REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/06
URBROJ:2198/28-01-21-2

Privlaka, 05. srpanja 2021.g.

ZAPISNIK sa 2. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 05. srpnja 2021.g.u vijećnici općine Privlaka

Početak rada sjednice u 18,33 sati.

Nazočni vijećnici:

1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
2. Ante Mustać
3. Iva Barunčić
4. Luka Grbić
5. Ante  Šarić
6. Paula Matulj
7. Tomislav Jurlina
8. Ive Begonja
9. Mislav Zanki

Odsutni članovi vijeća: –

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,Pročelnica – Brabara Glavan, administrativni referent- Danica Jurac; Predsjednik vijeća na početku sjednice pozdravlja sve nazočne , te predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa konstituirajući sjednice  općinskog vijeća općine Privlaka održane 7. lipnja 2021.g.;
 2. Odluka o izboru  Povjerenstva za statut i poslovnik;
 3. Odluka o davanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1);
 4. Odluka o imenovanju predstavnika u Upravnom vijeće Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;
 5. Odluka o davanju suglasnost za  provedbu ulaganja  u projekt rekonstrukcije tržnice u naselju Sabunike  unutar mjere 07 „temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;
 6. Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone – polaganje SN kabela radi izgradnje objekta kabliranje DV-a kV u Privlaci;
 7. Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe rekonstrukcije ŽC 6273 dogradnjom nogostupa u Općini Privlaka;
 8. Odluka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića u Privlaci tijekom turističke sezone;
 9. Odluka o produženu važenja strateškog razvojnog programa općine Privlaka za razdoblje 2017 – 2020.g.
 10. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
 11. Razno;

Predsjednik vijeća u nastavku daje dnevni red na prihvaćanje, vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“  te  prihvatili predloženi dnevni red.

 

Ad.1).

Prihvaćanje Zapisnika sa konstituirajući sjednice  općinskog vijeća općine Privlaka održane 7. lipnja 2021.g.;

Predsjednik uvodno daje zapisnik sa konstituirajući  na raspravu. U nastavku za riječ javio vijećnik Ante Šarić koji ukazuje na pravopisnu grešku u zapisniku i  to kod točke 5. i 6. Treba staja ti „7 glasova vijećnika ZA“  a ne kako stoji 6!

Predsjednik konstatira da će se u zapisniku ispraviti greška, te daje zapisnik na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa konstituirajući sjednice.

 

Ad.2).

 

–       Odluka o izboru Povjerenstva za statut i poslovnik;

Temeljem odredba članka 17. Poslovnika o radu općinskog vijeća Predsjednik vijeća daje riječ Predsjednici povjerenstva za izbor i imenovanje gđa. Ivi Barunčić  da predloži članove Povjerenstva za Statut i Poslovnik.

 

Gđa. Iva Barunčić u ime povjerenstva za izbor i imenovanje iznosi prijedlog da se u isti predlažu:

 

1.     Ante Mustać-predsjednik

2.     Paula Matulj-član

3.     Luka Grbić-član

 

Kako nije bilo drugih prijedloga Predsjednik vijeća  daje predloženo na glasanje, prijedlog se JEDNOGLASNO  prihvaća te se donosi slijedeća

 

ODLUKA

U povjerenstvo za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća općine Privlaka biraju se:

 

–       Ante Mustać- predsjednik

–       Paula Matulj –član

–       Luka Grbić-član

Ad.3).

 

–       Odluka o davanju u zakup  i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene K1.

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te ga daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženu odluku. Pročelnica u nastavku obrazlaže:

 

Općina Privlaka planira dati u zakup slijedeće nekretnine oznake:

–         čest.zem. 6766/14, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1679 m2;

–           čest.zem. 6766/15, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1392 m2;

–           čest.zem. 6766/16, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1567 m2;

–           čest.zem. 6766/17, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1600 m2;

–           čest.zem. 6766/19, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1327 m2;

–           čest.zem. 6766/20, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1378 m2;

–           čest.zem. 6766/21, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1350 m2;

–           čest.zem. 6766/22, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1457 m2;

sve upisane u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u vlasništvu Općine Privlaka, za cijelo.

