Obavijest o financiranju radnih bilježnica, materijala za tehnički i likovnih mapa
8. srpnja 2020.
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu
29. srpnja 2020.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka “Privlaka bez azbesta“ KLASA: 351-01/20-01/08, URBROJ: 2198/28-02-20-1, načelnik Općine Privlaka objavljuje: 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova
koji sadrže azbest na području Općine Privlaka ”Privlaka bez azbesta”

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Općine Privlaka. Poziv provodi Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Provoditelj poziva). Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15. 07.2020. do 02. 11. 2020 ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Općine Privlaka, a koji je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji (u tekstu: Podnositelj prijave).

 1. OPRAVDANI TROŠKOVI ULAGANJA

Provoditelj natječaja financirat će samo opravdane troškove u postupku preuzimanja i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest koji su nastali nakon dana provedenog terenskog pregleda, a kojim će se utvrditi točnost prijavljenih / početnih / stvarno zatečenih stanja objekata. Iznimno će se financirati i troškovi preuzimanja azbestnog otpada koji su nastali prije objave natječaja, a nastali od najranije 2. siječnja 2020. godine, dok se ostala oprema/materijali i radovi/usluge koja/koji se mogu pojaviti u postupku uklanjanja predmetnih krovova smatraju neopravdanim troškom koji snosi Podnositelj prijave.

Da bi se stavke u nastavku smatrale prihvatljivim troškom, potrebno je:

osigurati i dokazati da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, te Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest, a što se dokazuje potvrdom ovlaštene pravne osobe koja ima dozvolu za sakupljanje takve vrste otpada te sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Ovlašteni sakupljač).

 1. VISINA, UDJEL I BROJ KORISNIKA FINANCIRANJA

Opravdani troškovi preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata u vlasništvu fizičkih osoba, a koji se nalaze na području Provoditelja poziva, financirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Provoditelja poziva u 100%-om iznosu. Ukupan iznos osiguranih sredstava za financiranje iznosi 50.000,00 kuna, a osiguran je kroz sredstva Proračuna Provoditelja poziva za 2020. godinu. Iznos subvencije u cijelosti će biti financiran iz sredstava Provoditelja poziva. Podnositelj prijave na ovaj natječaj može podnijeti najviše jednu prijavu.

 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj prijave na Poziv dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac kojeg ovjerava (potpisuje) vlasnik (Prilog
 2. potpisanu i cjelovito popunjenu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta natječaja (Prilog 2);
 3. ako postoji više suvlasnika na objektu, Suglasnost svih suvlasnika na objektu (Prilog 3.)
 4. vlasnički list (gruntovni izvadak) za objekt na kojem se planiraju izvesti radovi zamjene krovnog pokrova koji sadrži azbest (kao valjan dokaz vlasništva predaje se IZVORNIK, KOPIJA IZVORNIKA ili ISPIS ELEKTRONIČKOG DOKUMENTA);

Podnositelj prijave ne smije imati dugovanja prema provoditelju natječaja po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju/ne dugovanju izvršit će se uvidom u službenu evidenciju Općine Privlaka.

Sve podnesene Prijave na Poziv predmet su provjere, te je moguće zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika zatraženih dokumenata. Ukoliko Podnositelj prijave ne dostavi cjelovitu dokumentaciju, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka, te podnositelj prijave nema pravo na žalbu.

 1. NAČIN PRIJAVE, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava na Poziv se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom ili se predaje neposredno, u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom, te adresom podnositelja prijave na adresu Provoditelja poziva:

Općina Privlaka
Jedinstveni Upravni odjel
Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka, uz naznaku:
Ne otvaraj – prijava na natječaj ”Privlaka bez azbesta”

 1. PREGLED PRIJAVA

Prijave pregledava i razmatra Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva. Provjerava se cjelovitost pristiglih prijava i priložene dokumentacije te se obavlja terenski pregled prijavljenih objekata s cjelovitom dokumentacijom, kojim se utvrđuje usklađenost upisanih podataka u obrascu prijave sa zatečenim stanjem. Ukoliko se utvrdi neusklađenost, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka.

