REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/20-01/06
URBROJ:2198/28-01-20-3

Privlaka, 10. prosinca 2020.g.

Z A P I S N I K
sa 33. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 10. prosinca 2020.g.u multimedijalnoj dvorani osnovne škole Privlaka

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Ana Skoblar
 4. Željko Zorić
 5. Ante Glavan
 6. Martin Grbić
 7. Pula Matulj
 8. Luka Grbić

 

Odsutni članovi vijeća: Iva Barunčić, Tomislav Grbić, Petar Mustać;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, viši referent za proračun i financije Katarina Šango, administrativni referent- Danica Jurac; Pročelnica – Barbara Glavan;

Na početku sjednice općinskog vijeća predsjednik vijeća pozdravlja sve nazočne, te predlaže  slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 32.(tridestdruge) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.,(materijal dostavljen), te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.;
 3. Donošenje plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022 i 2023.g.;
 4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g. ;
 5. Donošenje programa za 2020.g. (materijal dostavljen)
  • gradnja komunalne infrastrukture za 2021.g.
  • Održavanje komunalne infrastrukture za 2021.g.
  • javnih potrebe u kulturi za 2021.g.
  • javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2021.g.
  • javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.g.
  • javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi za
  • g.
  • javnih potreba udruga civilnog društva za g.
  • financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2021.g.;
  • utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.;
 6. Donošenje odluke o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g.;
 7. Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2021.;
 8. Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statusu ceste;
 9. Donošenje Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka;
 10. Donošenje Odluka o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Privlaka u dječjim vrtićima;
 1. Razno;

 

Ad.1.).

Predsjednik vijeća daje zapisnik sa 32. sjednice na primjedbe. Primjedbi nije bilo te su Zapisnici  prihvaćeni jednoglasno (8 glasova Za).

 

Ad.2).

Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.;

 

Na temelju članka 6. i članka 39.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Predsjednik uvodno obrazlaže proračun za 2021.g. te ističe da imao zaprimljene Amandmane od strane Načelnika općine i to:

 

Opis

Planirani iznos za 2021.  

Iznos +/-

Novi iznos za 2021.
Kapitalna pomoć Županijskoj lučkoj upravi – Mul u selu 0,00 + 500.000,00 500.000,00
Gradnja nogostupa – Općina 542.000,00 + 118.000,00 660.000,00
Gradnja nogostupa – ŽUC 0,00 + 540.000,00 540.000,00
Glavni Projekt rekonstrukcije NC na Put Kandelica 0,00 + 93.750,00 93.750,00
Glavni Projekt Lučice Loznica 0,00 + 150.000,00 150.000,00
Idejni Projekt plaže Batalaža 0,00 + 112.500,00 112.500,00
Ostale intelektualne usluge 0,00 + 50.000,00 50.000,00
Uređenje plaže Batalaža 250.000,00 – 200.000,00 50.000,00
Kapitalna donacija – OPG 0,00 + 20.000,00 20.000,00
Proračunska zaliha 266.490,97 -44.250,00 222.240,97
Kapitalna pomoć Županijske uprave za ceste 0,00 + 540.000,00 540.000,00
Komunalni doprinosi 4.000.000,00 + 500.000,00 4.500.000,00
Komunalne naknade 1.600.000,00 + 100.000,00 1.700.000,00
Ostali prihodi 100.000,00 +200.000,00 300.000,00

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova ZA), donijelo

Proračun Općine Privlaka za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. Godinu i financijskim planom dječjeg vrtića Sabunić za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g. sa predloženim Amandmanima od strane Načelnika općine Privlaka

 

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 32.596.650,00 kn.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Nikica Begonja, Gašpoar Begonja i Katarina Šango.

 

 Ad.3).

 

Donošenje  plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022 i 2023.g.;

Na temelju članka 39.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine  Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo   Plan razvojnih programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. Godinu   Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 26.862.459,03 kn.

odluka čini sastavni dio Zapisnika.

