REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/20-01/04
URBROJ:2198/28-01-20-2

Privlaka, 24. kolovoza 2020.g.

Z A P I S N I K
sa 30. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 24. kolovoza 2020.g.u vijećnici općine Privlaka

Početak rada sjednice u 19,30 sati.

Nazočni vijećnici:

 

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Petar Mustać

4.     Ana Skoblar

5.     Željko Zorić

6.     Ante Glavan

7.     Martin Grbić

8.     Pula Matulj

9.     Luka Grbić

 

Odsutni članovi vijeća: Iva Barunčić,, Tomislav Grbić,

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica Ivana Skoblar; viši komunalni referent Antonio Glavan, administrativni referent- Danica Jurac;

Na početku sjednice općinskog vijeća predsjednik vijeća pozdravlja sve nazočne , te predlaže  slijedeći dnevni red:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

2.     Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Privlaka za razdoblje 2020-2026.g.;

3.     Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Načelnika općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2020.g. -30-06.2020.g.;

4.     Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra;

5.     Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Privlaka;

6.     Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene za općinu Privlaka;

7.     Prihvaćanje Plana razvoja sustava CZ na području općine Privlaka u 2020.g. s financijskim učincima za razdoblje 2020.g.-2022.g.;

8.     Prihvaćanje smjernica za organizaciju sustava CZ na području Općine Privlaka za razdoblje od 2020.g. -2023.g.;

9.     Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec svibanj 2020.g.;

10.  Izviješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za mjesec srpanja 2020.g.

11.  Razno;

 

Dnevni red se prihvaća jednoglasno.

 

Ad.1).

 

 • Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 • Prihvaćanje Zapisnika sa 29. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže zapisnik sa 29. Sjednice općinskog vijeća , te u nastavku daje ih vijeću na raspravu, kako se u nastavku nitko nije javio za raspravu predsjednik daje zapisnikna prihvaćanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te prihvatili zapisnik sa 29. Sjednice OV.

 

Ad.2).

 • Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Privlaka za razdoblje 2020-2026.g.;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže predloženu strategiju upravljanja imovinom općine Privlaka, te u nastavku riječ daje Pročelnici Skoblar da obrazloži u cijelosti predloženu Strategiju. Pročelnica u nastavku ističe da se Strategija upravljanja  imovinom Općine Privlaka odnosi na razdoblje od 2020.g. – 2026.g. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu općine Privlaka. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom općine Privlaka, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za općinu Privlaka pri upravljanju i raspolaganju. U nastavku predsjednik  daje predloženo na raspravu, za riječ se javio vijećnik Luka Grbić.

Vijećnik Luka Grbić: zanima me tko je procijenio nekretnine?

Pročelnica odgovara: Stručni procjenitelji firme SEVOI u suradnji s našim računovodstvom.

Kao se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeći

 

Z a k l j u č a k :

o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Općine Privlaka za razdoblje 2020.-2026.godine, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3).

 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu Načelnika općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2020.g. -30-06.2020.g.;

Pročelnik uvodno obrazlaže Izviješće o radu Načelnika u razdoblju od 1.1.2020.g. do 30.06.2020.g., te riječ daje Pročelnici da u nastavku obrazloži Izviješće o radu Načelnika. Pročelnica u nastavku obrazlaže Izviješće o radu načelnika za razdoblje od 1.1.2020.g. do 30.06.2020.g. u kojem je obuhvaćen rad načelnika u prvih šest mjeseci ove godine. U nastavku predsjednik daje Izviješće na raspravu, kao se nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o istom.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeći

 

Z a k l j u č a k

O prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.01.2020.g. – 30.06.2020.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.4).

 • Donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog Odluke. Pročelnica u nastavku ističe da je općina Privlaka zaprimila zahtjev gosp. Roberta Mustać koji zahtjevom moli da se razmotri njegov zahtjev te da mu se dopusti kupnja predmetnog zemljišta a sve u svrhu stavljanja objekata u funkciju OPG-a i bavljenja turizmom. Predmetno zemljište je površine 119 m2 i praktički je samo u funkciji č.z. 7917/3 k.o. Privlaka. Ovom odlukom trebalo bi ukinuti status javnog doba na dijelu č.z. 7909 k.o. Privlaka kao bi se mogla pokrenuti procedura. Na skici  koju ste dobili u prilogu sve je prikazano. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon kraće rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 7909 k.o. Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.5).

 • Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodnom riječi obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje višem referentu Antoniu Glavan da u nastavku obrazloži prijedlog odluke. Antonio  Glavan u nastavku ističe da smo 17. lipnja 2020.g. imali inspekcijski nadzor službe civilne zaštite Zadar odjel inspekcije te da su nam Rješenjem naložili da moramo donijeti još neke odluke. Prijedlog odluke ste dobili u materijalima. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon kraće rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

O D L U K A

O određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zašite na području općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastani dio.

 

Ad.6).

 • Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe CZ opće namjene za općinu Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodnom riječi obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje višem referentu Antoniu Glavan da u nastavku obrazloži prijedlog odluke. Antonio  Glavan u nastavku ističe da smo 17. lipnja 2020.g. imali inspekcijski nadzor službe civilne zaštite Zadar odjel inspekcije te da su nam Rješenjem  također naložili da moramo donijeti i odluku o osnivanju postrojbe opće namjene za općinu Privlaka. Antonio Glavan u nastavku čita prijedlog članova postrojbe, koji su i članovi DVD-a Privlaka. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon kraće rasprave predsjednik predlaže glasovanje o predloženom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKU

O osnivanju postrojbe CZ opće namjene za općinu Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.7).

 • Prihvaćanje Plana razvoja sustava CZ na području općine Privlaka u 2020.g. s financijskim učincima za razdoblje 2020.g.-2022.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog Plana , te u nastavku riječ daje višem referentu Antoniu Glavan da obrazloži prijedlog Plana. Antonio Glavan u nastavku ističe isto kao i prethodne točke dužni smo donijeti temeljem inspekcijskog nadzora. Plan smo donijeli početkom godine ali u kojem nije bilo naznačenih financijskih učinaka za razdoblje od 2020.g. do 2022.g..  što smo sad nadopunili. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi

 

ODLUKA

O prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općina Privlaka u 2020.g. s financijskim učincima za razdoblje 2020.g. – 2022.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad. 8).

 

 • Prihvaćanje smjernica za organizaciju sustava CZ na području Općine Privlaka za razdoblje od 2020.g. -2022.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predložene smjernice, te riječ daje Antoniu Glavan da u cijelosti obrazloži prijedlog smjernica organizacije sustava CZ na području Općine Privlaka za razdoblje 2020.g. -2022. Antonio Glavan ističe da je inspekcijskim nadzorom također naloženo da se donesu nove smjernice za razdoblje 2020.g. -202-g. Smjernice ste dobili u materijalima. Predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon kraće rasprave  predlaže glasanje o predloženom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ pa se slijedom toga,

donosi slijedeća

 

O D LU K A

O prihvaćanju smjernica za organizaciju sustava CZ na području općine Privlaka za razdoblje od 2020.g. do 2022.g.

 

Ad.9).

 • Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2020.g. za mjesec svibanj 2020.g;

Predsjednik uvodno obrazlaže Izviješće o korištenju Proračunske zalihe za mjesec svibanj 2020.g., te ističe da smo  Proračunskog zalihu koristili isključivo zbog novonastale situacije sa COVIDOM 19 koje nismo mogli planirati u Proračunu. Tako da su sredstva iz zalihe isključivo koristila za nabavku materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv COVIDA 19.

Nastavno na konstatirano, donosi se slijedeći

 

Zaključak

O prihvaćanju izviješća korištenja proračunske zalihe u proračunu općine Privlaka za mjesec svibanj 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.10).

 • Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2020.g. za mjesec srpanj 2020.g;

Predsjednik uvodno obrazlaže Izviješće o korištenju Proračunske zalihe za mjesec srpanj 2020.g., te ističe da smo  Proračunskog zalihu koristili isključivo zbog novonastale situacije sa COVIDOM 19 koje nismo mogli planirati u Proračunu. Tako da su sredstva iz zalihe isključivo koristila za nabavku materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv COVIDA 19.

Nastavno na konstatirano, donosi se slijedeći

 

Zaključak

O prihvaćanju izviješća korištenja proračunske zalihe u proračunu općine Privlaka za mjesec srpanj 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.11).

 • –       Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

 

Vijeće je završilo sa radom u 20:10 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE

P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content