REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/20-01/03
URBROJ:2198/28-01-20-2

Privlaka, 27. svibnja  2020.g.

Z A P I S N I K
sa 29. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 27. svibnja 2020.g.u multimedijalnoj dvorani OŠ Privlaka

temeljem Uputa Ministarstva uprave RH od 17. ožujka 2020.g. vezano za rad predstavničkih tijela JL(P)S i postupanju vezano za pojavu corona virusa (COVID 19), sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka zakazana za 27.5.2020.g. održana je u multimedijalnoj dvorani OŠ Privlaka.

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Ante Mustać

3.     Petar Mustać

4.     Ana Skoblar

5.     Željko Zorić

6.     Ante Glavan

7.     Martin Grbić

 

Odsutni članovi vijeća: Iva Brunčić, Paula Matulj, Tomislav Grbić, Luka Grbić

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,  zamjenica načelnika- Nina Škibola, Pročelnica Ivana Skoblar; viši referent za Proračun: Katarina Šango, administrativni referent- Danica Jurac;

Na početku sjednice općinskog vijeća predsjednik vijeća pozdravlja sve nazočne , te predlaže nadopunu dnevnog reda i to : Davanje suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić „Sabunić“ Privlaka za 2020/21 pedagošku godinu. Nastavno na predloženo predsjednik predlaže da se glasa o nadopuni dnevnog reda. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno glasaju „ZA“ predloženi dnevni red s nadopunom.

Za  29. Sjednicu općinskog vijeća predložen je slijedeći dnevni red:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 27. i  28. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

2.     Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019.g.;

3.     Prihvaćanje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g.;

4.     Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g. (rebalans);

5.     Donošenje I izmjena i dopuna  plana razvojnih programa za 2020.g.

6.     Donošenje I izmjena i dopuna programa gradnje  komunalne infrastrukture za 2020.g;

7.     Donošenje I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.;

8.     Donošenje I izmjena i dopuna javnih potreba socijalne skrbi za 2020.g.;

9.     Donošenje I izmjena i dopuna javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe za 2020.g.;

10.  Donošenje I izmjena i dopuna javnih potreba u civilnom i ostalim društvenim djelatnostima za 2020.g.;

11.  Prihvaćanje I izmjena i dopuna odluke  o izvršenju Proračuna za 2020.g.;

12.   Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2020.g. za mjesec ožujak 2020.g;

13.  Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2020.g. za mjesec travanj 2020.g.;

14.  Odluka o statusu ceste;

15.  Davanje suglasnosti n Plan upisa djece u dječji vrtić „Sabunić“ Privlaka za 2020/21.g. pedagošku godinu;

16.  Razno;

 

Ad.1)

 • Prihvaćanje Zapisnika sa 27. i  28. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže zapisnike sa 27. i 28. Sjednice općinskog vijeća , te u nastavku daje ih vijeću na raspravu, kako se u nastavku nitko nije javio za raspravu predsjednik daje zapisnike na prihvaćanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te prihvatili zapisnike sa 27. i 28. Sjednice OV.

 

Ad.2).

 • Prihvaćanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže godišnji izviještaj o izvršenju proračuna za 2019.g., te u nastavku daje riječ gđi. Katarini Šango da u nastavku obrazloži predloženo. Gđa Katarina Šango u nastavku ističe da su ukupni ostvareni prihodi i primici općine i proračunskog korisnika za razdoblje od 01.01-31.12.2019. godine iznose 16.717.980,80 kn što je za 21,57% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog iznosa prihoda i primitaka Općina Privlaka ostvarila 16.549.836,94 kn dok je Dječji vrtića Sabunić ostvario 168.143,86 kn prihoda i primitaka izuzetih od uplate u proračun Općine Privlaka. Nakon sveobuhvatnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik vijeća u nastavku daje predloženo na raspravu. Nakon sveobuhvatne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik vijeća daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom tog donosi slijedeća

 

O D L U K A

O prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g., koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3).

 • Prihvaćanje odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g.;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ gđi Katarini Šango da u cijelosti obrazloži predloženu odluku. Gđa Katarina Šango u nastavku detaljno obrazlaže prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g kojom se odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog viška prihoda u godišnjem obračunu Proračuna općine Privlaka za 2019. Kao je prikazano u prijedlogu odluke. U nastavku predsjednik vijeća daje predloženo na raspravu, nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o istom.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O raspodjeli rezultata poslovanja za 2019.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.4).

 • Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune Proračuna za 2020.g., Predsjednik u nastavku daje riječ gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži prijedlog I izmjene i dopuna Proračun za 2020.g. Gđa. Šango u nastavku iscrpno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g. Nakon kojeg predsjednik daje prijedlog  I izmjene i dopuna Proračuna za 2020.g. na raspravu. Nakon kraće rasprave  prisutnih vijećnika predsjednik daje prijedlog I izmjena dopuna Proračuna za 2020.g. na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno „ZA“ , te se slijedom navedenog donosi se slijedeća

O D L U K A

Kojom se prihvaćaju  I Izmjene i dopune Proračuna za 2020.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.5).

