Zapisnik sa 14 sjednice, odluke su  objavljene u Službenom glasniku općine Privlaka  br. 4/23 od 22.08.2023.g. – preuzmite ga na ovoj poveznici.

KLASA: 021-05/23-01/03

URBROJ:2198/28-01-23-2

Privlaka, 21. kolovoza    2023.g.

Z A P I S N I K

sa 14. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 21. kolovoza  2023.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 19,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Paula Ivanov 
 4. Ante Šarić
 5. Tomislav Jurlina 
 6. Mislav Zanki
 7. Ive Begonja

 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  Iva Grbić, Luka Grbić ;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango,  referent- Danica Jurac, 

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno svih  7 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu te predlaže dopunu dnevnog reda i to pod točkom 7. Zahtjev Alison Kolanović, tako da je točka Razno  pod rednim brojem 8; predsjednik u nastavku stavlja na glasovanje prijedlog dnevnog reda. Predloženi  Dnevni red usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 13.sjednice općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Statutarne odluke o trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka

za razdoblje od 01.01.2023. – 30.06. 2023. Godine;

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka;
 2. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka;
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake k.č. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;
 4. Prijedlog Odluke o udruživanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR/FLAG) Plodovi mora;
 5. Zahtjev Alison Kolanović;
 6. Razno;

 

Ad.1).

 

Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka

Za riječ se javlja vijećnik Ive Begonja i traži da se u današnji zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje. Ive Begonja u nastavku ističe: „Navedeno je sve korektno osim ovoga da sam sudjelovao sam u raspravi i da je nakon toga predloženo glasanje, znači izbačeno je sve o čemu se raspravljalo. Ono što smo mi naveli za č.z. 6980 sad je direktno vezano za prijedlog nove odluke o uvjetima , načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Privlaka, koja kaže u čl. 16 da je suvlasničku zajednicu na nekretninama između općine i drugih osoba moguće razvrgnuti geometrijskom diobom kada je suvlasnički dio općine veći od 350 m2 što je propisano za minimalnu građevinsku parcelu. Ova č.z.6980 je upravo primjer ovog čl. 16. tako da s jedne strane imamo ovu odluku za koju ćemo nadam se glasati ZA a sa druge strane imamo ovu č.z. 6980 koja je u potpunoj suprotnosti sa čl. 16 nove odluke što se tiče ove č.z. 6980. Znači drugim riječima da je ova č.z. građevinsko zemljište treba ići na parcelaciju a ako je poljoprivredno po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. To sam  rekao  i prošli put pa evo sad ponavljam.“

 

Nakon iznesenog izdvojenog mišljenja vijećnika Ive Begonja, predsjednik predlaže glasanje o prihvaćanju zapisnika. Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 5 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“. Konstatira se da je zapisnik sa 13. sjednice općinskog vijeća usvojen.

 

 

Ad.2)

 

– Prijedlog Statutarne odluke o trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke , te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica obrazlaže: „ Na prijedlog povjerenstva za Statut i poslovnik te članka 73. važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuje sljedeće: „Predstavničko tijelo općine, grada i županije u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom. Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu jedinice. Ako općina i grad nema svoje službeno glasilo, opći akt općine i grada objavljuje se u službenom glasilu županije. “

S obzirom da je Općina Privlaka osnovala svoje službeno glasilo, predlaže se usvojiti prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Privlaka kako je navedeno u ovome prijedlogu. „

 

Predsjednik daje preloženo na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave jednoglasno „ZA“ te donijelo 

 

ODLUKU  o trećim izmjenama i dopunama Statuta općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavi dio .

 

Ad.3).

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka

za razdoblje od 01.01.2023. – 30.06. 2023. godine;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže izviješće načelnika , te ističe da je sve dostavljeno u materijalima. U nastavku daje prijedlog na raspravu, te na glasanje. Vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave sa 5 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“, te se sljedom toga donosi 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od od 01.01.2023. – 30.06. 2023. godine.

  Izviješće čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.4)

 

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka, izuzev davanja u zakup javnih površina te poslovnih prostora za privremeno korištenje, koje je regulirano posebnim odlukama. Raspolaganje nekretninama podrazumijeva prodaju, zamjenu i kupnju nekretnina, stjecanje i raspolaganje nekretninama bez naknade, razvrgnuće suvlasničke zajednice na nekretninama u suvlasništvu Općine i drugih osoba, osnivanje stvarnih služnosti, osnivanje prava građenja, darovanje nekretnina, dodjela nekretnina na korištenje te davanje zemljišta u zakup.

