Poziv za 38. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka
26. veljače 2021.
Najava radova na vodoopskrbnom sustavu
19. ožujka 2021.

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II 46
23233 PRIVLAKA
Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje

KLASA: 372-01/20-01/05
URBROJ: 2198/28-02-21-7

Privlaka, 10. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 10. ožujka 2021. godine raspisuje.

N A T J E Č A J
za davanje javnih površina na privremeno korištenje

 

 1. Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina.
 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

 

OPĆINA PRIVLAKA – POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE
Ul. Ivana Pavla II  46
23 233 Privlaka

s naznakom “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA”

 

 1. Ponuda mora sadržavati:
 • točan naziv i adresu ponuditelja, OIB
 • rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost – pravne osobe; presliku obrtnice iz koje je vidljiva djelatnost – fizičke osobe
 • presliku iskaznice o upisu u poljoprivredni registar
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice sa naznačenim OIB– fizičke osobe
 • iznos ponuđene naknade
 • naziv lokacije za koju se natječe
 • kratki opis djelatnosti kojom se natječe ponuditelj
 • za pokretne ugostiteljske radnje potrebno je priložiti potvrdu o usklađenosti objekta sa Odlukom o komunalnom redu Općine te Odlukom o davanju na korištenje javnih površina, koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, adresa: Ivana Pavla II 46 , 23233 Privlaka,
 1. Ako se natjecatelj natječe za više lokacija iz natječaja, za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati. Povjerenstvo će otvoriti ponude kada se okonča javni natječaj i pristupit će rješavanju pravovaljanih ponuda.

Ako se zajednički za jednu lokaciju natječu dva ili više ponuđača, u ponudi moraju biti navedena imena, adrese i potpisi svakog od njih.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

 1. Razdoblje za koji se površine daju na korištenje:
 • Pokretne ugostiteljske radnje, kiosci, te zabavni i tematski parkovi daju se na korištenje na razdoblje od 3 (tri) godine.
 • Štandovi, škrinje, zelena tržnica, uslužne naprave te lokacije za iznajmljivanje vozila i bicikala daju se na korištenje na razdoblje od 3 (tri) mjeseca.
 1. Početni iznosi licitacije i lokacije za koje se raspisuje natječaj su:

 

1) Pokretne ugostiteljske radnje (objekt do 15 m2 s terasom do 50 m2 uz zahtjev najmoprimca za povećanje kvadrature terase i suglasnost Općinskog povjerenstva može i više uz istu cijenu najma po m2)

 

 • Mikrolokacija 12. (ugostiteljska radnja)
  10.000,00 kn godišnje  terasa 100,00 kn/m2

 

2) Kiosci (objekt do 15 m2)

 • Mikrolokacija 4. (prodaja novina)
  10.000,00 kn godišnje
 • Mikrolokacija 5.
  10.000,00 kn godišnje

 

3) Štandovi – zelena tržnica, bižuterija, kokice, šećerna vata, sladoled, uslužne naprave i sl. (prostor  do 5 m2)

 • Mikrolokacija 6. (zelena tržnica)
  500,00 kn mjesečno
   
 • Mikrolokacija 8. (zelena tržnica)
  1.500,00 kn mjesečno
 • Mikrolokacija 13. (domaći proizvodi)
  1.500,00 kn mjesečno
   
 • Mikrolokacija 9. (fritule, kokice i sl.)
  1.500,00 kn mjesečno
 • Mikrolokacija 15. (zelena tržnica)
  1.500,00 kn mjesečno
   
 • Mikrolokacija 14. (zelena tržnica)
  1.500,00 kn mjesečno
   
 • Mikrolokacija 16. (zelena tržnica)
  1.500,00 kn mjesečno

 

 1. Sve nepravovremene, otvorene i nepotpune ponude, kao i ponude pravnih ili fizičkih osoba koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Privlaka i OKP „Artić“ te osobe koje su prekršile odluke Općine Privlaka koje reguliraju predmet ovog natječaja neće se razmatrati.

 

 1. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o korištenju javne površine u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 1. Ugovor za korištenje javnih površina potpisuje se na vremenski period sukladno točci 5. natječaja.

 

 1. Godišnja naknada za korištenje javnih površina iz točke 5. ovog Natječaja koje se iznajmljuju na rok od tri godine plaća se kako slijedi; prva rata po potpisu Ugovora, druga rata do 15. srpnja i treća rata do 15. kolovoza tekuće godine.

Naknada za korištenje javnih površina kojih je najam definiran na tromjesečnoj razini plaća se mjesečno i to do najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu.

 

 1. Pri potpisu Ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj je, kao sredstvo osiguranja plaćanja, dužan dostaviti bjanko zadužnicu na ukupan iznos zakupnine za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu.

 

 1. Općina Privlaka zadržava pravo poništenja cijelog natječaja ili bilo kojeg njegovog dijela.

 

OPĆINA PRIVLAKA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content