Prilikom pregleda pristiglih prijava, od podnositelja prijave može se, osim dokumentacije koja čini sadržaj prijave na Javni poziv, zatražiti dopuna dokumentacije koju je podnositelj prijave dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od primitka pisane obavijesti za dostavu dopune dokumentacije. Ukoliko se ne dostavi tražena dokumentacija, prijava se isključuje iz daljnjeg postupka i podnositelj gubi pravo na financiranje.

 1. ODABIR KORISNIKA FINANCIRANJA

 Konačni odabir korisnika financiranja vrši se prema redoslijedu zaprimanja, najkasnije do       02. 11. 2020.g. ili do iskorištenja sredstava iz Članka 3., o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti Javnost.

Nakon obrade svakog zaprimljenog zahtjeva, za podnositelje koji su ostvarili pravo na financiranje, Povjerenstvo priprema Odluku o ostvarenom pravu na financiranje preuzimanja  i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova koju donosi načelnik, a koja sadrži iznos potpore po pojedinom Korisniku, odnosno Odluku o neprihvaćanju ponude za podnositelje koji ne ispunjavanju uvjete iz ovog Javnog poziva. Uz odluku  o ostvarenom pravu na financiranje  preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova Korisnik će primiti i upute za preuzimanje krovnih azbestno-cementnih ploča (salonitki). U Uputama je točno naznačeno na koji način azbestni pokrov mora biti pripremljen  i otpremljen do ovlaštenog sakupljača, koji će ga na propisani način zbrinuti.

Od dana zaprimanja Odluke o ostvarenom pravu na financiranje do preuzimanja azbestnog otpada od strane ovlaštenog sakupljača ne smije proći više od 30 dana.

 1. NAČIN FINANCIRANJA I ISPLATE SREDSTAVA

Provoditelj sklapa Ugovor o međusobnoj suradnji s ovlaštenim sakupljačem azbestnog otpada. Po donošenju Odluke o ostvarenom pravu na financiranje preuzimanja  i zbrinjavanja  azbestnog pokrova, Provoditelj natječaja istu dostavlja samom Korisniku, ali i Ovlaštenom sakupljaču koji tek nakon primitka Odluke ima pravo izvršiti preuzimanje i zbrinjavanje azbestnog krovnog pokrova.

*Po završetku procedure preuzimanja i zbrinjavanja, Ovlašteni sakupljač dostavlja  Provoditelju natječaja potvrdu o preuzetom i zbrinutom otpadu (”Prateći list za otpad”) koja sadržava podatke o količini uklonjenog azbestnog pokrova, lokaciji s koje je azbestni pokrov uklonjen te odgovarajućem postupku uklanjanja i zbrinjavanja istog. Ovime se dokazuje da je postupak uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog materijala izvršen na odgovarajući i prihvatljiv način, sukladno Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.

Ovlašteni sakupljač azbestnog otpada uz ”Prateći list za otpad” dostavlja  i zahtjev za isplatu odnosno račun. Općina će u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja zahtjeva/računa izvršiti plaćanje prema Ovlaštenom sakupljaču.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Tekst Poziva s pripadajućim obrascima (Prilog 1., Prilog 2., Prilog 3.) objavljen je na službenim internet stranicama Općine Privlaka. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Poziv, korisnik sredstava daje odobrenje Provoditelju poziva da osnovne podatke o Podnositelju prijava i o ponuđenom projektu objavi na službenoj Internet stranici Provoditelja poziva te u drugim izvještajima.

Korisnik može odustati od provedbe programa, o čemu je dužan u pisanom obliku obavijestiti Provoditelja poziva, a pravo financiranja na način opisan u ovom Pravilniku ostvaruje sljedeći, neodabrani podnositelj prijave, ako takav postoji. Provoditelj poziva zadržava pravo izmjene poziva.

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK
Gašpar Begonja dipl.ing.

⊕ Prilog 1 – Prijavni obrazac azbest Privlaka
⊕ Prilog 2 – Izjava o prihvacanju opcih uvjeta javnog poziva azbest Privlaka
⊕ Prilog 3 – Suglasnost suvlasnika za provedbu azbest Privlaka

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content