REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/22-01/05
URBROJ:2198/28-01-22-3

Privlaka, 11.  listopada   2022.g.

 Z A P I S N I K

Sa 10. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 11. listopada  2022.g.u vijećnici općine Privlaka

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Luka Grbić

4.     Paula Ivanov

5.     Iva Brarunčić

6.     Ante Šarić

7.     Tomislav Jurlina

8.     Mislav Zanki

9.     Ive Begonja

 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  – ;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango, Katarina Šango, Barbara Glavan.

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno  9 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu , te u  nastavku predsjednik  stavlja ga na glasovanje i prijedlog dnevnog reda. Predloženi izmijenjeni   Dnevni red je usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća;

2.     Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu (materijal dostavljen);

3.     II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu (Rebalans);

4.     II Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Privlaka za 2022. godinu;

5.     II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Privlaka za 2022. godinu;

6.     II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Privlaka za 2022. godinu;

7.     II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2022. godinu

8.     I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi Općine Privlaka za 2022. godinu;

9.     Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“;

10.  Izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2022. godinu;

11.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/6, 6766/7, 6766/8 k.o. Privlaka;

12.  Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić;

13.  Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić Privlaka;

14.  Razno.

 

 

Ad.1).

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća;

Predsjednik uvodno daje zapisnik sa 9. Sjednice općinskog vijeća na raspravu. Vijećnici nisu imali primjedbi na zapisnik. Predsjednik daje isti na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 9. Sjednice općinskog vijeća.

 

 

Ad.2).

 

–       Prijedlog Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu (materijal dostavljen);

–       Uvodnom riječi predsjednik vijeća obrazlaže polugodišnje izviješće o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2022.g., te riječ daje gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži predloženo. Katarina Šango o nastavku ističe da su Prihodi u prvom polugodištu 2022.g. ostvareni su u iznosu od 12.080.804,42 kn to je 31,36 % od plana, odnosno 44,20 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te  u nastavku obrazlaže po skupinama. Rashodi poslovanja Općine Privlaka u prvom polugodištu 2022.g.  iznose 18.359.532,99 kn što je 33,81 % u odnosu na plan. Rashodi poslovanja Općine Privlaka iznose 10.221.057,85 kn u kojima su i  rashodi poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 349.600,00 kn. Rashodi poslovanja dječjeg vrtića Sabunić koji se konsolidiraju u iznosu od 67.122.15 kn, te rashode za nabavu nefinancijske imovine općine Privlaka u iznosu od 8.071.352,99 kn. Izdataka za financijsku imovinu u prvom polugodištu 2022.g. nije bilo, dok je primitak od 9.161.754,55 kn planiran od Zagrebačke banke d.d. temeljem Ugovora o dugoročnom kreditnom zaduženju namijenjen za  izgradnju i opremanje vrtića te je u ovom izvještajnom razdoblju realiziran u iznosu od 6.976.539,56 kn. Rezultati poslovanja općine Privlaka na dan 30.06.2022.g.:

preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 8.643.427,85 kn. U prvom polugodištu 2022.g. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.859.746,57, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.704.462,79 kn i višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.976.539,26 kn te je na dan 30.06.2022.g. općina Privlaka ostvarila višak prihoda i primitaka u iznosu od 9.775.251,19 raspoloživi za sljedeće razdoblje. Stanje potraživanja Općine Privlaka na dan 30.06.2022.g.  iznosi 13.476.431,05 kn. U prvom polugodištu 2022.g. godine podmirene su obveze u iznosu od 19.174.984,37 kn te stanje nedospjelih obveza na dan 30.06.2022.g. iznosi 9.276.714,85 kn. Stanje obveza proračunskog korisnika dječjeg vrtića Sabunić na dan 30.06.2022.g. iznosi 67.386,76 kn. Zadužnice kao instrument osiguranja plaćanja na dan 30.06.2022.g. iznose 1.135.000,00 kn. Popis sudskih sporova u tijeku u kojima se općina Privlaka pojavljuje kao Tuženik , koji uz ispunjenje  određenih uvjeta za općinu Privlaka mogu postati obveza odnosno rashod na dan 30.06.2022.g. iznose 75. 891.445.19 kn. Nakon iscrpnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik vijeća daje preloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik vijeća daje na glasanje prijedlog polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2022.g.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su,  bez rasprave  sa 7 glasova vijećnika i „ZA“ i  2 glasa vijećnika „PROTIV“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O prihvaćanju Polugodišnje izviješća o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3).

