REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/05
URBROJ: 2198/28-01-21-1

Privlaka, 8. travnja 2021.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

Odluke sa 39. (tridesetdevete) sjednice šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka održane 13. travnja 2021. g. (utorak) s početkom u  19,00  sati, u multimedijalnoj dvorani OŠ Privlaka

 

Dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 36. i sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 2. Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020.g.;
 3. Prihvaćanje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.g.;
 4. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2021.g. (rebalans);
 5. Donošenje II izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2021.g.
 6. Donošenje II izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g;
 7. Donošenje II izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g.;
 8. Donošenje II izmjena i dopuna javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2021.g.;
 9. Donošenje II izmjena i dopuna javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe za 2021.g.;
 10. Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2021.g. za mjesec siječanj 2021.g.;
 11. Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2021.g. za mjesec ožujak 2021.g.;
 12. Davanje suglasnosti Dječjem vrtiću „Sabunić“ na Plan upisa za pedagošku godinu 2021./2022;
 13. Davanje suglasnosti za provedbu projekata modernizacije javne rasvjete na području Općine Privlaka;
 14. Odluka o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima;
 15. Odluka o izradi Plana razvoja Općine Privlaka za razdoblje 2021.-2027.
 16. Razno;

 

Predsjednik:

Nikica Begonja

Skip to content