REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/22-01/03
URBROJ:2198/28-01-22-2

Privlaka, 12. svibnja  2022.g.

Z A P I S N I K
sa 8. sjednice sedmog saziva Općinskog vijeća
Općine Privlaka koja je održana 12. svibnja  2022. g.u vijećnici općine Privlaka

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Luka Grbić

4.     Ante  Šarić

5.     Paula Matulj

6.     Tomislav Jurlina

7.     Ive Begonja

8.     Mislav Zanki

 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  Iva Barunčić;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango, viši stručni suradnik – Brabara Glavan, referent za proračun – Katarina Šango, administrativni referen- Danica Jurac. Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno  8 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu i stavlja ga na glasovanje. Kao nije bilo dopune dnevnog reda predloženi  Dnevni red  usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći

 

DNEVNI RED:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 7. Sjednice općinskog vijeća;

2.     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu

1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 2021.
2. Godišnji izvještaja o izvršenju pror. za 2021.
3. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji
4. Prihodi prema izvorima financiranja
5. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
6. Rashodi prema izvorima financiranja
7. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
8. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
9. Račun financiranja prema izvorima financiranja
10. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
11. Izvršenje po programskoj klasifikaciji
12. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja

3.     Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. godinu

4.     Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

5.     Odluka o raspodjeli rezultata Općine Privlaka za 2021. godinu

6.     Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu

1. Prve Izmjene Proračuna 2022.
2. Prihodi
3. Rashodi
4. Račun financiranja
5. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
6. Rashodi – posebni dio

7.     Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini 

8.     Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini 

9.     Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini

10.  Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2022. godini

11.  Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa uvale Batalaža

12.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/14, 6766/15, 6766/16, 6766/17, 6766/19, 6766/20, 6766/21, 6766/22, k.o. Privlaka

13.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 6165/3, k.o. Privlaka

14.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece

15.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno radno vrijeme

16.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja administrativno-računovodstvenog radnika

17.  Odluka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji zgrade skladišta OKD Artić d.o.o.

18.  Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Privlaka

19.  Razno.

 

 

Ad.1).

 

Prihvaćanje zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka održane 30.3.2022.g.

–        Predsjednik uvodno daje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća na raspravu. Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik. Predsjednik daje isto na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 7. Sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2)

 

-Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021. godinu

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje Katarini Šango da u cijelosti obrazloži Godišnji izviještaj o izvršenju Proračuna za 2021.g.: Ukupno ostvareni prihodi i primici općine i proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01-31.12.2021.g. iznose 23.331.866,78 kn što je za 73,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji dio ostvarenih prihoda čine: prihodi od poreza ostvarenih u 2021.g. i iznose 10.026.470,24 kn što je 44,47% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima a najznačajniji udio odnosi se na prihode o komunalnih doprinosa. Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.131.956,28 kn a odnose se na kredit od zagrebačke banke d.d. za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Privlaci. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju od 01.01.2022. – 31.12.2022.g. iznose 20.433.462,07 kn što je 27% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno ostvareni rashodi iznose 15.777.522,17 a odnose se na rashode poslovanja dok se iznos od 4.052.529,87 odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ukupno ostvareni izdaci iznose 500.000,00 kn a odnose se na dokapitalizaciju OKD „Artić“-a. Općina Privlaka je za 2021.g. planirala proračunsku zalihu u iznosu od 220-374,97 kn od čega je tijekom 2021.g. iskorišteno 4.000,00 kn što je 1,82 % od plana. Stanje potraživanja općine Privlaka na dan 31.12.2021.g. su potraživanja od poreza i iznose 2.063.306,05 kn a potraživanja za uprave i administrativne pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2021.g. iznose 6.565.260,19. Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12. 2021.g. iznose 47.592,00 kn. Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2021.g. iznosi 2.378.479 kn što je 99,4% manje u odnosu na početno stanje budući da se dio potraživanja za koje je u prethodnim godinama napravljen ispravak vrijednosti naplatio. Stanje potraživanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Sabunić na dan 31.12.2021.g. iznosi 26.050,62 kn od čega se iznos od 25.970 odnosi na potraživanja sufinanciranja vrtića od strane korisnika, te iznos od 80,62 na ostali nespomenuta potraživanja. Stanje obveza općine Privlaka na dan 01.01.2021.g. iznosi 1.848.162,60 kn i odnosi se na nedospjele obveze. Stanje obveza na dan 31.12.2021. proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Sabunić iznose 66-65413 kn. Evidencijom izvanbilačnih zapisa uspostavljen je pregled ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina općine Privlaka a odnose se na dana/primljena jamstva – zadužnice kao instrument osiguranja plaćanja koje na dan 31.12.2021.g. izose 2.020.000,00 kn. Popis sudskih sporova u tijeku u kojem se općina Privlaka pojavljuje kao tuženik , koji uz ispunjenje određenih uvjeta za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 31.12.2021.g. iznosi 75.433.442.16 kn. Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tužitelj, a koji za općinu Privlaka mogu postati prihod na dan 31.12.2021.g. iznose 412.001,00 kn. Stanje novćanih sredstava Općine Privlaka na dan 31.12.2021.g. iznose 9.355.133,80 kn od čega stanja na žiro račun za redovne djaltnosti iznosi 9.353.441,35 kn i stanje u kunskoj blagajni iznosi 1.692,45 kn. Stanje novčanih srestava Proračunskog korisnika općine Privlaka Dječjeg vrtića Sabunić na dan 31.12.2022.1. iznosi 49.066,24 kn od čega stanje na žiro račun za redovnu djaltnost iznosi 48-716,43 i stanje u kinskoj blagajni iznosi 349,81. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, sa 6 glasova „Za“ i 2 „Protiv“,  te donijelo

