Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine na području općini Privlaka za 2019.g.
5. siječnja 2019.
Obavijest o javnom otvaranju ponuda
22. siječnja 2019.

Poziv za 18. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

18. (osamnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 22.siječnja 2019.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. (sedamnaeste) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
  2. Donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinci u objektu za robinzonski smještaj;
  3. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi Općine Privlaka;
  4. Donošenje odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka;
  5. Donošenje plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Privlaka u 2019.g.;
  6. Prihvaćanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Privlaka za 2018.g.;
  7. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju povjerenstva za javne površine;
  8. Donošenje odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u općini Privlaka;
  9. Donošenje odluke o statusu ceste;
  10. Razno;

OPĆINA PRIVLAKA
Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

 

Povezana dokumentacija:

Poziv za 18. sjednicu opcinskog vijeca 2019.g
Odluka o visini pausalnog poreza po krevetu, smjestajnoj jedinici u kampu i smjestajnoj jedinici u objektu za robinzonski turizam
Odluka o komunalnoj naknadi opcine Privlaka
Odluka o komunalnom doprinosu opcine Privlaka
Plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Privlaka za 2019 godinu
Analiza stanja sustava zastite i spasavanja za 2018
Odluka o stavljnju van snage Odluke o imenovanju povjerenstva za javne povrsine
Odluka o imenovanju vijeca za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u opcini Privlaka
ODLUKA O STATUSU CESTE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content