Raspisan natječaj o stipendiranju studenata s područja općine Privlaka
5. prosinca 2017.
Javni poziv za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Privlaka
11. siječnja 2018.

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13),

S a z i v a m

7. (sedmu ) sjednicu petog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 19. prosinca 2017.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5.(pete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;

Dnevni Red 7. sjednica Općinskog vijeća

2. Donošenje II Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2017.g.;

1 prijed. druge izmjene proračuna za 2017.g.

2 DRUGI rebalans_prihoda

3 rash. opći dio drug reb.17

4 drugi rebal. rash.pos. dio 17

5 prij. druge izmjene prog. civil. društva 17.g.

6 prijed. druge izmjene prag. soc. skrbi 17.g.

7 prijed. druge izmjene program u športu 17.g.

8 prij. druge izmjene prog. gradnje 17.g.

9 prij. druge izmjene prog. održ. 17.g.

3. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2018.g. sa projekcijama za 2019.g. i 2020.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2018.g. sa projekcijama za 2019.g. i 2020.g.; (materijal dostavljen)

1 prijedlog pačuna za 2018.

2 prijedlog prihodi 2018.

3 PRIHODI ANALIT. 2018

4 rashodi opći dio 2018

5 rashodi poseb. dio 2018

6 rijedlog dluke o izvrš. prorač. 2018.

4. Donošenje programa za 2018.g.

–       Gradnja komunalne infrastrukture

–       Održavanje komunalne infrastrukture

–       Potrebe u kulturi

–       Potrebe u športu i rekreaciji

–       Potreba u socijalnoj skrbi

–       Potreba u predškolskom odgoju

–       Potreba udruga civilnog društva

–       Financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista

–       Utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostoru; (materijali dostavljeni)

7 PRIJEDLOG programa za 2018.g.

8 prijedlog prog. održav. za 2018.g.

9 prijedlog programa gradnje za 2018.g.

5. Donošenje odluke o prekopu javne površine;

ODLUKA o prekopu javnih površina

6. Donošenje izmjena i  dopuna odluke o izradi III. Izmjena i dopuna PP uređenja Općine Privlaka;

Izmjena i dopuna odluke o III izmjenam i dopunam PP općine Privlaka

7. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora OKD „Artić“;

ODLUKA O RAZRJEŠENJU NO OKD ARTIĆ

8. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“;

Odluka-o-imenovanju-NO-OKD-Artic

9. Donošenje Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Privlaka;

Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Privlaka

10. Donošenje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći roditeljima novorođene djece;

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu

11. Donošenje odluke o novčanoj donaciji OPG-u Miroslav Šango;

Odluka o donaciji OPG-u Šango Miroslav

12. Donošenje odluke o financijskoj pomoći Nediljku Glavan;

ODLUKA o financijskoj pomoći Nediljko Glavan

13. Donošenje odluke o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih programa za djecu s teškoćama u razvoju;

Odluka o sufinanciranju DV Latica

14. Razno;

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja.v.r.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content