REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 023-01/21-01/05
URBROJ:2198/28-01-21-3

Privlaka, 07. lipnja 2021.g.

 

Z A P I S N I K
(KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIVLAKA održane 07. lipnja 2021.g.

 

Z A P I S N I K

 

 1. (konstituirajuće ) sjednice općinskog vijeća općine Privlaka , održane 07. lipnja 2021.g.

 

Prvoj sjednicu VII saziva Općinskog vijeća općine Privlaka, na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“  br.144/12, 121/16, 98/19,42/20,144/20,37/21)  predsjedavat će pročelnica JUO Barbara Glavan, mag, iur. općine Privlaka  do utvrđivanja člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika.

Sjednicu je u 11,00 sati u ime sazivača otvorila Barbara Glavan, pročelnica JUO općine Privlaka.

Na početku sjednice intonirana je Himna RH!

Pročelnica Barbara Glavan  pozvala je sve nazočne da minutom šutnje odaju počast svim poginulim braniteljima u Domovinskom ratu.

Nakon pozdravne riječi  ističe se da je u odluci o sazivu sjednice naznačeno utvrđivanje kvoruma.

Prema evidencijskoj listi na konstituirajućoj  sjenici nazočno je 9 vijećnika  što znači da imamo kvorum. Te konstatira da je vijećnica Nina Š.(HDZ) stavila svoj mandat u mirovanje a mijena je slijedeći s liste Ante Š. (HDZ)

Nazočni: Luka Grbić, Paula Matulj, Nikica Begonja, Iva Barunčić, Ante Mustać, Ante Šarić, Ive Begonja, Mislav Zanki, Tomislav Jurlina.

 

 

D N E V N I    R E D :

 

 • Utvrđivanje kvoruma
 1. Izbor Mandatnog povjerenstva
 2. Izviješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova općinskih vijeća

– Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora   predsjednika

            – Svečana prisega članova općinskog vijeća,

 1. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
 2. Izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća

 

 

 1. IZBOR MANDATNOG POVJERENSTVA

 

Sukladno Poslovnika o radu općinskog vijeća, Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, a bira se na konstituirajućoj sjednici općinskog vijeća na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 vijećnika.

Predsjedavajući je pročitao prijedlog 9 vijećnika da se u Mandatno povjerenstvo  predlažu:

 1. LUKA GRBIĆ -predsjednik
 2. PAULA MATULJ-član
 3. IVA BARUNČIĆ-član

Nakon što je predsjedavajući utvrdio da nema drugih prijedloga za imenovanje Mandatnog povjerenstva navedeni prijedlog stavio je na glasanje.

U nastavku sjednice vijećnici glasuju   JEDNOGLASNO, te u predloženom tekstu donijelo, slijedeći

Zaključak o izboru Mandatnog povjerenstva

 

U Mandatno povjerenstvo općinskog vijeća  općine Privlaka biraju se:

 

 1.  LUKA GRBIĆ-predsjednik
 2. PAULA MATULJ –član
 3. IVA BARUNČIĆ-član

 

 

 1. IZVIJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Sukladno Poslovnika o radu općinskog vijeća, Mandatno povjerenstvo podnosi  izviješće o provedenim izborima. U ime mandatnog povjerenstva Predsjednik Mandatnog povjerenstva gosp. LUKA GRBIĆ u nastavku sjednice podnosi izviješće o provedenim izborima za članove općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16,98/19,42/20,144/20 i 37/21) liste koje sudjeluju u diobi  mjesta u Općinskom vijeću OPĆINE PRIVLAKA su:

 

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –HDZ 684 glasa 66,60%

Nositelj liste: NINA ŠKIBOLA

 

2.MOST                                                                             233 glasa  22,68%

Nositelj liste: IVE BEGONJA

 

3.HRVATSKA STRANKA PRAVA                                     110 glasova  10,71%

Nositelj liste: TOMISLAV JURLINA

 

Na temelju članka 84. I 85 Zakona, utvrđuje se da su pojedine liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Privlaka su:

 

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA -HDZ

dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:

 

 1. NINA ŠKIBOLA
 2. LUKA GRBIĆ
 3. PAULA MATULJ
 4. NIKICA BEGONJA
 5. IVA BARUNČIĆ
 6. ANTE MUSTAĆ

 

2.MOST

Nositelj kandidacijske liste: IVE BEGONJA

Dobila je 2 mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

 

1.IVE BEGONJA

 1.      MISLAV ZANKI

 

3.HRVATSKA STRANKA PRAVA –HSP

Nositelj kandidacijske liste : TOMISLAV JURLINA

Dobila 1 mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

 1. TOMISLAV JURLINA

 

Predsjednik Mandatnog povjerenstva konstatira na temelju odluke OO HDZ-a Privlaka od 02.06.2021.g. da je gđa. NINA ŠKIBOLA stavila svoj mandat u mirovanje a koji je mandat stekla na listi HDZ-a , te se umjesto nje za šestog člana HDZ-a u Općinskom vijeću određuje Ante Šarić kao 7. na listi HDZ-a.

