Zapisnik sa 15 sjednice, odluke su objavljene u Službenom glasniku općine Privlaka  br. 5/23 od 23.11.2023.g. – preuzmite ga na ovoj poveznici.

KLASA: 021-05/23-01/04
URBROJ:2198/28-01-23-2

Privlaka, 20.  studenog    2023.g.

 Z A P I S N I K

sa 15. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 20. studenog  2023.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Luka Grbić
 4. Paula Ivanov
 5. Ante Šarić
 6.    Mislav Zanki
 7.   Ive Begonja
 8.   Tomislav Jurlina 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća :Iva Grbić

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, , Katarina Šango, Barbara Glavan, Danica Jurac.

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno 7  vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu , te u  nastavku pita ima li dopune dnevnog reda kao nije bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda te ga  kao takovog   stavlja ga na glasovanje.  Dnevni red je usvojen  je JEDNOGLASNO.

 1. Prihvaćanje  Zapisnika sa 14.sjednice općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za Općinu Privlaka od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine;
 3. Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu;
 5. Prijedlog Odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini;
 6. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;
 7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;
 8. Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2024. godini;
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2024. godini;
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2024. godinu;
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini;
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2024. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Privlaka;
 15. Prijedlog Odluke o proglašenju pješačke zone u Zelenoj ulici u naselju Sabunike;
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o naknadama za iznajmljivanje vrtičkog prostora Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja dva (2) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;
 18.  Donošenje odluke po zahtjevu Ive Skoblara;
 19.  Razno.

 

Ad.1)

Prihvaćanje  Zapisnika sa 14.sjednice općinskog vijeća;

Predsjednik daje predloženi dnevni red na usvajanje. Vijećnici općinskog vijeća bez primjedbi usvojili jednoglasno zapisnik sa 14. sjednice OV održane 21.8.2023.g.

Ad.2)

Prijedlog  Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2023. godinu (materijal dostavljen);

–       Uvodnom riječi predsjednik vijeća obrazlaže polugodišnje izviješće o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2023.g., te riječ daje gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži predloženo. Katarina Šango u nastavku ističe da Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2023. godinu prikazuje ostvarene prihode i primitke te rashode i izdatke u odnosu na Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023.godinu. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 4.497.515,22 eura, a realizirani su u iznosu od 1.522.190,76 eura ili 33,85%.Najzastupljeniji su prihodi poslovanja, te  u nastavku obrazlaže po skupinama. Rashodi i izdaci su prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu planirani u iznosu od 5.439.547,26 eur, a realizirani su u iznosu od 2.107.061,28 eur ili 38,74 % plana. U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka najzastupljeniji su rashodi poslovanja u iznosu od 1.207.864,66 eur, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 631.827,24 eur te izdaci u iznosu od 267.369,38 eur. U rashodima poslovanja Općine Privlaka prikazani su i rashodi poslovanja kroz program predškolskog obrazovanja u iznosu od 104.342,87 eur, te rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Sabunić u iznosu od 31.273,74 eur koji se konsolidiraju. U ovom izvještajnom razdoblju Općina Privlaka ostvarila je tekući manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima. Manjak iznosi 584.870,52 eura. U ovom rezultatu sadržan je rezultat Općine Privlaka iskazan kao proračunski rezultat i rezultat proračunskog korisnika Dječji vrtic Sabunić. Rezultat poslovanja općine Privlaka na dan 30.06.2023.g., sa prenesenim viškom prihoda iznosi 360.076,66 EUR.

Predsjednik daje predloženo na raspravu. Općinsko vijeće glasalo je bez raspave sa 5 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“, te donijelo la  sali su,  bez rasprave  sa 5 glasova vijećnika i „ZA“ i  2 a vijećnika „PROTIV“, te se slijedom toga oi slijede

ODLUKA

O prihvaćanju Polugodišnje izviješća o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2023.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

 • U nastavku predsjednik konstatira da je sjednici vijeća pristupio vijećnik Tomislav Jurlina sa 10 min. zakašnjenja. Tako da ja sjednici vijeća nakon druge toče dnevnog reda prisutno 8 vijećnika.

Ad.3).

 • Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda o prijedlogu Proračun općine Privlaka za 2024. godinu i riječ  daje gđi Katarini Šango da u cijelosti obrazloži prijedlog proračuna za 2024.g. koja u nastavku ističe da se Proračun  za 2024.g. planira  i usvaja  na 2 razini skupine te da je prilikom planiranja uzeta u obzir realizacija prihoda i rashoda u 2023. godini te vlastita procjena pojedinih prihoda i rashoda u narednom razdoblju koje su temelj za izvršavanje Proračuna općine Privlaka za 2024. godinu. Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 4.675.524,00 EUR, a od toga prihodi poslovanja iznose 3.829.524,00 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 46.000,00 EUR i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 800.000,00 EUR. Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 4.675.524,00 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 3.334.876,00 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 1.201.189,00 EUR i izdatke za financijsku imovinu u iznosu od 139.459,00 EUR.

