Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka
19. rujna 2022.
Općina Privlaka organizira posjet Vukovaru
24. listopada 2022.

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/22-01/5
URBROJ: 2198-28-01-22-1

Privlaka, 30. rujna 2022. godine

 

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

10.(desetu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 11. listopada 2022. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u vijećnici općine Privlaka

 Prijedlog  dnevnog  reda:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice općinskog vijeća;
 2. Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu (materijal dostavljen);
 3. Prihvaćanje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Privlaka za 2022. godinu (Rebalans);
 4. Prihvaćanje II Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Privlaka za 2022. godinu;
 5. Prihvaćanje II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Privlaka za 2022. godinu;
 6. Prihvaćanje II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Privlaka za 2022. godinu;
 7. Prihvaćanje II Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2022. godinu
 8. Prihvaćanje I Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi Općine Privlaka za 2022. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“;
 10. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom Općine Privlaka za 2022. godinu;
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/6, 6766/7, 6766/8 k.o. Privlaka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Sabunić;
 13. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić Privlaka;
 14. Razno.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content