–       II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu (Rebalans);

Uvodno predsjednik obrazlaže II izmjene i dopune Proračuna za 2022.g., te u nastavku dodaje kako smo od načelnika zaprimili amandman  i to :

Red. broj OPIS Planirani iznos za 2022. godinu Iznos +/- Novi iznos za 2022. godinu
1. Tekuće pomoći od HZZ (DV Sabunić) 0 23.745,09 23.745,09
2. Plaće za zaposlene kroz mjeru pripravništva (DV Sabunić) 0 20.382,06 20.382,06
3. Doprinosi za obavezno zdrav.osig. za zaposlene kroz mjeru pripravništva 0 3.363,03 3.363,03

Nakon koje riječ daje  gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži II izmjene i dopune Proračuna u 2022.g., koja u nastavku ističe u drugim izmjenama i dopunama Proračuna općine Privlaka ukupni Prihodi i Primici se smanjuju za 405.049,91 kn u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna za 2022.g. , te oni sada iznose 55.412.276,64 kn. Ukupni planirani višak prihoda ovim drugim izmjenama i dopunama iznosi 7.000.000,00 kn. Drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2022.g. ukupni rashodi i izdaci se smanjuju za 405.049,91 u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna za 2022.g. te oni sada iznose 55.412.276,64 kn. Nakon iscrpnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik vijeća daje predloženo na raspravu, te na glasanje prijedlog  II izmjena i dopuna Proračuna  Privlaka za 2022.g. sa predloženim amandmanom.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 „PROTIV“, donijelo

 

ODLUKA

O prihvaćanju II izmjena i dopuna Proračuna za 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.4.).

II Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Privlaka za 2022. godinu;

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

II izmjene i dopune Programa

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2022. god

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).

II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Privlaka za 2022. godinu;

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

II izmjene i dopune Programa

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2022. god

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 6).

II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Privlaka za 2022. godinu;

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

II izmjene i dopune Programa

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Privlaka za 2022. god

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2022. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

II izmjene i dopune Programa

javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima  Općine Privlaka za 2022. god

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi Općine Privlaka za 2022. g.

 

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

I izmjene i dopune Programa

javnih potreba u  predškolskom i osnovnoškolskom odgoju Općine Privlaka za 2022. god

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“;

Uvodno predsjednik obrazlaže predloženo, te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži točku dnevnog reda. Pročelnica u nastavku ističe da je odredbom članka 108. Zakona o prostornom uređenju propisano da je donošenja prostornog plana županije, odnosno grada Zagreba, generalnog urbanističkog plana grada Zagreba , PP uređenja grada , odnosno općine unutar ZOP-a , te generalnog urbanističkog plana i urbanističkog plana uređenja koji je dijelom ili cijelim obuhvatom u pojasu od 1000m od obalne crte, mora  se pribaviti suglasnost Ministarstva u pogledu usklađenosti  s ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog Zakona. Predsjednik daje prijedlog na raspravu , te potom na glasanje

općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „PROTIV“,  donijelo

 

ODLUKU

O donošenju urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

10.).

-Izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2022. godinu;

 

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „PROTIV“, donijelo

 

ODLUKU

O izmjenama i dopunama Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

11.).

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/6, 6766/7, 6766/8 k.o. Privlaka;

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

općinsko vijeće Općine Privlaka, je bez rasprave, sa 7 glasova „Za“ i 2 glasa „Suzdržana“, donijelo

 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/6, 6766/7, 6766/8 k.o. Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.12).

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

Odluku

O izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad1.13).

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić Privlaka;

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je bez rasprave, sa 9 glasova „Za“, donijelo

 

ODLUKA

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.14.

-RAZNO

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave niti su se donosile odluke.

 

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content