Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto viši komunalni referent
13. lipnja 2018.
Javna rasprava o prijedlogu UPU zone rekreacijske namjene “Sabunike – šumica”
16. srpnja 2018.

Poziv za 13. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

13.(trinaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. srpnja 2018.g.(četvrtak) s početkom u  19,30  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice općinskog vijeća;
  2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
  3. Donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Privlaka;
  4. Donošenje Odluke o komunalnom redu;
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Privlaka;
  6. Razno;

Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k:
Nikica Begonja

 

Povezane datoteke;

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content