REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23 233 Privlaka
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ:2198/28-01-19-2

Privlaka, 25. veljače  2020.g.

Z A P I S N I K
sa 27. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 25. veljače 2020.g.
u općinskoj vijećnici

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

 

Nazočni vijećnici:

 

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Paula Matulj
 4. Petar Mustać
 5. Ana Skoblar
 6. Željko Zorić
 7. Luka Grbić
 8. Ante Glavan

 

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Iva Barunčić; Martin Grbić;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,  zamjenica načelnika- Nina Škibola Pročelnica Ivana Skoblar; administrativni referent- Danica Jurac;

 

Na početku 27. Sjednice općinskog vijeća predsjednik pozdravlja sve nazočne, te predlaže dnevni reda. Kako više nije bilo prijedloga Predsjednik daje na prihvaćanje prijedlog  dnevnog reda.

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 26. Sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.g.;
 3. Donošenje odluke o socijalnoj skrbi;
 4. Donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja te divljim životinjama;
 5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu;
 6. Prihvaćanje Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom;
 7. Prihvaćanje analize sustava civilne zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2019.g.;
 8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Privlaka za 2020.g.;
 9. Donošenje odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta K1;
 10. Donošenje odluke o osnivanju prava služnosti;
 11. Donošenje odluke o statusu ceste;
 12. Razno;

 

Uvodnom riječi predsjednik obrazlaže zapisnik sa 26. Sjednice općinskog vijeća, te ga kao takvog daje na raspravu. Kako nije bilo primjedbi na zapisnik predsjednik daje Zapisnik na prihvaćanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali sa „ZA“, te  prihvatili zapisnik sa 25. Sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2).

Uvodnom riječi predsjednik vijeća obrazlaže predloženu točku dnevnog reda, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženo. Pročelnica u nastavku obrazlaže u cijelosti Izviješće načelnika za razdoblje 1.1.2019.g. do 31.12.2019.g., te ističe da je to zakonska obveza. Nastavno predsjednik vijeća konstatira da je vijeće primilo na znanje Izviješće Načelnika za razdoblje od 1.1.2019.g. do 31.12.2019.g. Nakon čega se donosi slijedeći

 

Z a k l j u č a  k

O prihvaćanju Izviješća o radu Načelnika Općine Privlaka za razdoblje 1.1.2019.g. do 31.12.2019.g.,u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

 

Ad3).

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženu odluku o socijalnoj skrbi, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe da je ovim prijedlogom odluku pokušale objediniti sva socijalna davanja na nivou općine, te u nastavku ističe da je došlo do formalne greške u pisanju i umjesto 1.800,00 kn najmanji cenzus primanja za samca predlaže se 1.600,00. Nakon izlaganja pročelnice predsjednik daje prijedlog na glasanje. Za riječ se javlja vijećnik Luka Grbić te predlaže da se u članku 6. Odluke doda „osim pomoći iz čl. 11. I 12 ove odluke. Nakon kraće rasprave ostalih vijećnika, predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o prijedlogu odluke sa predloženim izmjenama i dopunama odluke.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o socijalnoj skrbi s predloženim izmjenama i dopunama , u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

  

Ad.4)

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica ističe da nas zakon obvezuje na donošenje ovakve odluke kojom se uređuju minimalni uvjeti za način držanja kućnih ljubimaca. Predsjednik vijeća daje predloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

 

Ad.5). 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu, te u nastavku riječ daje pročelnici JUO da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke.  Pročelnica ističe da se Članak 32. stavak 2. mijenja se i glasi: „Zabranjeno je postavljanje pokretnih naprava i kioska na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, osim kioska za prodaju pekarskih proizvoda koje je moguće postaviti uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka.“ Predsjednik u nastavku predlaže raspravu po prijedlogu odluke, nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje.

 

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

Odluka

O izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegova sastavni dio.

 

Ad.6)

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže Izviješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži izviješće. Pročelnica ističe da smo u obvezi do 31. 3. Podnijeti izviješće o provedbi plana gospodarenja otpadom. Predsjednik u nastavku daje preloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na prihvaćanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeći

 

Zaključak

O prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.7)

Predsjednik vijeća uvodnom riječi obrazlaže Analizu stanja zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2019..g., te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog. Nakon obrazlaganja predsjednik  daje predloženo na raspravu, nakom provedene rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom tog donosi slijedeći

 

Zaključak

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2019.g., u tekstu koji se prilaže ovo zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad 8).

Predsjednik vijeća uvodnom riječi obrazlaže prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži Plan razvoja sustava civilne zaštite. Nakon izlaganja pročelnice,predsjednik daje predloženo na raspravu. Po provedenoj raspravi  predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeći

 

Z a k l j č a k

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Privlaka u 2020.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.9).

Uvodno predsjednik obrazlaže predloženu točku dnevnog reda, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica ističe da su više poduzetnika izrazili namjeru da bi u našoj poduzetničkoj zoni K1 Sabunike iznajmili zemljište, sukladno tome predlažemo donošenje odluke o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta K1. U nastavku predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon provedene sveobuhvatne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na prihvaćanje.

 

Vijećnici općinskog vijeća  jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta K1, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegova sastavni dio.

 

Ad.10).

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže predloženu odluke, te daje pročelnici da je u cijelosti obrazloži. Pročelnica u nastavku ističe o osnivanju prava stvarne služnosti na zemljištu u vlasništvu Općine Privlaka –javno dobro u općoj uporabi  s vlasnikom susjedne nekretnine Nikolom Bakmaz, Obala kneza Trpimira 52, 23000 Zadar, OIB: 73096389302 u svrhu pristupa na javnoprometnu površinu i to ugovor o osnivanju  stvarne služnosti kolnika, provoza i prolaza u korist nekretnine označene kao dio k.č.br. 3915, površine 1383 m², zk.ul.br. 3289 k.o. Privlaka, a na teret k.č. br. 3914, površine 659 m², zk.ul. 5639, k.o. Privlaka.

Površina zemljišta u vlasništvu Općine Privlaka na kojoj će se izvršiti pravo služnosti iznosi 45,80 m² (5,22 x 7,48 m) i nalazi se u gornjem sjevernom dijelu čestice. Predsjednik u nastavku predloženo daje na raspravu, nakon provedene rasprave predsjednik vijeća daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasilai „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o osnivanju prava služnosti, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.11)

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku ističe da se tu radi o cesti č.z. 688/1 i dio 6896 k.o. Privlaka. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon provedene kraće rasprave predsjednik predloženo daje na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o statusu ceste, koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.12)

 • Razno 

Pod ovom točkom dnevnog reda Načelnik vijeću općine Privlaka podnosi izviješće o Presudi br. 22 Gž-1519/19-3 Tužitelja Želimira Doddera iz Zagreba i tuženice općine Privlaka.

 

Vijeće je završilo sa radom u 19,30 sati.

 

Zapisničar:
D.Jurac

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

> Zapisnik sa 27. sjednice OV 25.02.2020.

Skip to content