REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/22-01/01
URBROJ:2198/28-01-22-2

Privlaka, 24.  siječnja 2022.g.

 

 Z A P I S N I K sa 6. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 24.  siječnja 2022.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 17,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Luka Grbić

4.     Ante  Šarić

5.     Paula Matulj

6.     Tomislav Jurlina

7.     Ive Begonja

 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  Iva Barunčić, Mislav Zanki;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar-Šango, viši stručni suradnik – Brabara Glavan,  Ivica Čapeta- nadzorni inženjer kod izgradnje Dječjeg vrtića; Predsjednik vijeća na početku sjednice pozdravlja sve nazočne , te utvrđuje kvorum : konstatira se da je prisutno  7  vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu i stavlja ga na glasovanje. Predloženi  Dnevni red je usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći:

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice općinskog vijeća;
  2. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovara za izgradnju dječjeg vrtića;
  3. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;
  4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
  5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju zemljišta;
  6. Odluka o kupnji nekretnine;
  7. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja;
  8. Razno;

 

 

Ad.1).

Zapisnik sa prethodne sjednice stavljen je na primjedbe. Vijećnik Ive Begonja iznosi svoje primjedbe na zapisnik sa 5. Sjednice OV, te u nastavku ističe da osim što ima grešaka u pisanju nisu navedene sve što je trebalo biti navedeno. Nema uopće rasprave oko točke 2.nije naveden uopće odgovor načelnika i vijećnika Luke Grbića samo se navodi tko je sudjelovao u raspravi, s obzirom da je zapisnik javan ja tražim da se sve unese u zapisnik.

Predsjednik vijeća: što je tiče grešaka u pisanju to će biti ispravljeno, greške nisu namjerne .U zapisnik se ne upisuje svaka riječ, vi ste pismeno podnijeli vijećničko  pitanje na koje vam je odgovoreno.

Ive Begonja: Ja tražim da se moje mišljenje unese u zapisnik, isto tako to što ste vi rekli nije točno jer ja znam npr. u gradu Senju unosi se u Zapisnik sve od A do Ž! Ovdje fali rasprava od jedne stranice, osim što tražim da se isprave štamparske greške i  da se unese  rasprava ukoliko to bude prihvaćeno ili ne bude ja tražim da se moje izdvojeno mišljenje uđe u zapisnik sa današnje sjednice.

 

Luka Grbić: Jako dobro znate da se zapisnik neće i ne može mijenjati osim štamparskih grešaka on će se usvojiti danas ovakav, kakav je dan na izlaganje. Vi imate mogućnost da u ovaj današnji uvedete nešto što je izostavljeno prošli put.

 

Nakon rasprave predsjednik daje zapisnik na prihvaćanje, zapisnik sa 5. Sjednice općinskog

vijeća prihvaćen je za 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

 

 

Ad.2).

–           Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovara za izgradnju dječjeg vrtića;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ nadzornom inženjeru kod izgradnje dječjeg vrtića. Gosp. Ivici Čapeti.

Gosp. Čapeta u nastavu ističe: kao što vidite stanje u državi nam je takvo da je inflacija novca i da cijene materijala divljaju. Tako se desilo i kod izgradnje vrtića pa su stoga izvođači radova uputili investitoru općini Privlaka zahtjev za poskupljenje cijene materijala i samog izvođenja radova. Dostavili su dokaze od dana kad su potpisali Ugovor do danas koje su cijene materijala. Te cijene su po nekim materijalima jako poskupjele otprilike za 20%. Što je izazvalo poskupljenje izgradnje  vrtića skoro 2 mil. Kn. Ja kao voditelj projekta smatram da je sve opravdano i da se treba ispuniti njihov zahtjev.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, kako se nitko nije javio za raspravu predsjednik vijeća daje predloženo na glasanje. Općinsko vijeće općine Privlaka , glasalo je bez rasprave sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „Protiv“, te donijelo

 

 

ODLUKU

o davanju o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br. 1 Ugovara za izgradnju dječjeg vrtića;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.3).

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te prijedlog daje na raspravu. Kako se nitko od prisutnih nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje. Glasalo se bez rasprave i  JEDNOGLASNO donijelo

 

ODLUKU

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4).

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke i daje ga vijeću na raspravu. Kako se nitko od prisutnih nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje. Glasalo se bez rasprave i JEDNOGLASNO donijelo

 

ODLUKU

O koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.5).

