosta smatramo da je takav Ugovor štetan za općinu Privlaka. Zakonom o cestama čl. 100 i zakon o javnim cestama čl. 4  jasno definira što je cesta. Ovdje kad je prolazila državna cesta D-306 definirana je širina ceste, po projektnoj dokumentaciji tog otočića zapravo i nema  tako da ovdje nikad ne bi došlo do sklapanja Ugovara gdje se iz općinskog proračuna daje 105.000,00 kn jer se ovdje  očigledno radilo o pogodovanju pojedincima. Do ovog ne bi uopće došlo da je u ispravku zemljišnih knjiga općina upisana kao što je upisana na ovaj prvi dio.

 

Predsjednik vijeća: Tada u to vrijeme postupka ispravke zemljišne knjige mi tada nismo bili u poziciji vlasti, zna se tko je bio i tko je odgovoran.

 

Ive Begonja: Taj prigovor je skinut u vrijeme kad ste vi bili na vlasti, da nije bio skinut sud bi donio odluku i ovakav ugovor se ne bi sklopio!

 

Načelnik u nastavku ističe: Nikakav prigovor nije bio podnesen  za to zemljište!

 

Kako se nitko više nije javo za raspravu predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“, te se slijedom toga donosi

 

ODLUKA

O kupnji nekretnine, odluka čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.16).

 

–       Razno

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

 

Vijeće je završili sa radom u 19,45 sati.

 

Općinsko vijeće

Predsjednik

Nikica Begonja

 

Zapisničar:

D.Jurac

Skip to content