REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/22-01/06
URBROJ:2198/28-01-22-5

Privlaka, 11. prosinca   2022.g.

 Z A P I S N I K

Sa 11. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 11. prosinca   2022.g.u vijećnici općine Privlaka

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Luka Grbić

4.     Paula Ivanov

5.     Iva Brarunčić

6.     Ante Šarić

7.     Tomislav Jurlina

8.     Mislav Zanki

9.     Ive Begonja

 

Početak rada: 17,00 sati

 

 

Odsutni članovi vijeća:  – ;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango, Katarina Šango, Danica Jurac.

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno  9 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu , te u  nastavku predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka; i pod točkom 21. Razno, predsjednik u nastavku stavlja  na glasovanje  prijedlog dnevnog reda s predloženom nadopunom. Predloženi dopunjeni  Dnevni red  usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

 

1.     Prihvaćanje zapisnika sa 10. Sjednice općinskog vijeća;

2.     Proračun općine Privlaka za 2023.g. sa projekcijama za 2024.g. i 2025.g.

3.     Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. godini

4.     Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. godini

5.     Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godini

6.     Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2023. godini

7.     Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2023. godini

8.     Program javnih potreba u sportu u 2023. godini

9.     Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini

10.  Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka

11.  Odluka o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – dječjeg vrtića

12.  Odluka o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom

13.  Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi

14.  Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

15.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/9, k.o. Privlaka

16.  Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2023. godinu

17.  Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

18.  Odluka o raspoređivanju sredstava  za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2023. godini

19.  Odluka o donaciji financijskih  sredstava za obnovu obiteljske kuće stradale u požaru

20.   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka

21.  Razno

 

 

Ad.1).

Usvajanje Zapisnika sa 10.  sjednice Općinskog vijeća Općine  Privlaka

Zapisnik sa prethodne sjednice stavljen je na primjedbe. Zapisnik je potvrđen jednoglasno – 9 glasova „Za“.

 

 

Ad.2).

PRORAČUN općine Privlaka za 2023.g., sa projekcijama za 2024.g. i  20254.g.;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda o

Prijedlog Proračun općine Privlaka za 2023. godinu i riječ  daje gđi Katarini Šango da u cijelosti obrazloži prijedlog proračuna za 2023.g. koja u nastavku ističe da se Proračun  za 2023.g. planira  i usvaja  na 2 razini skupine također se planira u eurima u iznosu od 4.988.931,00 EUR, a u tome prihodi poslovanja iznose 4.119.929,00 EUR , te rashodi u iznosu od 4.650.487,00 EUR

Prijedlog  Projekcije proračuna za 2024. godinu iznose 3.438.583,00 eura. A prijedlog projekcije proračuna za 2025. godinu iznose 3.234.378,00 eura.

Predsjednik u nastavku stavlja proračun na raspravu, te na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa  7 glasova vijećnika  ZA i 2 glasa vijećnika Protiv, bez rasprave, te se slijedom toga donijeli

Proračun Općine Privlaka za 2023. godinu

sa projekcijama za 2024. i 2025. Godinu i financijskim planom dječjeg vrtića Sabunić za 2023.g. sa projekcijama za 2024.g. i 2025.g.

 

Proračun  čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.3).

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 1.900.932,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.4).

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 1.014.779,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.5).

Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi   za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

Program

Javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi  općine Privlaka za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 288.031,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6).

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 22.855,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima  za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

Program

javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima općine Privlaka za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 90.862,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

javnih potreba u sportu za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 86.270,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).

Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

javnih potreba u kulturi  za 2023. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 7.964.00 eura.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.10).

-Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke:  Odredbom članka 132. stavak 1. propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine, a stavak 2. propisuje da se odluka iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Odlukom koja se stavlja van snage bila je propisana zabrana navedenih radova od 15. lipnja do 1. rujna.

Kako je ova turistička sezona bila na nivou na kojem je bila prije pandemije, kao i rekordna 2019. godine, tako su iznajmljivači koji su u velikoj mjeri popunili svoje smještajne kapacitete u rujnu, bili nezadovoljni činjenicom da se po isteku zabrane radova, 2. rujna nastavilo sa gradnjom, što je imalo negativan utjecaj na iznajmljivanje.

U privitku se dostavlja mišljenje Turističke zajednice te se slijedom navedenog predlaže donošenje ovakve Odluke.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „Za“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka.

 

U raspravi  su sudjelovali: Ante Šarić, Nikica Begonja, Gašpar Begonja, Ivana Skoblar Šango.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.11).

–       Odluka o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – dječjeg vrtića

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Općina Privlaka vlasnik je nekretnine kč.br. 3799/2, upisane u zk. ul. 3037, k. o. Privlaka na kojoj je izgrađena građevina javne i društvene namjene –dječji vrtić, za koju je obavljen tehnički pregled kojim je utvrđeno da je građevina izgrađena u skladu sa izvršnim aktom za građenje. Uporabna dozvola izdana po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije KLASA: UP/I-361-05/22-01/000174, URBROJ: 2198-07-06/1-22-0009 postala je izvršna 14. rujna 2022.godine.