 

–       Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju zemljišta;

 

Uvodno predsjednik  obrazlaže prijedlog odluke, te ga daje na raspravu.

Za riječ se javlja vijećnik Ive Begonja te u nastavku ističe  da se u  obrazloženju  prijedloga odluke poziva na odluku  vijeća od 17.4.2019.g. o prodaji nekretnine te postavlja pitanje: Mene samo zanima zašto nije priložen procjembeni elaborat da se vidi na temelju čega je utvrđena cijena?

Predsjednik vijeća: dostavit ćemo Vam procjembeni elaborat , a sad ga možete dobiti na uvid.

 

Pročelnica Ivana Skoblar: kod odluke o kupnji nekretnine procjembeni elaborat je priložen, a kod donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude nije. 17.4. 2019.g. vijećnik Luka Grbić predložio je da se uz odluku o prodaji dostavlja procjembeni elaborat. Elaborat imamo i bit će vam dostavljen.

 

Predsjednik vijeća daje prijedlog odluke na glasanje, vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 1 glas vijećnika „Suzdržan“. Slijedom toga donosi se

 

ODLUKA

o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za prodaju zemljišta.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.6).

Uvodno predsjednik daje obrazloženje  prijedloga odluke o kupnji dijela k.č. 2739 površine 128 m2, u prilogu ste dobili procjembeni elaborat a dio čest se kupuje iz razloga lakše prometne  komunikacije u ulice sv. Nikole.

Predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu.

Vijećnik Ante Šarić u nastavku postavlja pitanje: zašto se krupije samo jedan dio č.z.?

Predsjednik odgovara da je drugi dio č.z. kupila Elektra  za trafostanicu.

Kao se više nitko nije javio za raspravu predsjednik predlaže glasanje o prijedlogu.

 

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 1 glas vijećnika „SUZDRŽAN“, slijedom toga donosi se

 

Odluka

o kupnji nekretnine.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke, te ističe da je u materijalima dostavljena sva potrebna dokumentacija. U nastavku prijedlog se daje na raspra. Kako se nitko od prisutnih nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje. Glasalo se bez rasprave i  to vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 1 glas vijećnika „Suzdržan“. Slijedom toga donosi se

 

Odluka

O odabiru najpovoljnijih ponuda

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.7).

-RAZNO

 

Predsjednik vijeća pod razno u nastavku iznosi da smo zaprimili zahtjev od gosp. Zdravka Šango koji zahtjevom traži da na k.č.br. postavi manji demontažni objekt od 15 m2, koji bi mu služio za odlaganje poljoprivrednog alata. Predsjednik je u nastavku pročitao zahtjev u cijelosti. U nastavku predsjednik vijeća ističe da sa zahtjevom upoznaje vijeće i da će se vidjeti dali postoje zakonske mogućnosti kroz prostorni plan, te će  se gospo. Zdravku odgovoriti na isti.

Načelnik u nastavku ističe da je gosp. Zdravko prije 2 godine sagradio bespravni objekt na udaljenosti 20 m od mora, mi smo to prijavili građevinskog inspekciji  koja je donijela rješenje o uklanjanju uz uvjet novčane kazne od 30.000,00 kn. Naš Prostorni plan ne dozvoljava postavljanje takvih kučica na udaljenosti 1 km od mora. Na žalost ima još primjera takvih kučica npr. kod Sv.Vida pa građevinska inspekcija još nije izašla na teren. Znači, takav jedan objekt naš Prostorni plan ne dozvoljava i odluka općinskog vijeća što bi uslijedila ne bi bila mjerodavna da tako nešto izgradi. Dali ćemo mi u slijedećim izmjenama i dopunama PP moći nešto tako slično predvidjeti ja smatram da takvi objekti u blizini mora narušavaju prostor i bez obzira o kome se radi ne smijemo na bilo koji način popuštati  i  napraviti ruglo od prostora. Uvažavam zamolbu i uvažavam da se s tim upoznaju vijećnici ali dok sam ja tu neće biti moguće.

