Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihovog korištenja
25. kolovoza 2021.
Poruka za sve školarce i njihove roditelje
2. rujna 2021.

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 27. kolovoza 2021. godine    d o n o s i

O D L U K U
o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Članak 1.

Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2021./2022.g.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 700,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti:

-presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika kao dokaz o prebivalištu na području Općine Privlaka

-potvrda srednje škole o redovnom upisu učenika u školsku godinu 2021./2022.g.

-presliku rodnog lista učenika

-presliku tekućeg računa roditelja ili skrbnika podnositelja zahtjeva.

Zahtjevi za sufinanciranje nabave školskih udžbenika podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke zaključno do  30. rujna 2021.g.

Zahtjev možete preuzeti na ovoj poveznici.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objaviti će se na web stanici Općine Privlaka www.privlaka.hr i oglasnoj ploči Općine Privlaka.

 

KLASA: 602-03/21-01/01
URBROJ: 2198/28-02-21-1

Privlaka, 27. kolovoza 2021.g.

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
Gašpar Begonja, dipl. ing.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content