 

ODLUKU

O usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021.g, u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3).

 

– na Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture području Općine Privlaka za 2021. godinu.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje Katarini Šango da u cijelosti obrazloži Izviješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. g, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.4).

– Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. Godinu

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje Katarini Šango da u cijelosti obrazloži Izviješće o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021.g. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. g, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.5).

–        Odluka o raspodjeli rezultata Općine Privlaka za 2021. godinu

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje Katarini Šango da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke o raspodjeli rezultata općine Privlaka za 2021.g. . Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

 

Odluku

O raspodjeli rezultata općine Privlaka za 2021.g., u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.6).

 

 

– Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo, te riječ daje Katarini Šango da u cijelosti obrazloži I izmjene i dopune Proračuna za 2022.g.: Prvim  izmjenama  ukupni proračun se povećava za 6.328.250,00 kn te novim planom iznosi 55.817.326,55. Najznačajnije povećanje  Prihoda i primitaka odnosi se na prihode poslovanja koji se povećavaju za 5.328.250,00 kn odnosno za 16.05% u odnosu na Plan Proračuna za 2022.g. te novim planom iznosi 38.528.672,00 kn te je ujedno došlo do povećanja planiranog viška prihoda općine Privlaka u iznosu od 1.000.000,00 kn čime planirani višak prihoda  Prvim izmjenama  i dopunama proračuna za 2022.g. iznosi 6. 980.000,00 kn. Rashodi i izdaci sa prvim izmjenama i dopunama  proračuna povećavaju se za 6.328.250,00 kn od čega glavnina  iznosa odnosi se na povećanje rashoda za nabavu nefinancijeke imovine u iznosu od 5.733.380,00 kn  Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave,  sa 6 glasova „Za“ i 2 „Protiv“,  te donijelo

 

Odluku

O I izmjenama i dopunama Proračuna za 2022.g., u tekstu koji se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.7).

 

–       Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog  I izmjene i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture, te u nastavku daje prijedlog na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave, jednoglasno  „ZA“, te donijelo

 

ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegova sastavni dio.

 

Ad.8).

–       Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2022. godini

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog  I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture, te u nastavku daje prijedlog na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave, jednoglasno  „ZA“, te donijelo

 

ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Privlaka u 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegova sastavni dio.

 

Ad.9).

 

–       Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022. godini

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022.g. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.10).

 

–       Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2022. godini

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  u 2022.g. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima općine Privlaka u 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.11).

 

-Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa uvale Batalaža

 

Predsjednik vijeća riječ daje Pročelnici.

Uvodno izlaganje podnijela  je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Člankom 86. Zakona o prostornom uređenju propisano je da izrada prostornog plana započinje na temelju odluke o izradi, a da odluku o izradi prostornog plana lokalne razine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. Predložena odluka sadrži sve sastavnice propisane člankom 89. Zakona o prostornom uređenju – pravnu osnovu za izradu i donošenje prostornog plana, razloge donošenja prostornog plana, obuhvat prostornog plana, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu prostornog plana, ciljeve i programska polazišta prostornog plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način pribavljanja stručnih rješenja prostornog plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana, planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza, izvore financiranja izrade prostornog plana i odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana.