U nastavku Načelniku upoznaje vijeće o slijedećem: Sudski spor koji smo izgubili a radi se o 7 tis. m2 po cijeni od 700.000,00 kn protekom vremena sa kamatama iznosi skoro 1.100,000,00 kn koje smo u obvezi po presudi platiti do petka. Ja sam bio u 2 mjesecu u ministarstvu državne  imovine sa stečajnom upraviteljicom firme RO-RO i okvirno smo postigli dogovor o mogućem mirnom rješenju spora na način ukoliko Ministarstvo državne imovine bude suglasno da se njima vrati natrag zemljište a da oni obustave sve sudske postupke protiv općine Privlaka za navedeno zemljište. Također sam bio i u USKOKU, kao što znate 2010.g. podnesene su kaznene prijave protiv odgovornih osoba  u općini za primanje mita (stan u Zagrebu) taj predmet se bio zagubio, ja sam ga prije pola godine opet aktivirao kod istražitelja. Nadam se da će netko odgovarati za ova 2 mil. kn ako ne novčano  onda na neki drugi način. Izašlo je već dosta novaca iz općine vezano za te nečasne radnje u to vrijeme.

Također Načelnik u nastavku podnosi izviješće oko poskupljenja gradnje dječje g vrtića, a dodaje da ga je osobno dotaklo to poskupljenje i da misli da netko tko je dobio natječaj po jednoj cijeni ne bi trebao poskupljivati ali Zakon je takav da im dozvoljava poskupljenje od 30%. Ovo je konačno poskupljenje što se tiče građevinskih radova. Mi više nemamo pravo na dopunu Aneksa vezano za građevinske radove. Uskoro ćemo raspisati natječaj za opremanje vrtića. Kada  smo radili troškovnik cijena je bila cca 1.700.000,00 kn , vidjet ćemo  kako će to sada izgledati. Prije samog postupka upoznat ćemo vas o svemu tome.

Bito je sada naći 2 mil. kn, imao mi dosta svojih sredstava na računu naplatili smo dosta podraživanja iz prethodnih godina od doprinosa,  poreza nekretnina i ostalih potraživanja. Zagrebačka banka  nam daje jako povoljnu pozajmicu na ta 2  mil. kn. Nemamo još potrebe za tim ali ćemo u budućnosti vidjeti na koji način to sve drugo napraviti.

Nadalje Načelnik izvješćuje vijeće o tijeku radova na aglomeraciji te ističe da je održano nekoliko sastanaka  u Hrvatskim vodama koji su nositelji projekta. Firma  Pfeiffer matična firma se našla u nekim problemima , njihova podružnica u RH posluje dobro i mislim da će to sve saživiti. Radovi kasne u odnosu na planirane sve drugo manje-više je posloženo. Što ne znači da je kristalno. Obećano je da će se sve što je na terenu   sanirano do početka turističke sezone, što je nama cilj da nam mjesto bude uredno. Bez obzira na dinamiku radova koja je prvotnim Ugovorom trebala biti završeno oni kasne, rok im se produžio još 2 godine. Mislim da je to realni rok ako se realno pristupi radovima.

Vijećnik Luka Grbić u nastavku pita: Dali je općina upoznata sa radovima što se izvode na glavnoj zgradi PZ Privlaka? Naime, to je privatna imovina ali isto dosta je bitno za okolinu dali znamo dali će oni ići  u sanaciju jer krov je dosta derutan, na kraju krajeva to je tu dosta istureno i na turističkoj poziciji. Mislim da bi JLS trebala biti upoznata sa tim radovima.

Vijećnik Grbić postavlja još jedno pitanje: dobio  sam od lokalnih brodara pitanje da će na mulu u selu biti isturen parapet nekih 30 cm od razine mora? Ja sam u načelu mišljenja da tih 30 cm neće promijeniti mogućnost pristajanja na samu rivu. Pretpostavljam da je taj parapet napravljen radi samog statičkog naprezanja mula, ali čisto informaciju predstavničkom tijelu da su oni kao brodari nezadovoljni sa tim parapetom jer smatraju da će zapinjati prilikom isplovljavanja .Dali je moguće u ovom trenutku bilo kako utjecati na njih kao investitore da se taj parapet smanji sa 30 cm na 20 il 10 cm ili ako nije da se vidi dali imao neko objašnjenje za to?

Načelnik u nastavku odgovara: Baš danas je bio nadzor na mulu, na žalost bio sam na putu pa nisam mogao biti prisutan ali sam dobio informaciju. Dobio sam objašnjenje za parapet od projektanta idejnog rješenja sanacije gosp. Željka Čirjaka. Svugdje su se pojavili slični problemi kod sanacija, naš mul prije te sanacije je bio puknut na dva dijela i jednostavno stav njega kao struke da se taj dio treba pojačati a da  bi se on pojačao bitno je sanirati taj donji dio. Ukoliko bi se zbog utjecaja vjetra pojavile takve poteškoće oni bi stavili neku gumenu zaštitu.