Predmetni prostor koristio bi se u svrhu suhog veza i servisiranja brodova, a što bi bilo od koristi za razvoj naše općine u turističkom smislu. Da bi se raspolagalo ovim nekretninama i raspisalo javni natječaj, sukladno članku 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 05/18, 07/21) potrebna je odluka predstavničkog tijela.

Sukladno članku 19. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 19/13), nekretnina – odnosno dio nekretnine, zemljište u vlasništvu Općine Privlaka može se davati u zakup radi korištenja zemljišta zbog potreba obavljanja određenih djelatnosti i u druge svrhe i to na rok od 10 godina. Početnu zakupninu određuje se odlukom, a čiji je ovo prijedlog. Početna zakupnina je određena temeljem procjembenih elaborata izrađenih po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Dražen Knežević, struč.spec.ing.aedif. Zakupni odnos osniva se zaključivanjem ugovora između Općine kao vlasnika i zakupnika sukladno rezultatima natječajnog postupka.

Svi procjembeni elaborati su dostupni u prostorijama Općine Privlaka na uvid.

Nakon opsežnog obrazlaganja pročelnice predsjednik otvara raspravu o predloženoj odluci. Privi za riječ se javio vijećnik Ive Begonja koji u nastavku ističe da po ovoj odluci ispada da se daje u zakup nešto prije nego što je raspisan natječaj. Pravno ovo ne može ovako. Ako bi ovo bila odluka o davanju suglasnosti za raspasivanje natječaja načelniku to stoji ali da mi dajemo u zakup nešto prije nego što je objavljen  Javni natječaj to ne ide po propisima.

Iva Barunčić: Očigledno je da nije nikakva namjera da se ovom odlukom nešto direktno daje u zakup!

Pročelnica: Samo se radi o formulaciji a javni natječaj  se mora provesti.

Iva Braunčić: još jednom sam htjela reći da ukoliko postoje nekakve nejasnoće i insinuacije da je ta odluka drugačija nego što je po donesenoj odluci se raspisuje natječaj, a isto tkao prihvaćam kritiku formulacije naslova odluke.

Ive Begonja: Ova odluka bi se trebala zvati Odluka o davanju suglasnosti za raspasivanje

natječaja radi davanja u zakup!

 

Luka Grbić: Ova odluka uopće pravno nije nejasna i sve je pravno jasno! Sve pravno drži vodu samo ovisi kako je tko čita „na temelju ove odluke pristupa se davanju u zakup“ što znači da mi nešto ne možemo dati u zakup bez da donesemo ovu odluku. Ja ovo iščitavam  da mi na temelju ove odluke pristupamo davanju u zakup i u nastavku odluke stoji da će se raspisati javni natječaj. Ova odluka je pravno potpuno ispravna i može se provesti kao takva!

Pročelnica: radi se o tome da se u preambuli pozivam na čl. 19 odluke koji regulira uvjete i način!

Nakon provedene opsežne rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o prijedlogu odluke. Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 7 glasova vijećnika ZA, 1 glas  vijećnika PROTIV i 1 vijećnik SUZDRŽAN, temeljem provedenog glasanja donosi se slijedeća

ODLUKA

O davanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište-pretežno poslovne namjene (K1).

 

Ad.4).

–       Odluka o imenovanju predstavnika u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sabunić“  Privlaka:

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog oduke, te daje pročelnici riječ da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), člankom 34., određuje uvjete imenovanja članove u upravno vijeće dječjeg vrtića te je određeno da upravno vijeće ima od 5 do 7 članova i da najmanje polovicu imenuje osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, a ostali članovi upravnog vijeća biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Kako je Odlukom o imenovanju  predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Sabunić“ Privlaka („Službeni glasnik zadarske županije“, broj 14/17) imenovano vijeće čiji mandat istječe, predstavničko tijelo općine Privlaka ima obvezu imenovati nove članove upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sabunić“, te se temeljem toga predlažu slijedeći:

–       Paula Matulj

–       Iva Barunčić

–       Barbara Glavan

 

Predsjednik nastavku pita ima li još prijedloga, kako više nije bilo prijedloga predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

 

OD LUKA

O imenovanju predstavnika u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka.