Cilj donošenja predložene odluke odnosno izrade Urbanističkog plana uređenja dijela Uvale Batalaža prvenstveno je da se na prostoru Općine Privlaka poveća kvaliteta življenja lokalnog stanovništva i turistička ponuda uređenjem uvale Batalaža kroz novi javni kupališni prostor sa pratećim sadržajima budući da postojeći uvjeti ne zadovoljavaju.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom glasova je (6 glasova Za, 2 Protiv) donijelo

 

Odluku

o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela obalnog pojasa uvale Batalaža.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Luka Grbić, Ante Šarić, Gašpar Begonja, Nikica Begonja

 

Ad.12).

 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/14, 6766/15, 6766/16, 6766/17, 6766/19, 6766/20, 6766/21, 6766/22, k.o. Privlaka

Uvodno izlaganje podnijela  je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela,te  predlaže da se u prijedlogu brišu zadnja tri pasusa čk.4 te predlaže da se stavi:

Jamčevina se određuje u iznosu od 10% od početne ukupne naknade za osnivanje prava građenja na razdoblje od 40 godine (27.600,00 EUR- a prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja). Također u nastavku ističe:Temeljem čl. 35., čl. 280. do 296. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), u vezi sa čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i čl. 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21), predlaže se donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/14, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1679 m2,  čest.zem. 6766/15, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1392 m2, čest.zem. 6766/16, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1567 m2, čest.zem. 6766/17, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1600 m2, čest.zem. 6766/19, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1327 m2, čest.zem. 6766/20, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1378 m2, čest.zem. 6766/21, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1350 m2 i čest.zem. 6766/22, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1457 m2, sve upisane u zk.ul.1644, k.o. Privlaka.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom glasova bez rasprave  glasalo sa (6 glasova Za, 2 Protiv) te  donijelo

ODLUKU

O zapisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/14, 6766/15, 6766/16, 6766/17, 6766/19, 6766/20, 6766/21, 6766/22, k.o. Privlaka.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.13).

 

– Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 6165/3, k.o. Privlaka

 

Uvodno izlaganje podnijela  je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Člankom 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da:

(1) Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

(2) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture ili njezina dijela može se donijeti ako je trajno prestala potreba za njezinim korištenjem.

(3) Nekretnina kojoj prestane status javnog dobra u općoj uporabi ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave odnosno pravne osobe koja obavlja komunalnu djelatnost.

(4) Odluka iz stavka 1. ovoga članka, uz ostalo, mora sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige.

(5) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnom sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnim knjigama odnosno radi brisanja tog statusa.

Na području Sabunika – UPU Šumica u tijeku je postupak izgradnje nove TS Sabunike 3 – za istu ishođena lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/18-01/000009, URBROJ: 2198/1-07/11-21-0009, Zadar, 16.12.2021.godine, pravomoćna 11.01.2022. godine, te je sukladno istoj i geodetskom projektu izrađenom od strane Teodolit d.o.o. Zadar, (oznaka geodetskog projekta: 385/2017 od 04.12.2017.) provedena parcelacija te sada preostaje izvršiti spajanje č.z. 6165/3 k.o. Privlaka u površini 36m² i č.z. 6166/2 k.o. Privlaka u površini 11m², sve kako bi nastala č.z. 6165/3 k.o. Privlaka u površini 47m². Spajanje će se također izvršiti prema spomenutom geodetskom projektu, no kako bi isto bilo moguće potrebno je da obje čestice budu u istom zk ulošku,  a po obavljenoj radnji zatražiti će se provedbu spajanja čestica te regulirati imovinsko pravni odnosi za konačnu česticu  6165/3 k.o. Privlaka u površini 47m².

Stoga se predlaže donošenje odluke o brisanju statusa javnog dobra radi poduzimanja navedenih radnji.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom glasova bez rasprave  glasalo sa (6 glasova Za, 2 Protiv) te  donijelo

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 6165/3, k.o. Privlaka

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.14).

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece;

 

Uvodno izlaganje ponijela je pročelnica jedinstvenog upravnog odjela: Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece donesenoj u prosincu detaljno su regulirane moguće situacije i problemi koji su se pojavljivali u primjeni prethodne odluke iz 2017.godine, a visina pomoći se nije mijenjala.