Što se tiče PZ Privlaka oni su u prostoru diska u namjeri urediti dječju igraonicu i teretanu. Krenuli su u sanaciju toga i za to im nije potrebna nikakva dozvola. Najmoprimac je u najmu još 9 godina i oni planiraju uložiti u taj prostor.

Vijećnik Ive Begonja u nastavku traži dopunu  na dva postavljena vijećnička pitanja. Prvo je za pružanje pravne pomoć pa ističe da su oni mišljenja da bi pružanje takve pravne pomoći mogao biti štetan za općinu a što je odgovor na to i potvrdio. Znači čl. 5 ugovora kaže da odvjetnice dobivaju 5.000,00 kn + PDV te se to mora platiti temeljem ispostavljenog računa. Sukladno odredbi tarife sve što rade bez obzira o ishod spora čl.7 a po odredbi tarife čl. 39. Može se ugovoriti nagrada za uspjeh u poslu za što će se zaključiti zaseban Ugovor. S obzirom da je takav Ugovor bio zaključen prije po ovom ispada da odvjetnice koje zastupaju općini Privlaka mogu voditi tisuću sporova i uredno naplatiti po tarifi i da im to općina sve plati ako to nije štetno za općinu onda ja ne znam što je. Zanima me zašto nije sa tim odvjetnicama sklopljen Ugovor prema razmjeru sudskih postupaka, jer po ovome ispada da općina Privlaka vodi jedno 3-4 postupka protiv bivšeg odvjetnika koji je ispostavio račune za sporove koje je dobio gdje se općina protivi da mu se isplati taj iznos, tu se gomilaju kamate i sudski troškovi zato što se općina protivi da se to plati za sporove koje je dobio. Isto vremeno se plaćaju odvjetnice koje gube te sporove prema ugovoru koji je štetan za općinu Privlaka.

Načelnik: mi nikad nismo osporavali platiti bivšem odvjetniku njegove predmet koje je vodio. Taj isti odvjetnik je došao na ročište za RO-RO u vrijeme kad mu je otkazna punomoć i za to prikazao račun od 100.000,00 kn i to je stvar koja se pobija, sve ove druge troškove mi uopće ne pobijamo. Meni  je nepojmljivo da dostavi neki račun iz 2013.g., ako je neka radnja bila u 2013.g. tada je trebala i biti naplaćena! Međutim nema sile koja me može natjerati niti će nijedan sudac donijeti odluku da mu se plati kad dođe na ročište a otkazana mu je  punomoć. Vjerujem da ni vi koji ste mu sin da ste na mom mjestu to ne bi platili. Sve drugo mu se ne osporava.

Ive Begonja: Tu su kolegice pravnice pa da ne govorim samo u svoje ime, svi troškovi postupka po zakonu ne zastarijevaju 10.g. ako je nešto bilo  2013.g on ima pravo to naplatiti! On traži 1.000.000,00 kn za sporove koji su dobiveni za općinu Privlaka. Općina Privlaka vodi sporove protiv tog odvjetnika znači da se protivi da mu se to isplati.

Načelnik: rekao sam zašto  se protivimo!

Ive Begonja: Vode se tri postupka za iznos od 1.100.000,00 kn a ne za 100.000,00 kn.

Načelnik: Zašto to nisu platili prijašnji načelnici, nego je dočekalo mene . Vjerojatno ni ja ne bi platio da on sjedi tu i da mu nije otkazana punomoć. Svaki pravni zastupnik kod sklapanja ugovara sa RO-RO trebao je dati nama vijećnicima sugestiju da je to nešto što bi moglo biti štetno za općinu Privlaka. Taj isti pravni zastupnik je nanio  štetu općini Privlaka od 2.000.000,00 kn! tko je za to kriv?

Ive Begonja: to nema veze sa ovim što ja govorim o Ugovoru za pružanje pravne pomoći.

Načelnik: Da o pružanju pravne pomoći, gdje je on kao odvjetnik trebao upozoriti da je taj članak 3.  Ugovora štetan za općinu Privlaka i ukazati na to i sad se nakon  10 godina ukazalo da je štetan!

Luka Grbić: Kako vi možete tvrditi da se radu štetne radnje kad vi ne znate dali smo isplatili

odvjetnicama za ta tri spora prema vašem ocu.