Građevina je u potpunosti opremljena i dovedena u funkciju za rad u skladu sa svojom svrhom, a za početak rada u promijenjenim uvjetima potrebno je da ustanova Dječji vrtić Sabunić ishodi rješenje o početku rada u promijenjenim uvjetima dječjeg vrtića, za što joj je potreban između ostalog i dokaz o pravnom temelju za korištenje prostora.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKA

 

o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – dječjeg vrtića

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12).

-Odluka o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Općina Privlaka vlasnik je nekretnine k.č. 6766/31, upisana u zk. ul. 8321, k. o. Privlaka na kojoj je izgrađena građevina javne i društvene namjene – vatrogasni dom, upisano u zemljišnim knjigama kao etažno vlasništvo E-2, a predstavlja poslovnu jedinicu uredske namjene u prizemlju koja se sastoji od sobe, wc-a i kuhinje; ukupne korisne površine posebnog dijela 18,97 m², sporednog dijela u prizemlju: spremišta, garaže, loggie, natkrivene terase i dvije nenatkrivene terase ukupne korisne površine 157,69 m², i pripatka: dvorišta korisne površine 544,00 m².

Navedeni prostor već godinama koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Privlaka, ali prostor nije bio odvojen od tzv. lovačkog doma te je, nakon što je izdano rješenje o izvedenom stanju, 2022. godine provedeno etažiranje i prostor je sad upisan kao etaža 2 te je sa HEP-ODS d.o.o. zaključen Ugovor o korištenju mreže za odvojeno obračunsko mjerno mjesto.

Kako navedeni prostor isključivo koristi Dobrovoljno vatrogasno društvo Privlaka, predlažem da se javna zgrada koristi i dalje za obavljanje djelatnosti iz njihovog djelokruga uz dužnost plaćanja režijskih troškova i troškova održavanja.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

o davanju na upravljanje građevine javne i društvene namjene – vatrogasni dom

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13).

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Odredbom članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da komunalna infrastruktura jesu: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima i građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Odredbom članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da odluku o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi i odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave a da navedena odluka, uz ostalo, mora sadržavati naziv i vrstu komunalne infrastrukture, podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se infrastruktura nalazi te nalog nadležnom sudu za upis statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišne knjige odnosno za brisanje tog statusa ako se radi o infrastrukturi koja se upisuje u zemljišne knjige te da se ista dostavlja nadležnom sudu radi provedbe upisa statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnim knjigama odnosno radi brisanja tog statusa.

Odredbom članka 131.stavak 1. Zakona o cestama propisano je da ceste koje se na dan stupanja na snagu ovoga Zakona koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu ovoga Zakona, postaju nerazvrstane ceste.

Člankom 131. stavak 2. Zakona o cestama propisano je da će se postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta iz gore navedenog stavka u vlasništvu jedinice lokalne samouprave zamijeniti po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave.

Navedene ceste vidljive su na snimku iz 2011.g. i služe kao pristup većem broju izgrađenih kuća. Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

Načelnik: predlažem da se prijedloga odluke rb. 11 briše č.z. 2415/2 jer se nisu stekli uvjeti za proglašenjem iste javnim dobrom u općoj uporabi.

Predsjednik predlaže da se glasa za predloženu odluku sa predloženom izmjenom pod rb. 11 i to da se briše č.z. 2415/2 za koju se nisu stekli uvjeti da se proglasi javnim dobrom u općoj uporabi.

 

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, donosi se

 

ODLUKA

o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi, sa predloženom izmjenom u pod r.br. 11.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

U raspravi  su sudjelovali: Gašpar Begonja, Ivana Skoblar Šango

 

Ad.14).

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Odredbom članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) propisano je :

(1) Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

(2) Iznimno od članka 56. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka, poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. ovoga Zakona.

(3) Za slučaj iz stavka 2. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.

(4) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.

 

Predsjednik daje prijedlog oduke na raspravu a potom i na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, donosi se

 

ODLUKA

o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

U raspravi  su sudjelovali: Gašpar Begonja

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad 15).

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/9, k.o. Privlaka

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke:

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 19/2013), članak 5. propisuje da Općina može nekretnine prodati i davati u zakup i na drugi način njima raspolagati na temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne vrijednosti, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 21. gore navedene Odluke propisuje da se pravo građenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine zasniva ugovorom, sukladno provedenim natječajnim postupkom.

Predlaže se osnivanje prava građenja na nekretnini oznake:

– čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2,

Predlaže se da se pravo građenja osnuje na razdoblje od 40 godina od dana sklapanja Ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekti prelaze u vlasništvo Općine Privlaka te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Privlaka ili njezinom pravnom slijedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima i nema pravo na povrat uloženih sredstava od strane Općine Privlaka.

Godišnja naknada za pravo građenja na rok od 40 godina procijenjena je sukladno procjembenom elaboratu izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Draženu Knežević, struč.spec.ing.aedif., kako je navedeno u prijedlogu Odluke.