U proteklih nekoliko godina bez obzira na povećanje visine pomoći iz 2017.g., zahtjeva za pomoć odnosno dodijeljenih pomoći bilo je s obzirom na broj stanovnika i prijašnje generacije relativno malo – u 2018. godini rođeno je 21 dijete (5 pomoći za trećerođeno, 9 pomoći za drugorođeno i 7 pomoći za prvorođeno dijete), 2019. godini rođeno je 18 djece te su roditelji dobili jednokratnu novčanu pomoć (2 pomoći za prvorođeno, 9 pomoći za drugorođeno, 6 pomoći za trećerođeno dijete i pomoć za četvrtorođeno), u 2020. godini za 12 djece (5 pomoći za prvorođeno, 4 pomoći za drugorođeno i 3 pomoći za trećerođeno)  u 2021. godini za 14 djece (7 pomoći za prvorođeno, 6 pomoći za drugorođeno i 1 pomoć za trećerođeno dijete), dok je do sada u 2022. godini isplaćena pomoć za 5 djece (3 pomoći za prvorođeno, 1 pomoć za drugorođeno i 1 pomoć za trećerođeno).

Povećanje visine pomoći smatram velikim pomakom  koji će se osjetiti u obiteljskom budžetu te vjerujem da će ova mjera olakšati mladim obiteljima, ciljano djelovati na podizanje standarda i kvalitete života naših mještana i pozitivno utjecati i na demografske trendove i stoga predlažem izmjenu odluke u pogledu visine pomoći kako je navedeno.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je glasalo bez rasprave sa  (8 glasova Za) te  donijelo

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.15).

 

– Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno radno vrijeme

 

Uvodno izlaganje podnijela  je Barbara Glavan: Na temelju članka 44. Statuta dječjeg vrtića

„Sabunić“ (KLASA: 012 -03/14-01/01, URBROJ:2198/28-03/5-14-1), ravnateljica  DV obratila se dopisom Općini Privlaka radi davanja suglasnosti osnivača na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno vrijeme.

Dopis ravnateljice Jasminke Barić i Odluka Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno vrijeme su priloženi ovome prijedlogu odluke.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je glasalo bez rasprave sa  (8 glasova Za) te  donijelo

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno vrijeme.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.16)

– Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi zapošljavanja administrativno-računovodstvenog radnika

 

Uvodno izlaganje podnijela  je Barbara Glavan: Na temelju članka 44. Statuta dječjeg vrtića

Sabunić“ (KLASA: 012 -03/14-01/01, URBROJ:2198/28-03/5-14-1), ravnateljica  DV obratila se dopisom Općini Privlaka radi davanja suglasnosti osnivača na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja administrativno-računovodstvenog radnika.

Dopis ravnateljice Jasminke Barić i Odluka Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na neodređeno vrijeme su priloženi ovome prijedlogu odluke.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je glasalo bez rasprave  sa (8 glasova Za) te  donijelo

 

ODLUKU

O  davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o potrebi

zapošljavanja administrativno-računovodstvenog radnika

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika

 

Ad.17).

-Odluka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji zgrade skladišta OKD Artić d.o.o.

Uvodno izlaganje podnijela  je Barbara Glavan, te u nastavku ističe da je OKD provelo javnu nabavu za izgradnju skladišta. Ugovor je potpisan sa izvoditeljem radova i sad bi trebala početi gradnja, s obzirom da u blizini nema nekih turističkih objekta predlaže se da im se dopusti gradnja u ljetnim mjesecima.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je glasalo bez rasprave sa  (8 glasova Za) te  donijelo

 

ODLUKU

o odobrenju izvođenja radova na izgradnji zgrade skladišta OKD Artić d.o.o.

Ad. 18)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Privlaka

Uvodno izlaganje ponijela je pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, Prema novom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su donijeti Etički kodeks nositelja političkih dužnosti koji se odnosi na članove predstavničkog tijela u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona – do 26.06.2022. godine, a novčanom kaznom od 5.000,00 kuna do 15.000,00 kuna kazniti će se jedinica lokalne samouprave koja ne donese kodeks iz čl.4. ovog Zakona.

Čl. 4. Zakona propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je glasalo bez rasprave  sa (8 glasova Za) te  donijelo

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Privlaka

 

Ad. 18).