Prijedlog  Projekcije proračuna za 2025. godinu iznose 5.213.793,00 EUR dok prijedlog projekcije proračuna za 2026. godinu iznose 5.813.052,00 EUR.

Predsjednik u nastavku stavlja proračun na raspravu, te na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa  6 glasova vijećnika  ZA i 2 glasa vijećnika Protiv, bez rasprave, te se slijedom toga donijeli

Proračun Općine Privlaka za 2024. godinu

sa projekcijama za 2025. i 2026 Godinu i financijskim planom dječjeg vrtića Sabunić za 2024.g. sa projekcijama za 2025.g. i 2026.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.4)

Prijedlog Odluke o izvršavanju  proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća i kratko obrazložio točku dnevnog reda o prijedlogu odluke  o izvršavanju  proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu. Te je kao takvu daje na raspra

 Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa  6 glasova vijećnika  ZA i 2 glasa vijećnika Protiv, bez rasprave, te se slijedom toga donijeli

ODLUKU

o izvršavanju  proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.5).

Prijedlog Odluke  o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, uz obrazloženje dostavljeno u materijalima : Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19) (dalje: Zakon) Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice samouprave prema članku 7. stavku 1. toga Zakona, odnosno sredstva za redovito godišnje financiranje političke aktivnosti donosi predstavničko tijelo jedinice samouprave. Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima odnosno ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Sukladno članku 5. Zakona, sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 1.000,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima do 3000 stanovnika.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2024. godini, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.6).

 

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;

 

Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

Program

građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

 Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 1.428.903,00 eura.

 Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 Program

održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 1.061.041,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8).

Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2024. godini;

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,   je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi općine Privlaka za 2024. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 22.556,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.9),

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2024. godini;

Program javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi   za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

Program

Javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi  općine Privlaka za 2024. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 453.193,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.10).

Prijedlog Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2024. godinu;

Program javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima  za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

Program

javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima općine Privlaka za 2024. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 175.422,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.11).

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini;

 

Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

javnih potreba u kulturi  za 2024. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 22.964,00 eura.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12).

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu u 2024. godini;

Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu

Predsjednik otvara točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, ,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

 

Program

javnih potreba u sportu za 2024. godinu

 

Za ostvarivanje ovog Programa predviđeno je 86.270,00 eura.

 

Program čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.13).

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024. godinu;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, uz obrazloženje dostavljeno u materijalima: Dužnost Općine Privlaka je učestalo pratiti pravne propise i donositi odgovarajuće opće akte i pravilnike, a radi što učinkovitijeg, jednoobraznog i transparentnijeg raspolaganja i upravljanja svojom imovinom. Općina Privlaka s izrađenim Planom upravljanja imovinom ima dobre pretpostavke za racionalno upravljanje i podlogu za donošenje odluka koje će unaprijediti procese upravljanja imovinom. Općina Privlaka konstantno mora težiti uspostavi još boljeg sustava gospodarenja općinskom imovinom, a kako bi se ista očuvala za buduće generacije. “

 

Predsjednik daje prijedlog oduke na raspravu a potom i na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 6 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Protiv“, donosi se

 

Zaključak

O prihvaćanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024.g.

Plan  čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.14).

Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Privlaka

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, uz obrazloženje dostavljeno u materijalima: Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23), kojeg je Hrvatski sabor donio 28. rujna 2023. godine, ukinut je prirez porezu na dohodak kao jedan od poreza koje su, temeljem dosadašnjih odredbi Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) mogle uvesti jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog, člankom 19. a Zakona propisano je da visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, pri čemu općina može odrediti nižu stopu u granicama od 15 % do 22 % te višu stopu u granicama od 25 % do 33 %. Člankom 19. Zakona propisano je da se godišnji porez na dohodak plaća po nižoj stopi na poreznu osnovicu do visine 50.400,00 eura te po višoj stopi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura. Prema dosad važećem Zakonu o porezu na dohodak, niža stopa iznosila je 20% na poreznu osnovicu do visine 47.780,28 eura godišnje, a viša stopa 30 % na poreznu osnovicu iznad 47.780,28 eura godišnje. Sukladno odredbi članka 38. stavka 2. navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Privlaka, dužne su navedenu odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak donijeti do kraja studenoga 2023. godine, pri čemu sama odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. Ovim se materijalom predlaže da se porezne stope utvrde na način da niža porezna stopa iznosi 17%, a viša porezna stopa 30%, odnosno da se smanji vrijednosti niže porezne stope za 3 %.