 

Predsjednik  daje prijedlog odluke  na raspravu a potom i na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali, bez rasprave  su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, donosi se

 

ODLUKA

o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/9, k.o. Privlaka

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.16).

Zaključak o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2023. Godinu

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Dužnost Općine Privlaka je učestalo pratiti pravne propise i donositi odgovarajuće opće akte i pravilnike, a radi što učinkovitijeg, jednoobraznog i transparentnijeg raspolaganja i upravljanja svojom imovinom. Općina Privlaka s izrađenim Planom upravljanja imovinom ima dobre pretpostavke za racionalno upravljanje i podlogu za donošenje odluka koje će unaprijediti procese upravljanja imovinom. Općina Privlaka konstantno mora težiti uspostavi još boljeg sustava gospodarenja općinskom imovinom, a kako bi se ista očuvala za buduće generacije. “

 

Predsjednik daje prijedlog oduke na raspravu a potom i na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, donosi se

 

Zaključak

O prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2023.g.

 

U raspravi  su sudjelovali: Ante Šatić, Gašpar Begonja, Ivana Skoblar Šango

 

Plan  čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.17).

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Člankom 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Člankom 4. istog Zakona propisano je da plaća općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do 3.000 stanovnika, ne može se odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

S obzirom na ekonomsku situaciju, zbog koje sam službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu povećao osnovicu za obračun plaće, predlažem isto i za općinskog načelnika.

Sadašnju plaću nasljedio sam od prethodnika te je u odluci koja se ovom odlukom stavlja izvan snage koeficijent bio određen kao i u Odluci iz ožujka 2016. godine.

 

Predsjednik  daje prijedlog odluke  na raspravu a potom i na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali, bez rasprave  su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, donosi se

 

ODLUKA

O plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.18).

Odluka o raspoređivanju sredstava  za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2023. Godini

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) (dalje: Zakon) Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. stavku 1. toga Zakona, odnosno sredstva za redovito godišnje financiranje političke aktivnosti donosi predstavničko tijelo jedinice samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Sukladno članku 5. Zakona, sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 1.000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima do 3000 stanovnika.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKA

o raspoređivanju sredstava  za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2023.godini.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.19).

Odluka o donaciji financijskih  sredstava za obnovu obiteljske kuće stradale u požaru

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke  i ističe da svi znamo koja se tragedija desila obitelji Begonja, prijedlog ove odluke je jedna humana gesta i vijeće treba donijeti takvu odluku. U nastavku se prijedlog  daje na raspravu.

Prvi za riječ se javi vijećnik Luka Grbić: Ja sam mišljenja da je 50 tis. kn mali iznos s obzirom na štetu koja je počinjena. Predlažem dva modela da ovaj iznos povećamo na 100 tis. kn ili odlukom dopustimo načelniku da po zahtjevu oštećenika ima pravo odlučiti o visi naknade do 200 tis.  kn. Mislim da nam je cilj da vratimo tu obitelj u kuću. Mi novaca u Proračunu imamo , trenutno je na računu 5.000.000,00 kn.

Načelnik. Čitali ste iz medija  da su naši komunalni i DVD Privlaka cijelu kuću očistili Pojavljuju se dvije mogućnosti kako je ta kuća dvojna sa obitelji Požarina oni su paralelno podizali gornji kat kuće. Ovaj stan što je stradao u požaru je u jakom lošem stanju i predviđa se da će još jako dugo izbijati čađa iz zidova. Na njihov prijedlog i Kristijane Požarina koja se obvezala pomoći im u realizaciji uređenja bilo bi logično sa se uredi taj gornji kat. Što bi bilo i financijski  prihvatljivije. Slažem se sa Lukom u jednoj i drugoj opciji. Procjena je da da će uređenje gornjeg kata biti negdje  cca 300 tis. ka a donjeg djela 400 tis kn.  Obitelj je otvorila račune za donacije, trebamo o vidjeti kao će ići sa donacijama.

Ive  Begonja: Smatram da je 100 tis. kn i dalje malo, jer u bilo kojoj varijanti cijena uređenja će biti veća. Imajući u vidu s kojima sredstvima raspolažemo u Proračunu.

Načelni: Možemo ići odmah sa 100 tis. kn a po potrebi još 100 tis. kn ako se ukaže potreba za istim.

 

Predsjednik daje prijedlog  na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,   jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

O donaciji financijskih sredstava za obnovu obiteljske kuće stradale u požaru.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.20).

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te dodaje da se u članak 1. odluke mijena te se umjesto dosadašnjeg člana Barbare Glavan , predlaže Luka Grbić.

Predsjednik  daje prijedlog odluke  na raspravu a potom i na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali, bez rasprave  su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Suzdržana“, donosi se

 

ODLUKA

O izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predstavnika u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.21).

-RAZNO

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

 

Predsjednik:

Nikica Begonja

 

Zapisničar:

Danica Jurac

Skip to content