REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ:2198/28-01-21-3

Privlaka, 21. siječnja 2021.g.

Z A P I S N I K
sa 36. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 21. Siječnja 2021.g. u multimedijalnoj dvorani osnovne škole Privlaka

 

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
2.     Ante Mustać
3.     Petar Mustać
4.     Željko Zorić
5.     Ante Glavan
6.     Martin Grbić
7.     Pula Matulj
8.     Luka Grbić

 

Odsutni članovi vijeća: Iva Barunčić, Tomislav Grbić, Ana Skoblar;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, zamjenica načelnika- Nina Škibola; viši referent za proračun i financije Katarina Šango, administrativni referent- Danica Jurac; Pročelnica – Barbara Glavan;

Na početku sjednice općinskog vijeća predsjednik vijeća pozdravlja sve nazočne, te predlaže  slijedeći dnevni red  sa nadopunom:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 33. (tridesettreće) Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

2.     Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna za 2021.g. i projekcija za 2022.g. i 2023.g.;

2. Prihodi

3. Rashodi

4. Račun financiranja

5. Rasoloživa srestva iz prethodnih godina

6. Rashodi – posebni dio

3.     Donošenje I izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.;

4.     Donošenje I izmjena i dopuna odluke o izvršenju Proračuna;

5.     Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.;

6.     Donošenje I izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2021.g.;

7.     Prihvaćanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2020.g.;

8.     Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec prosinac 2020.g.

9.     Razno;

Predsjednik vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda i to pod točkom 8. Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec prosinac 2020.g., kako više nije bilo prijedlog za nadopunu predsjednik predlaže da se glasa za dnevni red

 

Jednoglasno se prihvaća dnevni red za 36. Sjednicu općinskog vijeća sa predloženom nadopunom.

 

Ad.1).

Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 33. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka.

Ad.2).

Donošenje  I   izmjena i dopuna  Proračuna za 2021.g. i projekcija za 2022.g. i 2023.g.

Na temelju članka 6. i članka 39.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Predsjednik uvodno obrazlaže  i izmjene i dopune proračuna za 2021.g. te ističe da imamo zaprimljene Amandmane od strane Načelnika općine i to:

Nastavno na iznijeto predsjednik riječ daje Katarini Šango da obrazloži prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna u 20201.g. Katarina Šango ističe:

Prve Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu potrebne su radi izmjene Primitaka od financijske imovine i Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, a sve u svrhu dobivanja Suglasnosti Vlade za dugoročno kreditno zaduženje.

Naime, osnovnim Planom planirani su primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu od 10.293.710,84 kn za realizaciju kapitalnog projekt K3010-14 Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića, kroz dvije proračunske godine, u 2021. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn, a u 2022. godini u iznosu od 2.293.710,84 kn.

Ovim, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planiraju se primici od dugoročnog zaduživanja za realizaciju kapitalnog projekt K3010-14 Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića u  iznosu od 10.293.710,84 kn kroz proračunsku godinu 2021. kao i Rashodi za Izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u istom iznosu.

Predsjednik daje iznijeto na raspravu, nakon provedene rasprave predsjednik predlaže glasanje o istom sa predloženim amandmanima. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su sa „8 glasova vijećnika glasali ZA“, te se slijedom toga  donose

I izmjene i dopune Proračuna za 2021.g. sa projekcijama za 2022 i 2023 godinu sa predloženim Amandmanima od strane načelnik općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.3).

Donošenje I izmjena i dopuna Plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.;

Na temelju članka 39. Stavak 2.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine  Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj: 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

I izmjena i dopuna Plan razvojnih programa za 2021. godinu
sa projekcijom za 2022. i 2023. Godinu

odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4).

Donošenje I izmjena i dopuna  Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu

Na temelju članka 41.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za, ), bez rasprave, donijelo

I izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna
Općine Privlaka za 2021. godinu

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5)

-Donošenje I izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.;

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka  30. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik  Zadarske županije” br. 5/18) Općinsko vijeće Općine Privlaka, većinom je glasova (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo
I izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Privlaka za 2021. godinu

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
Ad.6).

Donošenje I izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2021.g.;

Nastavno na prijedlog I izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom općine Privlaka za 2021 predsjednik uvodno obrazlaže, te riječ daje Pročelnici Barbari glavan da u cijelosti obrazloži prijedlog. Pročelnica u nastavku ističe da se u poglavlja 6. Plana dodaje č.z. 756/2 koja je čestica u sklopu groblju  pa se predlaže u plan kao bi se ta nekretnina mogla kupiti za potrebe mjesnog groblja u Privlaci. Predsjednik predlaže raspravu o istom. Nakon provedene rasprave predlaže se glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća su većinom glasova (8 glasova ZA) prihvatili prijedlog te se slijedom toga donosi slijedeće

I Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom općine Privlaka za 2021.g

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
Ad.7).

-Prihvaćanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2020.g.;

Predsjednik vijeća uvodnom riječi obrazlaže Analizu stanja zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2020..g., te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog. Nakon obrazlaganja predsjednik  daje predloženo na raspravu, nakon  provedene rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom tog donosi slijedeći

 

Zaključak

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovo zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.8).

Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec prosinac 2020.g.

Predsjednik u nastavku ističe da je vijećnicima dostavljeno na znanje izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec prosinac 2020.g. te se  konstatira  da je vijeće općine  Privlaka  primilo na znanje Izviješće o korištenju zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec prosinac 2020.g.

 

Ad.9)

-razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

 

Predsjednik:
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content