Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije
29. srpnja 2022.

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/04
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 03. kolovoza  2022.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. i 41. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18)

S a z i v a m
9.(devetu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 08. kolovoza  2022.g (ponedjeljak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka

 

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća;
2.     Izvješće o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2022.- 30.06.2022.;
3.     Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o.;
4.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Batalaža;
5.     Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture k.č. 8162 k.o. Privlaka;
6.     Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina za proširenje puta u Gornjim Begonjićima;
7.     Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja;
8.     Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka;
9.    Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č. 593 i k.č. 594/2 k.o. Privlaka;
10. Prijedlog Odluke o    načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na Području općine Privlaka;
11.  Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2021. Godinu;
12.  Plan razvoja sustava civilne zaštite;
13.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić;
14.  Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Sabunić;
15.  Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;
16.  Razno;

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Skip to content