–       Razno

Pod točko razno predsjednik vijeća daje riječ načelnik da izvijesti vijeće o tijeku izvođenja radova i to:

Aglomeracija- načelnik u nastavku ističe  da je prvotni Ugovor istekao  10.4. 202.g. Na projektu aglomeracije poslovi kasne 2 .g., te im je isti produžen za još 9 mjeseci. Ja nisam bio za to da im se produži ugovor s obzirom na njihovo ponašanje na terenu. Smatram da ako krenu u neku ulicu trebaju je odraditi do kraja. Iskreno se nadam da će to sve kreniti.

Mul  u selu: potporni zid koji je rađen ispod razine mora debljine je 35 cm, smatra se da će to u konačnici smetati za privez brodica, na taj problem su nam ukazali brodari. Ja i pročelnica smo bili kod ravnatelja lučke uprave pošto su oni nositelji radova i jednim djelom financiraju taj projekt, nakon kojeg sastanka smo se svi skupa našli na trenu, zajedno sa nadzorom i inženjerima. Dogovoreno je da će se zid smanjiti, ali što poveća troškove i to u iznosu od 300-400 tis. kn, međutim lučka uprava zbog propusta i dinamike radova preuzima na sebe taj trošak. Sami radovi su prvotno planirani do 1.7 2022.g, a sad se taj rok pomiče na 1.7.2022.g.

Kao što i sami znate napravili smo spomenik Sabunjarima i to smo mislili 15.6 za dan općine  svečano otvoriti ali sad to neće biti moguće.

Izgradnja dječjeg vrtića: Izvođač radova  nam je poslao dinamiku radova u kojoj stoji da će radovi potrajati do 10.8.2022.g., naš nadzor je odbio taj prijedlog i traži da  radovi u unutarnjem dijelu budu gotovi do 15. 7. kako je to bilo i Ugovorom regulirano. Nadam se da će sve biti gotovo sa 1.8 i da će se tada krenuti u opremanje vrtića. Tehnički pregled i uporabna dozvola trebali bi biti gotovi do 1.10. i da će djeca krenuti u novi vrtić sa 1.10.2022.g.

Prokop gaza: na zadnjoj koordinaciji je traženo da se radovi odvijaju tijekom turističke sezone, nisam bio za to da se radovi odvijaju od 1.7. do 1.9, tamo se ljudi kupaju i pitanje je kako bi se taj mulj ponašao, bi li išao prema Sabunikama ili prema selu.

U nastavku točke razno vijećnik Ive Begonja postavlja načelniku pitanje: vezano je za 6. sjednicu Općinskog vijeća iz siječnja ove godine, da ne možete ništa raditi vezano za zemljište kod mosta č.z. 386/1 s obzirom da imate zabilježbu spora na toj zemlji, da vam je blokirana imovina i da zbog toga ne možete rješavati status svih branitelja na području Općine Privlaka. Pitanje glasi da li je istina da ste vi 15.11.2019. sklopili Ugovor o kupoprodaji te nekretnine i za koju cijenu ako jeste? I ako jeste to napravili da li ste platili Općini po Ugovoru o reguliranju međusobnih prava i obveza od 4.3.1997.g.? Ovo je pitanje postavljeno iz razloga što smatramo da je ispravak zemljišnih knjiga završen 2017.g. i da ste vi, a tako i predsjednik vijeća,  koji su sklopili Ugovor, te da niste izgradili stambeno poslovne objekte na tom zemljištu, već ste ih prodali trećim osobama. Ovo pitanje je važno kako bi se konačno riješilo stambeno pitanje svih branitelja s područja Općine Privlaka sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dakle pitanje je konkretno i jasno! Ja vas molim ako možete usmeno odgovorit, ako ne ja sam pripremio i pismeno vijećničko pitanje.

Načelnik: pismeno će vam se odgovoriti na vjećničko pitanje.

Predsjednik vijeća: Mislim da niste mjerodavni da o nekim stvarima raspravljate sa mnom, u ratu niste bili niti vi niti vaš otac! Učestalo godinama radite cirkusariju ako vam je to duševna hrana gosp. Vijećniče samo izvolite.

Načelnik. Pitanje je bili usmjereno meni  i ja ću dati svojoj odvjetnici da sačini odgovor.

 

Vijeće je završilo sa radom u 19.30 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Zapisničar:
Danica Jurac

Skip to content