I to u sastavu:

–       Paula Matulj

–       Iva Barunčić

–       Barbara Glavan

 

Ad.5).

-Odluka o davanju suglasnost za  provedbu ulaganja  u projekt rekonstrukcije tržnice u naselju Sabunike  unutar mjere 07 „temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica ističe da  se Općina Privlaka  planira prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Mjera 07, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Da bi se prijavili potrebna je suglasnost predstavničkog tijela za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcija tržnice u naselju Sabunike unutar mjere 07 „temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Dakle, da bi se prijavili na natječaj potrebno je čim prije donijeti odluku Općinskog vijeća.

Općina Privlaka je 2017. godine izradila projekt rekonstrukcije trga i tržnice u Sabunikama te je ishođena građevinska dozvola.

Predsjednik predloženo daje na raspravu, nakon kraće provedene rasprave predsjednik predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnost za  provedbu ulaganja  u projekt rekonstrukcije tržnice u naselju Sabunike  unutar mjere 07 „temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ u programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020;

 

Ad.6.)

–       Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone – polaganje SN kabela radi izgradnje objekta kabliranje DV-a kV u Privlaci;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe slijedeće: Općinsko vijeće Općine Privlaka donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske županije, broj 31/20) kojom se zabranjuju zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine u periodu od 15. lipnja do 1. rujna 2021. godine.

Predlaže se da se dozvoli dovršetak radova za vrijeme turističke sezone kako bi se radovi na polaganju SN kabela radi izgradnje objekta Kabeliranje DV-a 10 kV u Privlaci – PRIVLAKA – 1. FAZA (na dionici od TS „Privlaka Stanovi“ do TS „Privlaka Batalaža 2 Sebačevo“) što prije dovršili, a stoga što se radi o projektu koji je od posebnog značaja za općinu Privlaka.

Predsjednik u nastavku otvara raspravu po predloženom, nakon kraće rasprave. Istu daje na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali “ZA”„te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

– Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone – polaganje SN kabela radi izgradnje objekta kabliranje DV-a kV u Privlaci;

 

Ad.7).

–       Odluka o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe rekonstrukcije ŽC 6273 dogradnjom nogostupa u Općini Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženu odluku, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog Odluke. Pročelnica u nastavku  ističe da je  Općinsko vijeće Općine Privlaka donijelo  Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske županije, broj 31/20) kojom se zabranjuju zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine u periodu od 15. lipnja do 1. rujna 2021. godine.

Predlaže se da se dozvoli izvođenje radova na izgradnji predmetnog nogostupa kako je navedeno u prijedlogu odluke, za vrijeme turističke sezone s obzirom na važnost dovršetka projekta u što kraćem roku radi nesmetanog odvijanja prometa na predmetnoj dionici, a stoga što se radi o projektu od značaja za razvoj mjesta.

U nastavku predsjednik vijeća daje na raspravu predloženo, nakon provedene kraće rasprave predsjednik  daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe rekonstrukcije ŽC 6273 dogradnjom nogostupa u Općini Privlaka;

 

Ad.8).

Odluka o odobrenju izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića u Privlaci tijekom turističke sezone;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku obrazlaže te ističe  Općinsko vijeće Općine Privlaka donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske županije, broj 31/20) kojom se zabranjuju zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine u periodu od 15. lipnja do 1. rujna 2021. godine.

