REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/03
URBROJ:2198/28-01-21-2

Privlaka, 25. veljače 2021.g.

Z A P I S N I K
sa 37. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 25. veljače 2021.g.u multimedijalnoj dvorani osnovne škole Privlaka

Početak rada sjednice u 18,33 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
2.     Ante Mustać
3.     Petar Mustać
4.     Željko Zorić
5.     Ante Glavan
6.     Martin Grbić
7.     Pula Matulj
8.     Luka Grbić

Odsutni članovi vijeća: Iva Barunčić, Tomislav Grbić, Ana Skoblar;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, zamjenica načelnika- Nina Škibola; viši referent za proračun i financije Katarina Šango, administrativni referent- Danica Jurac; Pročelnica – Barbara Glavan; komunalni referent- Antonio Glavan

Predsjednik vijeća na početku sjednice pozdravlja sve nazoćne , te predlaže slijedeći dnevni red sa nadopunom i to pod točkom 6. Odluku o uređenju prometa na području općine Privlaka i pod točkom 9. Izviješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.7.2020 .- 31.12.2020.g.

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 34. i 35. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Privlaka;
 3. Donošenje odluke o dugoročnom zaduživanju;
 4. Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
 5. Donošenje odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Privlaka;
 6. Donošenje odluke o uređenju prometa na području općine Privlaka;
 7. Donošenje odluke o reklamiranju na području općine Privlaka;
 8. Prihvaćanje izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Privlaka za 2020.g.
 9. Izviješće o radu općinskog načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.7.2020 .- 31.12.2020.g.
 10. Razno;

Kako više nije bilo prijedloga za nadopuno, predsjednik daje dnevni red na prihvaćanje.

Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno sa( 8 glasova ZA) prihvaćaju dnevni red.

 

Ad.1).

 

 • Prihvaćanje Zapisnika sa 34. i 35. sjednice općinsko vijeća Općine Privlaka;

Predsjednik vijeća pojedinačno obrazlaže zapisnike sa 34.  i 35. Sjednice općinskog vijeća, te ih u nastavku predlaže da se iznesu primjedbe na zapisnike. Primjedbi na zapisnike sa 34. I 35 sjednice općiskog vijeća od strane vijećnika nije bilo, te u nastavku predsjednik predlaže da se glasa o istima.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno sa (8 glasova ZA) prihvaćaju zapisnike sa 34. i 35.sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2).

 • Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog statutarne odluke o  izmjena i dopuna Statuta   općine Privlaka, te temeljem članka 41. Statuta općine Privlaka  ističe da na prijedlog Povjerenstvo za Statut i Poslovnik  o prijedlogu donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama  Statuta. Pročelnica obrazlaži prijedlog  Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta  općine Privlaka.

Pročelnica  u nastavku obrazlaže predložene izmjene

Nakon iznesenog obrazloženja od strane Pročelnice  prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama  Statuta općine Privlaka  predsjednik otvara raspravu o prijedlogu.

Nakon provedene rasprave, predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o donošenju odluke.

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka Jednoglasno su glasali sa (8 glasova vijećnika ZA), te se slijedom toga donosi

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3).

 • Donošenje odluke o dugoročnom zaduživanju;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica ističe da se već donosila takva odluka ali smo od ministarstva financija dobili upute da u odluci  ne smije stajati poček od dvije godine, tako da smo tu odluku promijenili samo u tom dijelu što znači da u odluci više nema počeka od dvije godine. Nastavno na obrazloženo Predsjednik daje predloženo na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik predlaže glasanje o predloženoj odluci.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali sa (8 glasova ZA), te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O dugoročnom zaduživanju, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.4).

 • Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, te riječ daje načelniku da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Načelnik u nastavku ističe da je u sistematizaciji radnih mjesta predviđeno još jedno radno mjesto i Viši stručni suradnik za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu te smo slijedom toga moramo odrediti i koeficijent za obračun plaće za predviđeno radno mjesto. Predsjednik otvara raspravu po predloženoj točci dnevnog reda, u nastavku se nitko nije javi za raspravu te predsjednik predlaže glasanje o istom.