  

Ad.4)

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu

Na temelju članka 41.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za, ), bez rasprave, donijelo   Odluku o izvršavanju proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).

 

 1. Donošenje programa za 2020.g.
  • gradnja komunalne infrastrukture za 2021.g.
  • Održavanje komunalne infrastrukture za 2021.g.
  • javnih potrebe u kulturi za 2021.g.
  • javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2021.g.
  • javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.g.
  • javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi za
  • g.
  • javnih potreba udruga civilnog društva za g.
  • financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2021.g.;
  • utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.;

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka  30. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik  Zadarske županije” br. 5/18) Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2021. godinu

 

Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.934.793,03  kn.   Odluka čini sastavni dio Zapisnika.   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka  30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

Program održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Privlaka  za 2021. godinu

  Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.895.000,00 kn.   Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

-Program javnih potreba u kulturi na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18).

Općinsko vijeće općine Privlaka, većinom glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Program javnih potreba u kulturi za 2021.g.

Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2021.godini na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka, većinom glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2012.g.

Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 475.000,00 kn

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

-Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.g.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće većinom glasova  (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Program javnih potreba socijalne skrbi općine Privlaka za 2021.g.

Ovim programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 520.200,00 kn

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

-Program javnih potreba predškolskog i osnovnom školskog odgoja i naobrazbe za 2021.g. a temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka , većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Program javnih potreba predškolskog i osnovno školskog odgoja i naobrazbe za 2021.g.

Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 623.550,00 kn

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Program javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2021.g. na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Program javnih potreba predškolskog i osnovno školskog odgoja i naobrazbe za 2021.g.

Ovim Programom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 695.000,00 kn.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Program financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2021.g.,

na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Ovim Programom predviđena su sredstva u iznosu od 22.000,00 kn.

Oduka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Program  utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g. na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), Općinsko vijeće općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Program  utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.g.

Ovim Programom predviđena su sredstva  u iznosu od 10.000,00 kn.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6).

 

Donošenje odluke o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g.; temeljem odred  članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.124/14, 03/18) i članka 30. Statuta Općine Privlaka  (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18) , Općinsko vijeće općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Odluku o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

 

Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2021.; Na temelju članka 30. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 05/18), općinsko vijeće općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za)  bez rasprave, donijelo

 

Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2021.g

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

 

Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statusu ceste; Temeljem članka 107. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 19/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18), općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Odluku i izmjenama i dopunama Odluke o statusu ceste

Odluku čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).

Donošenje Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području

Općine Privlaka; Na temelju članka 132. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18), a na temelju prethodnog mišljenja Turističke zajednice Općine Privlaka. Nastavno na prethodno predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu. Prvi za riječ se javlja vijećnik Luka Grbić koji predlaže da se u članku 2. stavak 1. zemljani radovi, te stavak 2. Radovi na izradi konstruktivnih dijelova građevine a sve prema odluci kakvu je donijela općina Preko u kojoj je vidljivo koji se radovi smiju izvoditi a koji ne.

Vijećnik Željko Zorić smatra i predlaže da odluka u člnaku 2. treba ostati kaka je u prijedlogu a koje se definirana zakonom. Nakon opsežne rasprave predsjednik predlaže da se glasa o odluci sa prijedlogom vijećnika Luke Grbića

Općinsko vijeće Općine Privlaka, je sa (7 glasova Za i 1 glasom Protiv), donijelo

 

Odluku o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području općine Privlaka.

odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Nikica Begonja, Luka Grbić, Ante Glavan, Gašpar Begonja, Barbara Glavan.

 

 

Ad.10).

Donošenje Odluka o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Privlaka u

dječjim vrtićima, Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 49. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 8. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)  i članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova   (8 glasova Za) bez rasprave, donijelo

 

Odluku o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Privlaka u

     dječjim vrtićima.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10.)

-Razno, pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo izviješća a niti rasprave.

 

Vijeće je završilo sa radom u 19,30 sati.

 

 

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
Danica Jurac

Skip to content