Ive Begonja: općina Privlaka je isplatila odvjetnicama 2.500.000,00 kn.

Luka Grbić: to nije točno pogledajte izvršenje proračuna, vi nemate saznanja dali je općina Privlaka isplatila bilo kakvu tarifu za vođenje npr. Spora sa vašim ocem.

Načelnik: ja sam isto kod sklapanja ugovora računao da paušal pokriva veliki dio radnji koje odvjetnice nama trebaju pružiti ali paušal se odnosi samo na davanje pravnih mišljenja i sugestija sve druge radnje se naplaćuju.

Predsjednik vijeća: činjenica je da su vaš otac i bivši načelnik uzrokovali ovo zlo što nam se desilo, a to je da postoji mogućnost da općina prestane postojati!

Vijećnik Ive Begonja u nastavku ističe da ima i dopunu drugog pitanja koje se odnosi na zaključak o prihvaćanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Privlaka i zašto u taj plan nisu ušle sve nekretnine koje bi mogle uči. Vi ste odgovorili da nisu ušle jer da na području kod virskog mosta nama nekretnina u vlasništvu općine Privlaka pa da ne postoji mogućnost za tako nešto. Ovo što ste odgovorili je suprotno tom zaključku od 18.12.2014.g. gdje se ističe da će se imovinske stvari vezane za zemljište kod virskog mosta rješavati nakon završetka postupka ispravke zemljišnih knjiga.

Načelnik: izostavili ste dvije bitne riječi i reguliranja međusobnih prava i obveza.

Ive Begonja: 2017 je taj postupak završen vezano za bilo što i sad je 2022.g. znači što ste vi konkretno  kao načelnik poduzeli po pitanju rješavanja imovinsko pravnih odnosa pa i obveza?

Načelnik: dolaskom mene na vlas u 6. mjesecu 2017.g. uslijedila je tužba Vas, vašeg brata i oca protiv mene, gdje mi je blokirana imovina  između ostalog i tog zemljišta. Sad ja postavljam pitanje  dali mislite da su regulirana prava i obveze? Između mene i općine ako  meni netko još  uvijek drži pod blokadom to zemljište. Ja se nadam da ču uskoro dobiti taj spor i pokrenuti odštetne zahtjeve i tužbe koje će uslijediti nakon toga. Sud u Zadru je uvažio vašu tužbu  i blokirao mi je imovinu. Kako vi mislite da ja mogu riješiti status tog zemljišta! Evo odgovorite vi meni na to pitanje. Što ako presuda županijskog suda bude glasila da ja to zemljište moram vratiti općini Privlaka, kao ću onda riješiti status?

Ive Begonja: Nadam se da će tako i biti, taj status će biti riješen u korist općine Privlaka ne Vas!

Načelnik: kako bi ja onda u ovom trenutku mogao to riješiti ili rješavao dok na to postoji zabilježba spora koju ste vi stavili!?

Ive Begonja: Vi ste ga mogli riješiti prije da uopće ne dođe do spora.

Načelnik: nisam ga mogao riješiti, zato što je u tom Ugovoru o prodaji bilo spominjanja infrastrukture, a možda vas je otac upoznao da je Kažo Kolanović mijenjao status tog zemljišta pa ga iz građevinskog vratio u poljoprivredno. Znači X nekih stvari  je bila posljedica zašto to do danas nije riješeno. Svaki taj čovjek je tamo kupio to zemljište biti će zadužen u općini Privlaka za kupoprodajnu cijenu tog ugovora.

Predsjednik vijeća: Vaš otac je 1997.g. pisao Anekse  tih Ugovara. Vi ste vrlo opaka osoba i manipulirale činjenicama.

Ive Begonja: Ja osobni nikog ne vrijeđam!

Predsjednik vijeća: mi nismo išli u rat da bi se netko sada sa nama izrugavo. U ovu temu treba uči imovina općine Privlaka koju je vaš otac dodjeljivao ljudima i dobivao novčana sredstva za to!

Ive Begonja: Ovo što ste vi sad rekli mora biti u zapisniku!

Predsjednik vijeća zaključuje raspravu, i zahvaljuje se vijećnicima na sudjelovanju u radu vijeća.

Vije je završilo sa radom u : 19:58 sati

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e n i k :
Nikica Begonja

 

Zapisničar
D.Jurac

Skip to content