Predsjednik  točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

ODLUKU

 o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Privlaka, koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.15).

 Prijedlog Odluke o proglašenju pješačke zone u Zelenoj ulici u naselju Sabunike;

 

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća , te riječ daje Barbari Glavan da kratko obrazložio točku dnevnog reda o prijedlogu odluke: Općini Privlaka su se obratili predstavnici Udruge vlasnika nekretnina u naselju Sabunike s dopisom u kojem se u bitnome traži proglašenje Zelene ulice pješakom zonom.Ovom Odlukom bi se uspostavila pješačka zona unutar koje se utvrđuje trajna zabrana kretanja vozila na motorni  pogon, a obuhvaća područje cijele Zelene ulice u Sabunikama, Općina Privlaka.Pješačka zona, u smislu ove Odluke, je uređena prometna površina u prvom redu namijenjena za kretanje pješaka, u kojoj nije dozvoljeno kretanje motornih vozila, osim vozila s posebnom dozvolom.

Predsjednik  točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

ODLUKU

o proglašenju pješačke zone u Zelenoj ulici u naselju Sabunike, koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.16).

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o naknadama za iznajmljivanje vrtićkog prostora Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća , te riječ daje Barbari Glavan da kratko obrazložio točku dnevnog reda o prijedlogu odluke: ravnateljica DV „Sabunić“ obratila se općini Privlaka kao osnivaču s dopisom u kojem se traži suglasnost na Odluku upravnog vijeća DV o naknadama za iznajmljivanje vrtićkog prostora DV „Sabunić“. U materijalima ste dobili Pravilnik o načinu korištenja i davanja u najam   vrtićkog prostora kojeg je donijelo upravno vijeće dječjeg vrtića na sjednici održanoj 19.10.2023.g a kojim se uređuje način korištenja i davanja u najam vrtićkog prostora.

Predsjednik  točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sabunić o naknadama za iznajmljivanje vrtićkog prostora Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka, u tekst koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.17).

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja dva (2) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća , te riječ daje vijećniku Luki Grbiću da kao član upravnog vijeća vrtića obrazloži prijedlog oduke. Luka Grbić u nastavu ističe  da se pojavila potreba za zapošljavanje dva odgojitelja na određeno puno radno vrijeme i to do 31. kolovoza 2024.g., a radi potrebe individualnog rada s djecom s posebnim potrebama. Predsjednik  točku dnevnog reda te je daje na raspravu a potom i na glasovanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka,  je bez rasprave jednoglasno  glasalo „ZA“,  te donijelo

ODLUKU

 o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja dva (2) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme, u tekst koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.17).

 

Donošenje odluke po zahtjevu Ive Skoblara;

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik vijeća, te u nastavku zahtjev obrazlaže Načelnik koji ističe da se zahtjevom traži saniranje kuće gosp. Ive Skoblara , a zbog nastale štete prilikom izvođenja radova na asfaltiranju ceste ispred njegove kuće. Načelnik predlaže da se gosp. Ivi pomogne sa 1000 eura kako bi sanirao svoju kuću.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon sve obuhvatne rasprave u kojoj su sudjelovali  prisutni vijećnici , predsjednik predlaže da se načelnik dopusti da u okviru Zakonskih mogućnosti donese odluku o pomoći gosp. Ivi Skoblaru nakon što izađe na teren i utvrdi štetu. Također se predlaže da predmetne potrebne radovi izvrši OKD „Artić“.

Predloženo se daje na glasanje, Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa  6 glasova vijećnika  ZA i 2 glasa vijećnika Protiv, bez rasprave, te se slijedom toga donijeli

Odluku

O davanju ovlaštenja Načelniku da sukladno Zakonskim propisima donese odluku o pomoći gosp. Ivi Skoblaru.

Ad.19).

 • RAZNO

Načelnik pod ovom točkom dnevnog reda izvješćuje vijeće o namjeri postavljanja odašilja od strane Hrvatskog telekoma a sve sukladno dopisu u prilogu.

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke, već će se o istom rastavljati na budućim sjednicama vijeća.

Vijeće je završilo sa radom u 19.45 sati.

Predsjednik.

Nikica Begonja

Zapisničar:

D.Jurac

Skip to content