REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/07
URBROJ:2198/28-01-21-2

Privlaka, 2. kolovoza 2021.g.

Z A P I S N I K sa 3. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 02. kolovoza 2021.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 19,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Iva Barunčić
 4. Luka Grbić
 5. Ante Šarić
 6. Paula Matulj
 7. Tomislav Jurlina
 8. Ive Begonja
 9. Mislav Zanki

Odsutni članovi vijeća: –

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,Pročelnica – Brabara Glavan, administrativni referent- Danica Jurac; Predsjednik vijeća na početku sjednice pozdravlja sve nazočne , te predlaže slijedeći dnevni red :

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka održane 5.7.2021.g.
 2. Donošenje Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka;
 3. Donošenje odluke o prodaji nekretnine;
 4. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva;
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnja tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g.;
 6. Razno

Predsjednik vijeća u nastavku daje dnevni red na prihvaćanje, vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“ te prihvatili predloženi dnevni red.

Ad.1).

 • Prihvaćanje zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka održane 5.7.2021.g.

Predsjednik uvodno daje zapisnik sa 2. Sjednice općinskog vijeća na raspravu. Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik. Predsjednik daje isto na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 2. Sjednice općinskog vijeća.

Ad.2).

–           Donošenje Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u na stavku ističe da je Općina Privlaka zaprimila  Prijedlog za imenovanje člana u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Lučke kapetanije Zadar (KLASA: 023-01/21-01/51, URBROJ: 530-04-7-2-21-1 od 13. srpnja 2021.), a s obzirom da je gospodin Nedjeljko Sjauš, dipl.ing., otišao u mirovinu pa je potrebno umjesto njega imenovati novoga predstavnika Lučke kapetanije Zadar te se sukladno čl. 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (,,Narodne Novine“ broj 36/04) predlaže imenovanje Ivane Vanjak, dipl.iur.

Nastavno na izlaganje pročelnica predsjednik daje predloženo na raspravu. Kako u nastavku nije bilo rasprave po predloženoj točki dnevnog reda predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suždržana“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3).

–           Donošenje odluke o prodaji nekretnine;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće: Općina Privlaka je 25. svibnja 2020. godine zaprimila zamolbu od strane Roberta Mustaća iz Privlake koji je vlasnik k.č. 7917/4 i k.č. 7917/3 k.o. Privlaka, a koja je priložena ovome prijedlogu odluke. Kako je predmetna čestica k.č. 7909/2 na granici s česticama u vlasništvu podnositelja zahtjeva te praktički samo njemu služi, Općinsko vijeće Općine Privlaka je Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 7909 k.o. Privlaka od 24. kolovoza 2020. („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 21/20) odlučilo ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nekretnine 7909, u naravi ceste i putevi u površini od 119 m2 kako je prikazano na Skici lica mjesta, mjerilo 1:300, izrađenoj od ovlaštenog inženjera geodezije Kristina Pavlović iz svibnja 2020., a status javnog dobra u općoj uporabi prestaje jer je prestala potreba korištenja dijela ceste. Za navedenu nekretninu je izrađen parcelacijski elaborat te je formirana nova čestica oznake čest.zem. 7909/2.

U svrhu prodaje će se na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugima stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članaka 8. – 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/13) provesti javni natječaj. U svrhu provedbe javnog natječaja je izrađen Procjembeni elaborat o tržišnoj vrijednosti nekretnine broj 07-04/2021, izražen po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina, Draženu Kneževiću, struč.spec.ing.aedif. koji je dostupan na uvid u prostorijama Općine Privlaka.

Nakon izlaganja pročelnice, predsjednik daje preloženo na rasprave. Nakon kraće rasprave prisutnih vijećnika, predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O prodaji nekretnine oznake č.z. 7909/2 k.o. Privlaka, Batalaža, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i ćini njegov sastavni dio.

 

Ad.4)

 

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće: Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 19/13) potrebno je imenovati povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka. Natječaj se raspisuje za čestice navedene u članku 1. ovoga Prijedloga, a za koji natječaj je dobivena suglasnost predstavničkog tijela na prethodnoj (2.) sjednici i to Odlukom o davanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište – pretežno poslovne namjene (K1) („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj

17/21).

Predlaže se da u povjerenstvu budu slijedeći članovi:

 1. Barbara Glavan, pročelnica JUO Općine Privlaka, za predsjednicu
 2. Nikica Begonja, za člana
 3. Ante Mustać, za člana
 4. Paula Matulj, za člana
 5. Tomislav Jurlina, za člana

Povjerenstvu u gornjem sastavu će izvršiti otvaranje ponuda, na sjednici utvrditi je li natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda pristiglo i jesu li ponude predane u roku, a o čemu se sastavlja zapisnik povjerenstva na temelju kojeg zapisnika će predložiti donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude, a koju odluku će donijeti predstavničko tijelo Općine Privlaka.

Nakon obrazloženja pročelnice, predsjednik daje prijedlog oduke na raspravu  nakon kraće rasprave predsjednik daje prijedlog na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ , te 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O imenovanju povjerenstva, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.5)

-Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnja tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g.;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće:

Općina Privlaka se planira prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Da bi se prijavili potrebna je suglasnost predstavničkog tijela za provedbu ulaganja u projekt izgradnje tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, a koju suglasnost je predstavničko tijelo dalo na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 5. srpnja 2021. Odlukom o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (KLASA: 302-02/21-01/7, URBROJ: 2198/28-01-21-1, „Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 17/21).

No, za prijavu je potrebna korekcija Odluke odnosno donošenje nove odluke u kojoj se umjesto „rekonstrukcije“ tržnice projekt naziva „izgradnja“ tržnice u naselju Sabunike, a sve sukladno uputama koje je Općina Privlaka dobila prilikom pripreme dokumentacije za prijavu na predmetnu mjeru 7.4.1.

Nakon obrazloženja pročelnice, predsjednik daje prijedlog oduke na raspravu  nakon kraće rasprave predsjednik daje prijedlog na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt izgradnja tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g.;, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

  

Ad.6)

-Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda Načelnik Gašpar Begonja podnosi vijeću izviješće o tijeku granje novog dječjeg vrtića, također u nastavku ponosi izviješće o stanju sudskih parnica sa firmom RO-RO  i Želimirom Doderom.

 

Vijećnik Luka Grbić u nastavku predlaže da bi bilo dobro organizirati sastanak vlasnika brodova koji su vezani na mulu u selu kao bi se našlo rješenje za sve brodove a sve iz razloga uređenja  mula u Privlaci koje uskoro kreće. Vijeće je primili naznanje informacije i završili sa radom u 19.40 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content