Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva
21. lipnja 2017.
Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!
17. srpnja 2017.

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

 

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2198/28-01-17-1
Privlaka, 18. srpnja  2017.g.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

S a z i v a m

03.(treću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25.srpnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

Prihvaćanje Zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća održane 27.lipnja 2017.g.;
Donošenje Odluke o III Izmjenama i dopunama prostornog Plana uređenja Općine Privlaka;
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika općine Privlaka;
Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije Općine Privlaka;
Donošenje Odluke i imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka;
Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za javne Površine;
Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika u Upravno vijeće dječjeg vrtića „Sabunić“;
Razno;
OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content