Upute za izradu prijedloga proračuna Općine Privlaka i financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2018. – 2020. g.
7. rujna 2017.
Uputa za prijavu nastalih šteta za mještane općine Privlaka
18. rujna 2017.

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

KLASA: 021-05/17-01/08
URBROJ: 2198/28-01-17-1
Privlaka, 06. rujna  2017.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

S a z i v a m

05.( petu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 14.rujna 2017.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 3 i 4. sjednice općinskog vijeća;
2.     Prihvaćanje polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna za 2017.g.;
3.     Donošenje I izmjena i dopuna (Rebalans) Proračuna za 2017.g.;
4.     Financijsko izviješće OKD „Artića“ za 2016.g.;
5.     Donošenje odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u DV „Sabunić“ i mjerilima za naplatu usluga;
6.     Razno;

Povezane datoteke za preuzimanje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content