Nakon podnesenog izviješća od strane Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima KLASA:013-03/21-01/01, URBROJ:2198/28-07-21-10. Konstatira se da je općinsko vijeće općine Privlaka primilo na znanje Izviješće mandatnog povjerenstva o izborima za općinsko vijeće općine Privlaka provedenih dana 16.05.2021.g., te se  verificiraju mandati vijećnika.

Nadalje se pod ovom točkom dnevnog reda utvrđuje  član općinskog vijeća sa liste HDZ-a koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika općinskog vijeća. Gosp. LUKA GRBIĆ prvi sa kandidacijske  liste HDZ-a  preuzima predsjedanje sjednicom, do izbora predsjednika općinskog vijeća.

Sukladno  Poslovniku o radu općinskog vijeća predsjedatelj gosp. Luka Grbić pročitao je tekst prisege, nakon čega su vijećnici, koje je prozivao poimenično, ustali i izgovorili riječ  „PRISEŽEM“, te potpisali tekst prisege na predsjedničkom stolu.

 

3.IZBOR POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 

Sukladno Poslovniku o radu općinskog vijeća u Povjerenstvo za izbor i imenovanje , koji se sastoji od predsjednika i dva člana , a imenuju se na konstituirajućoj sjednici općinskog vijeća  na prijedlog 1/3 vijećnika.

Na prijedlog devet članova općinskog vijeća predloženo je da se u Povjerenstvo za izbor i imenovanje općinskog vijeća općine Privlaka  izaberu:

 

 1. IVA BARUNČIĆ –Predsjednik
 2. TOMISLAV JURLINA –član
 3. ANTE ŠARIĆ –član

 

Nakon što je utvrđeno da drugih prijedloga nema predsjedavajući gosp. Luka Grbić dao je navedeni prijedlog na glasovanje.

U nastavku slijednice Vijeće je JEDNOGLASNO glasalo, te u predloženom tekstu donijelo, slijedeći

 

 

Zaključak o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje

  

U Povjerenstvo za izbor i imenovanje općinskog vijeća općine Privlaka biraju se:

 

 1. IVA BARUNČIĆ –predsjednik
 2. TOMISLAV JURLINA–član
 3. ANTE ŠARIĆ -član

  

 1. IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

             Sukladno Poslovnika o radu općinskog vijeća , te odredbama članka 32 i 40. Statuta općine Privlaka, općinsko vijeće ima predsjednika koji se bira na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje ili na prijedlog 1/3 vijećnika.

Predsjednik Povjerenstva za izbor i imenovanje predlaže za Predsjednika općinskog vijeća izabere  gosp. NIKICA BEGONJA.

Nakon što je utvrđeno da drugih prijedloga nema predsjedavajući  daje  navedeni prijedlog na glasanje.

 

U nastavku sjednice Vijeće je JEDNOGLASNO  u predloženom tekstu donijelo, slijedeći

 

 

Zaključak o izboru predsjednika općinskog vijeća općine Privlaka

 

Za predsjednika Općinskog vijeća bira se NIKICA BEGONJA.

Temeljem čl. 32. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, izborom predsjednika konstituirano Općinsko vijeće općine Privlaka.

 

Sukladno Poslovniku o radu općinskog vijeća, te odredba članka 32. Statuta općine Privlaka, općinsko vijeće ima 1 potpredsjednika koji se bira na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje ili na prijedlog 1/3 vijećnika.

Predsjednik povjerenstva za izbor i imenovanje predlaže da se izabere  potpredsjednika vijeća  i to: gosp. ANTE MUSTAĆ.

Nakon što je utvrđeno da drugih prijedloga nema predsjedavajući daje navedeni prijedlog na glasanje.