Vijećnici općinskog vijeća  Jednoglasno su glasali  sa ( 8 glasova ZA), te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.5)

 • donošenje odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje načelniku da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Načelnik u nastavku ističe kako se pripremamo za naplatu parkiranja i svemu tome prethodi izrada Prometnog elaborata uređenja sustava parkiranja na području općine Privlaka i suglasnost od MUPA-a. Sve smo to napravili i to ste dobili u materijalima također  u skladu sa time potrebno je donijeti i odluku. Predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu, nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali sa (8 glasova ZA) te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

            O organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.6)

 • Odluka o uređenju prometa na području općine Privlaka

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje načelniku da u cijelosti obrazloži predloženu odluku. Načelnik ističe da nastavno na prije donesenu odluku treba neka području u Privlaci  urediti  u smislu regulacije prometa pa vam je to sve prezentirano u dostavljno elaboratu regulacije i organizacije prometa naselja Sabunike i Glavanci. Također smo na elaborat traži i dobili suglasnost MUPA-a koja vam je dostavljena. Predsjednik u nastavku daje obrazloženo na raspravu, nakon provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže glasanje o istom.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasa sa (8glasova vijećnika ZA), te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O uređenju prometa na području općine Privlaka, u tekstu kji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.7).

 • Donošenje odluke o reklamiranju na području općine Privlaka;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže  prijedlog odluke o reklamiranju te riječ daje Antoniu Glavan da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Antonio  u nastavku ističe da se ovom odlukom određuju

zone i javne površine na području Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Općina) na kojima se mogu postavljati i isticati reklamne poruke i zaštitne naprave;

vrste, način, lokacije postavljanja i isticanja reklamnih poruka i zaštitnih naprava;

kriteriji za određivanje naknade za isticanje reklamnih poruka.

Također su odluko definirane cijene  isticanja reklama. Prijedlogom odluke je definirano sve kao bi se uveo red u prostor. Nastavno na obrazloženje predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu, nakon provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže glasanje o istooj.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali sa (8 glasova ZA) te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O reklamiranju na području općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.8).

            Prihvaćanje izviješća o provedbi Plana gospodnja otpadom na području općine Privlaka za 2020.g.

Predsjednik uvodno obrazlaže predloženu točku dnevnog reda te riječ daje Antoniju Glavan da u cijelosti obrazloži Izviješće o  Planu gospodarenja otpadom za 2020.g. Antonio u nastavku ističe da je to zakonska obveza da  se do 31.3 za prethodnu godinu podnese Izvješće za prethodnu godinu. Također vas moram izvijestiti da smo napokon dobili kante za recikliranje otpada za koje smo aplicirali preko fonda za zaštitu okoliša. Trenutno je u skladištu smješteno 2.350 komada kanti koje će se podijelili domaćinstvima. Kante će služiti za recikliranje plastike i papira.

Načelnik u nastavku ističe da smo  od Ministarstva zaštite okoliša za 2020.g. dobili  kaznu od 90.000,00 kn zbog nedovoljnog recikliranja. Nadam se da će se to promijeniti u  2021.g. a će mu će uvelike pridonijeti baš recikliranje, jer oni to obračunavaju po dobivenim podacima o količinama komunalnog otpada od Čistoće Zadar. Predsjednik u nastavku predlaže raspravu o istom, nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže glasanje o istom.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali sa (8 glasova ZA), te se slijedom toga donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

            O prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenjem otpadom, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 Ad. 9).

 • Izviješće o radu općinskog načelnika općine Privlaka za razdoblje 1.7.2020.g. – 31.12.2020.g.

Predsjednik obrazlaže Izviješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1.7.2020 – 31.12.2020.g. U izvještajnom razdoblju općinski načelnik općine Privlaka, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i prihodima i rashodima općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom općine i aktima Vijeća. Predsjednik konstatira da je vijeće općine Privlaka primilo na znanje Izviješće o radu načelnika za razdoblje od 1.7.2020.g. – 31.12.2020.g. te se slijedom toga donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

O prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.07.2020.g. – 31.12.2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.10)

 • Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile ODLUKE.

 

Vijeće je završilo sa radom u 20.00 sati.

Predsjednik:
Nikica Begonja

Zapisničar
D.Jurac

Skip to content