 

Općina Privlaka objavila je na svojim internetskim stranicama Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka. Savjetovanje s javnošću bilo je otvoreno 30 dana u razdoblju od 20. travnja 2023. do 22. svibnja 2023. godine. 

 

Predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlake glasao je bez raspave jednoglasno „ZA“ te se slijedom toga donosi 

 

ODLUKA

 o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka

 

Odluka  čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.5).

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke:

Općinsko vijeće Općine Privlaka je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. listopada 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/8 k.o. Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 27/22) i to za nekretnine: 

 

– čest.zem. 6766/8, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1077 m2, upisana u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u vlasništvu Općine Privlaka, za cijelo

 

Pravo građenja osniva se na razdoblje od 40 godina od dana sklapanja Ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekti prelaze u vlasništvo Općine Privlaka te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Privlaka ili njezinom pravnom slijedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima i nema pravo na povrat uloženih sredstava od strane Općine Privlaka. 

 

Godišnja naknada za pravo građenja na rok od 40 godina procijenjena je sukladno procjembenim elaboratima izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Draženu Knežević, struč.spec.ing.aedif. 

 

Priloženo se dostavlja zapisnik Povjerenstva u kojem se predlaže donijeti odluku o odabiru ponude po predmetnom natječaju. Ponuda je dostupna na uvid u prostorijama Općine.

Predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlake glasao je bez raspave  sa 5 glasova vijećnika „ZA“  i 2 glasa vijećnika „PROTIV“te se slijedom toga donosi 

 

ODLUKA

o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka;

 

Odluka  čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.6).

 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake k.č. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;

 

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke:

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka je na svojoj 13. sjednici u svibnju 2023. godine donijelo Odluku o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake k.č. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka.

U navedenoj odluci navedeno je da je početna cijena određena sukladno procjembenom elaboratu izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Draženu Knežević, struč.spec.ing.aedif., broj 07-04/2023.

Prema navedenom elaboratu prometno-tržišna vrijednost k.č. 6980 k.o. Privlaka iznosi 48.000,00 eura odnosno 19,72 eura po m², a k.č. 8891 k.o. Privlaka 15.000,00 eura odnosno 59,29 eura po m².

U navedenoj odluci omaškom je kao početna cijena u tekstu javnog natječaja napisana procijenjena vrijednost cijele nekretnine, a ne suvlasničkog dijela Općine Privlaka. 

Općina Privlaka je suvlasnik k.č. 6980 za 460/2434 dijela odnosno k.č. 8891 za 81/253 dijela.

 

Predlaže se izmijeniti odluku u dijelu u kojem je utvrđen tekst javnog natječaja u odnosu na početnu cijenu i uskladiti isto sa procjembenim elaboratom.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu. Općinsko vijeće je bez rasprave glasalo jednoglasno „ZA“ te donijelo slijedeću 

 

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake k.č. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;

 

Odluka  čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.7).

 

Zahtjev Alison Kolanović

 

Uvodno predsjednik obrazlaže zahtjev Alison Mari Kolanović te riječ daje načelniku da u cijelosti obrazloži zahtjev. Načelnik u nastavku ističe da je gđa. Alison podnjela zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć iz razloga što je za prvo dijete dobila naknadu  temeljem našeg pravilnika. Mi smo u međuvremenu promijenili pravilnik i stavili da prebivalište u Privlaci mora biti 5 godine prije je bili 3 godine. Ona sa svojom obitelji živi trenutno u Privlaci  4 godine   i smatra da  treba dobiti naknadu. Ja predlažem da joj se iziđe  u susret i da joj se ispati jednokratna pomoć od 700 eura. Predsjednik daje predloženo na raspravu , nakon provedene rasprave prisutni vijećnici predlažu da joj se isplati 1000 eura pomoći. Nakon kojeg predsjednik daje prijedlog na raspravu. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom tog donosi 

 

ODLUKA

Alison Marie Kolanović dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 eura (7.534,50 kuna). 

 

Odluka  čini sastavni dio zapisnika.

 

Ad.8).

 

-Razno 

 

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

 

Vijeće je završilo s radom u 19,45.

 

OPĆINSO VIJEĆE

P r e d s j e d n i k :

Nikica Begonja

 

Zapisničar

D.Jurac

 

Skip to content