Općina Privlaka je potpisala 4. lipnja 2021. godine Ugovor za izgradnju dječjeg vrtića, KLASA: 372-02/21-01/01, URBROJ: 2198/28-02-21-43 kojim je predviđena izgradnja dječjeg vrtića u roku od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao. Zbog velike važnosti ovoga projekta za naše mjesto, smatramo da je potrebno da se radovi počinju izvoditi što prije te da se odlukom Općinskom vijeća, sukladno članku 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 05/18, 07/21), dozvoli izvođenje radova za vrijeme turističke sezone.

Predsjednik daje na raspravu  predloženu odluku, nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka Jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o odobrenju izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića u Privlaci tijekom turističke sezone;

 

Ad.9).

Odluka o produženu važenja strateškog razvojnog programa općine Privlaka za razdoblje 2017 – 2020.g.

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženo. Pročelnica u nastavku ističe: Predmetna Odluka je potrebna zbog poziva i prijave na mjeru 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.. Naime, novi Program ukupnog razvoja Općine Privlaka je u izradi te je potrebno odlukom vijeća produžiti važenje postojećeg kako bi se mogli prijaviti na gore spomenutu mjeru.U vezi predmetne odluke i Programa ukupnog razvoja Općine Privlaka, Općinsko vijeće Općine Privlaka donijelo je Odluku o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Privlaka od 20. veljače 2014. godine te Odluku o izmjenama i dopunama Programa ukupnog razvoja Općine Privlaka od 25. srpnja 2017. godine.

Svi dokumenti dostupni su na uvid u prostorijama Općine Privlaka.

U nastavku predsjednik daje preloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženu odluku na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o produženu važenja strateškog razvojnog programa općine Privlaka za razdoblje 2017 – 2020.g.

 

Ad.10).

-Odluka o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedog. Pročenica u nastavku ističe:  Statutom OKD Artić, KLASA: 021-01/09-01/06, URBROJ:2198/28-1/1-09-3, od 16. rujna 2009.g., člankom 16. određeno je da :

“Društvo ima Nadzorni odbor od tri člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i njegovog zamjenika.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva u skladu sa Zakonom.

Nadzorni odbor podnosi Općinskom vijeću kao Skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru.

Posebnim aktom Općinskog Vijeća utvrdit će se način rada Nadzornog odbora kao i visina naknade za njihov rad.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.”

Obzirom na protek vremena mandata od četiri godine, potrebno je odlukom Općinskog vijeća imenovati članove Nadzornog odbora na mandat od narednih četiri godine. Predlaže se da se u nadzorni odbor  OKD „Artića“  imenuju:

Željko Glavan
Martin Grbić
Ante Mustać
Predsjednik u nastavku pita dali ima još prijedloga, kako nije bilo više prijedloga. Predsjednik predlaže da se glasa o predloženima.

 

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka glasali su sa 1 glasom vijećnika „SUZDRŽAN“ i 8 glasova vijećnika „ZA“, temeljem glasovanja donosi se slijedeća

 

 

ODLUKA

U Nadzorni odbor OKD „Artić“ Privlaka imenuju se na mandat od četiri godine:

Željko Glavan
Martin Grbić
Ante Mustać
Ad.10).

-RAZNO

Predsjednik daje riječ Načelniku da u nastanku daje riječ Načelniku.

 

Načelnik u nastavku informira vijeće pa ističe da planirana se tradicionalna Ribarska noć neće održati iz razloga što su na  snazi mjere za sprečavanje širenja COVIDA. Ribarska noć obilježit će se na drugačiji način i to izložbama , prespavam i prezentacijom  hrane u našim restoranima. Kad to situacija dopusti organizirat će se tradicionalne manifestacije.

 

Također nastavku načelnik informira vijeće da je na području općine Privlaka uvedena naplata parkinga i to za Sabunike, plažu Vrilo, prostor oko zgrade općine te Škrapavac. Trenutno se to sve uhodava dok se ljudi ne naviknu na naplatu. Imamo jednog prometnog redara i jedan je trenutno na školovanju na policijskoj školi u Zagrebu.

Nakon danih informacija, predsjednik vijeća zaključuje rad sjenice vijeće u 19.40 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content