 • Donošenje I izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2020.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2020.g., te u nastavku ističe da se plan mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Plan na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O Donošenju  I izmjena i dopuna plana razvojnih Programa za 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.6).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa gradnje  komunalne infrastrukture za 2020.g;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune  programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.7).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune  programa održavanja za 2020.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.8).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna programa javnih potreba socijalnoj skrbi za 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.9).

 • Donošenje I izmjena i dopuna javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe za 2020.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe u 2020.g., te u nastavku ističe da se i ovaj Program mijenja  sukladno rebalansu koji smo prethodno usvojili. Nakon provedene rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna programa javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe za 2020.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.10.)

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u civilnom društvu za 2020.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba u civilnom  društvu za 2020.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna javnih potreba u civilnom društvu za 2020.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.11).

 • Prihvaćanje I izmjena i dopuna odluke o izvršenju Proračuna 2020.g.

Predsjednik u nastavku obrazlaže prijedlog odluke, te ističe da sukladno prihvaćenom rebalansu i programima mora se donijeti i I izmjene odluke o izvršenju Proračuna. Predložene odluka daje se na raspravu, nakon provedene kraće rasprave  prisutnih vijećnika predsjednik predloženo daje na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća „jednoglasno“ su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

O D L U K A

o I izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Proračuna za 2020.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.12).

 • Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2020.g. za mjesec ožujak 2020.g;

Predsjednik uvodno obrazlaže Izviješće o korištenju Proračunske zalihe za mjesec ožujak 2020.g., te ističe da smo  Proračunskog zalihu koristili isključivo zbog novonastale situacije sa COVIDOM 19 koje nismo mogli planirati u Proračunu. Tako da su sredstva iz zalihe isključivo koristila za nabavku materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv COVIDA 19.

Nastavno na konstatiranog, donosi se slijedeći

 

Zaključak

O prihvaćanju izviješća korištenja proračunske zalihe u preračunu općine Privlaka za mjesec ožujak 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.13).

 • Izviješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu općine Privlaka za 2020.g. za mjesec travanj 2020.g;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže Izviješće o korištenju Proračunske zalihe za mjesec travanj 2020.g., te ističe da smo  Proračunskog zalihu koristili isključivo zbog novonastale situacije sa COVIDOM 19 koje nismo mogli planirati u Proračunu. Tako da su sredstva iz zalihe isključivo koristila za nabavku materijala i sredstva za dezinfekciju i zaštitu u borbi protiv COVIDA 19.

Nastavno na konstatiranog, donosi se slijedeći

 

Zaključak

O prihvaćanju izviješća korištenja proračunske zalihe u preračunu općine Privlaka za mjesec travanj 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.14).

 • Odluka o statusu ceste;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke o statusu ceste, te u nastavku riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog Odluke. Pročelnica u nastavku ističe da je to dio puta koji vodi do kuće Mladena Zankija a do sad nije evidentiran kao put. Kao njegovi sinovi imaju namjeru izgraditi obiteljsku kuću na terenu do postojeće nisu u mogućnosti dok se taj put ne proglasi nerazvrstanom cestom. Predlažem da općinsko vijeće donese takvu odluku kao bi obitelj Zanki mogla nesmetano koristiti svoje nekretnine. Predsjednik daje predloženo na raspravu , nakon kraće rasprave  predlaže se glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O statusu ceste, u tekstu koji  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.15).

 • Davanje suglasnosti n Plan upisa djece u dječji vrtić „Sabunić“ Privlaka za 2020/21.g. pedagošku godinu;

Predsjednik u nastavku ističe da kao i svake godine općinsko vijeće mora dati DV suglasnost na plan upisa u novu predlošku godinu. Plan ste dobili u materijali. Predsjednik daje riječ zamjenici načelnika da u nastavku obrazloži preloženi plan upis u DV. Zamjenica načelnika u nastavku obrazlaže prijedlog upisa. Predsjednik daje Prijedlog upisa u DV na raspravu, nakon kraće rasprave predsjednik predlaže da se glasa o prijedlogu plana.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi

Zaključak

O davanju suglasnosti na plan upisa djece u dječji vrtić „Sabunić“ Privlaka za 2020/21 pedagošku godinu, u tekstu koji se prikaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.16).

 • Razno

Pod ovo točkom dnevnog reda Načelnik je izvijestio općinsko vijeće o skromnom obilježavanju dan općine  15.lipnja 2020.g., sukladno novo nastaloj situaciji sa COVID-19.

 

Vijeće je završilo sa radom u 19.45 sati.

Predsjednik
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

Skip to content