Obavijest o raspoređivanju kontejnera za krupni otpad
7. ožujka 2018.
Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine za 2018. godinu
21. ožujka 2018.

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

KLASA: 021-05/18-01/04
URBROJ: 2198/28-01-18-1
Privlaka, 15. ožujka  2018.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09).

S a z i v a m

10.( desetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 16.ožujka 2018.g.(petak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,
d n e v n i   r e d:

1.     Donošenje odluke o kupnji nekretnina;
2.     Donošenje odluke o izgradnji dječjeg vrtića na č.z. 3799 k.o. Privlaka;
3.     Razno;

Općinsko vijeće
P r e d s j e d n i k:
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content