 

U nastavku sjednice Vijeće je JEDNOGLASNO u predloženom tekstu donijelo, slijedeći

 

 

Zaključak o izboru  potpredsjednika vijeće  općine Privlaka

 

Za potpredsjednika Općinskog vijeća bira se:

 • ANTE MUSTAĆ

 

Na temelju članak 7. Poslovnika Općinskog vijeća općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, br. 14/09) predsjednik vijeća predložio  dopunu dnevnog reda konstituirajuće sjednice i to:

 1. “.Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti s projektom „Projekt benzinske postaje u općini Privlaka s rekonstrukcijom dijela državne ceste“

 

Kao više nije bilo prijedloga za dopuno dnevnog reda, prijedlog se daje na glasanje

Prijedlog se prihvaća sa 7 glasova vijećnika ZA i 2 glasa vijećnika Suzdržana

 

Predsjednik vijeća, Nikica Begonja uvodno  obrazlaže 5. Točku dnevnog reda Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“, te riječ daje Načelniku Gašparu Begoniji da u nastavku obrazloži prijedlog odluke. Načelnik u nastavku obrazlaže, s obzirom na činjenicu da je pri provedbi postupka javne nabave došlo do prekoračenja procijenjenih vrijednosti nabava za pojedine elemente projekta, što je posljedično uzrokovalo povećanje sveukupne vrijednosti investicije u odnosu na vrijednost dodijeljenu temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ (KLASA: 911-01/17-01/18, URBROJ: 517-17-17) sklopljenim dana (3.1.2018. godine), Općina Privlaka je dužna osigurati dodatna sredstva za sufinanciranje projekta u omjeru kako je definirano Ugovorom o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ (KLASA: 911-01/17-01/18, URBROJ: 517-17-18), sklopljenim dana (3.1.2018. godine) između: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda i Općine Privlaka.

Vrijednost sufinanciranja po važećem Ugovoru o sufinanciranju Općine Privlaka iznosila je 8.529.400,00 HRK, a novelacijom Studije izvodljivosti, tj. analizom troškova i koristi utvrđeno je da nova vrijednost sufinanciranja iznosi 11.466.577,82 HRK.

Nakon koje predsjednik daje iznijeto na raspravu. Prvi za riječ se javio vijećnik Ive Begonja te u nastavku ističe kako će kod donošenja odluke biti suzdržan iz razloga što u materijalima nije dostavljn prijedlog Aneksa, Ugovor iz 2018,g, i studija izvodivosti.

Nakon kraće provedene rasprave predsjednik vijeća predlaže glasanje o istom, vijećnici općinskog vijeća glasali su  7 glasova vijećnika ZA i 2 glasa vijećnika SUZDRAŽANA, te se temeljem glasanja donosi slijedeći:

Zaključak: Donosi se Odluka o zaključenja Aneksa Ugovara o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“.

Predsjednik vijeća Nikica Begonja uvodno obrazlaže 6. Točku dnevnog reda te riječ daje Načelniku Gašparu Begonji da obrazloži prijedlog odluke. Naime odlučili smo se za ovu točku dnevnog reda donijeti na kostituirajućoj sjednici iz razloga da ne čekamo radnu da investitora ne bi usporavali u projektu. Zahvat se provodi na dva obuhvata i to: rekonstrukcija DC 306 na dijelovima  k.č. 4653/2, 4654/2, 4655/2, 48002, 4799/2 i 1803/4 k.o. Privlaka i gradnja benzinske postaje  s pratećim sadržajem na k.č. 4650 i 4654 k.o. Privlaka. Zadarska županija UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove traži suglasnost temeljem članka 70.  PPUO Privlaka općinskog vijeća općine Privlaka.

Predsjednik u nastavku daje prijedlog na raspravu, kako se nitko nije javio za raspravu predsjednik daje prijedlog na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali su  sa 7 glasova vijećnika ZA i 2 glasa vijećnika SUZDRŽANA, te se temeljem glasanja donosi slijedeći

Zaključak: o davanju suglasnosti s projektom „Projekt benzinske postaje u općini Privlaka s rekonstrukcijom dijela državne ceste

 

U nastavku sjednice Predsjednik općinskog vijeća  općine Privlaka srdačno se zahvalio na ukazanom povjerenju u nadi da će zajedničkim snagama raditi na boljitku općine Privlaka.

 

Sjednica je zaključena u 11,35 sati.

 

Pročelnica JUO općine Privlaka
Barbara Glavan,dipl.iur.

Predsjedavajući
dr.sc.Luka Grbić

Predsjednik općinskog vijeća
Nikica Begonja

Skip to content