Konačna lista kandidata za stipendije u školskoj/akademskoj godini 2023./2024.
7. prosinca 2023.
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2024. godini
28. prosinca 2023.

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/23-01/05
URBROJ: 2198-28-01-23-1

Privlaka, 8. prosinca 2023. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22, „Službeni glasnik Općine Privlaka“, broj 04/23) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

16. (šesnaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 14. prosinca 2023. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Privlaka.

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka;
2.     Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Privlaka za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu;
3.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu;
4.     Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. godini;
5.     Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. godini;
6.     Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2023. godini;
7.     Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2023. godini;
8.     Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskomodgoju i naobrazbi u 2023. godini;
9.     Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024. godinu;
10.  Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka;
11.  Prijedlog Odluke o porezima Općine Privlaka;
12.  Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Privlaka;
13.  Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka;
14.  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Privlaka;
15.  Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na k.č. 2988 k.o. Privlaka;
16.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
17.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada DV Sabunić;
18.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu;
19.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću;
20.  Primjedba na Odluku o proglašenju pješačke zone u Zelenoj ulici u naselju Sabunike;
21.   Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content