Zapisnik sa 13 sjednice, odluke su  objavljene u Službenom glasniku Zadarske županije  br. 8/23 od 02.06.2023.g. – preuzmite ga na ovoj poveznici.

KLASA: 021-05/23-01/02

URBROJ:2198/28-01-23-2

Privlaka, 24. svibnja   2023.g.

Z A P I S N I K

sa 13. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 24. svibnja  2023.g.u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Luka Grbić
 4. Iva Grbić
 5. Paula Ivanov 
 6. Ante Šarić
 7. Tomislav Jurlina 
 8. Mislav Zanki
 9. Ive Begonja

 

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  – ;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango, Barbara Glavan , referent- Danica Jurac, arhitektica – Mia Džidić: 

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno svih   9 vijećnika.

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu , predsjednik u nastavku stavlja  na glasovanje  prijedlog dnevnog reda . Predloženi  Dnevni red  usvojen  je JEDNOGLASNO.

 

Za sjednicu je utvrđen slijedeći 

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu;
 3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka;
 4. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka;
 5. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka za 2023. godinu;
 6. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godini;
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu;
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2022.g.
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o. za 2022. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju i izdavanju Službenog glasnika Općine Privlaka;
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 2 Ugovoru za izgradnju dječjeg vrtića;
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3720, k.o. Privlaka;
 16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 6779, k.o. Privlaka;
 17. Prijedlog Odluke o neprihvaćanju niti jedne ponude po natječaju za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine oznake k.č. 3708,  k.o. Privlaka;
 18. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake čest.zem. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;
 19. Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 751 i k.č. 752, k.o. Privlaka;
 20. Prijedlog Odluke o kupnji osobnog automobila;
 21. Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač Općina Privlaka od roditelja/skrbnika – korisnika usluga;
 22. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtiću Sabunić  Privlaka;
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku upravnog vijeća DV Sabunić o punoj ekonomskoj cijeni programa;
 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;
 25. Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2023./2024.;
 26. Prijedlog Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;
 27. Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;
 28. Prijedlog Odluke o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe radova na proširenju i produbljenju plovnog kanala Privlački gaz;
 29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sadržaja Pisma namjere za investiranje na području Općine Privlaka;
 30. Razno.

 

Ad.1).

 

Usvajanje Zapisnika sa 12.  sjednice Općinskog vijeća Općine  Privlaka

Zapisnik sa prethodne sjednice stavljen je na primjedbe. Zapisnik je potvrđen jednoglasno – 9 glasova „Za“.

 

Ad.2).

 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna za 2023.g. i projekcija za 2024 i 2025.g. te u nastavku riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog: Pročelnica u nastavku ističe  Zakonom o proračunu („Narodne novine “ broj  144/21) člankom 45. definirano je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku kao i Proračun. Proračun Općine Privlaka za 2023. godinu zajedno s projekcijama za 2024.  i  2025. godinu  donijelo je Općinsko vijeće na 11. (jedanaestoj) sjednici održanoj 11. prosinca 2022. godine te je isti objavljen u Službenom glasniku Zadarske županije, broj 34/21.  Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu  potrebne su radi: 

– usklađivanja planiranih prihoda i planiranja prihoda koji nisu bili poznati kod donošenja Proračuna za 2022. godinu

– usklađivanja planiranih troškova  i planiranja novih  troškova koji se u vrijeme donošenja Proračuna za 2022. godinu nisu mogli predvidjeti

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu ukupni Prihodi i Primici se povećavaju za 450.616,26 EUR u odnosu na Plan Proračuna za 2023. godinu, te oni sada iznose 5.439.547,26 EUR.  Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu ukupni rashodi i izdaci se povećavaju za 450.557,42 EUR u odnosu na Plan za 2023. godinu te oni sada iznose 5.101.044,42 EUR. 

 

U nastavku predsjednik vijeća daje predloženo na raspravu, Predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali su bez rasprave  sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“ slijedom toga donosi se 

ODLUKA

O I izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. i projekcija za 2024. i 2025.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.3).

Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. godini

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog  I izmjene i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture, te u nastavku daje prijedlog na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave, jednoglasno  „ZA“, te donijelo

 

ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023.g.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4).

 

–       Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2023. godini

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog  I izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture, te u nastavku daje prijedlog na raspravu. Općinsko vijeće općine Privlaka glasalo je bez rasprave, jednoglasno  „ZA“, te donijelo

 ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Privlaka u 2023.g.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).

 

    Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2023. godini

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi  u 2023.g. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

 

ODLUKU

O I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima općine Privlaka u 2023.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6)

 

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godini;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godini. Nakon kojeg predsjednik vijeća prijedlog daje na raspravu. Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo  je bez rasprave, Jednoglasno „ZA“,  te donijelo

ODLUKU 

O I izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2023. godini.    općine Privlaka u 2023.g., 

 Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

 

Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu;

 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog oduke o usvajanju godišnjeg izvještaja proračuna za 2022.g. te u nastavku ističe da je sve dostavljeno u materijalima pa ga kao takvog daje na raspravu. U raspravi su sudjelovali: Načelnik. Gašpar Begonja, Pročelnica Ivana Skoblar Šango i vijećnici Nikica Begonja, Ive Begonja.

 

Vijećnik Ive Begonja ističe da  tablica 9. ne sadrži sve sporove.

 

Pročelnica ističe da se takva popis dobio od odvjetnica i da će se uskladiti sa trenutnim stanjem i ispraviti u tekstu.

 

Predsjednik predlaže da se nakon provedene rasprave pristupi glasanju o prijedlogu.

 

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka glasali su sa 7 glasova vijećnika  „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“, te se slijedom toga donosi 

 

ODLUKA

O usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022.g.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

 

Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2022.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te je kao takvu daje na raspravu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave  na prijedlog predsjednika pristupili glasanju, te glasali Jednoglasno „ZA“ i slijedom toga donijeli slijedeću 

 

OD LUKU 

 

O raspodjeli rezultata za 2022.g.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).

 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2022. godinu;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te je kao takvu daje na raspravu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave  na prijedlog predsjednika pristupili glasanju, te glasali Jednoglasno „ZA“ i slijedom toga donijeli slijedeću 

 

ODLUKU 

 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2022. godinu;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10).

 

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te je kao takvu daje na raspravu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave  na prijedlog predsjednika pristupili glasanju, te glasali Jednoglasno „ZA“ i slijedom toga donijeli slijedeću 

 

ODLUKU 

 

 o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11)

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o. za 2022. godinu;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog zaključka , te riječ daje direktoru OKD „Artića“ Marjanu Begoniji  da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Nakon kojeg predsjednik daje predloženo na raspravu, te predlaže glasanje o istom.

 

Vijećnici općine Privlaka su bez rasprave donijeli slijedeći 

 

Zaključak

 

o prihvaćanju financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o. za 2022. godinu;

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;

 

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku obrazlaže te ističe da se predlaže  da se donese odluka kojom bi se temeljni kapital OKD „Artića“ d.o.o. poveća i to sa iznosa od 303.303,47 eura za isnos os 199.000,00 eura na iznos od 582-303,47 eura. Povećanje se predlaže radi dovšetka izgradnje skladišta OKD „Artića“. , nakon kojeg predsjednik daje prijedlog na raspravu, te predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su bez rasprave glasali Jednoglasno „ZA“ i slijedom toga donijeli slijedeću 

 

ODLUKU

O izmjenama i dopunama Odluke   Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad13.).

 

Prijedlog Odluke o osnivanju i izdavanju Službenog glasnika Općine Privlaka;

 

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku obrazlaže , nakon kojeg predsjednik daje prijedlog na raspravu, te predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka su bez rasprave glasali Jednoglasno „ZA“ i slijedom toga donijeli slijedeću 

 

ODLUKU

o osnivanju i izdavanju Službenog glasnika Općine Privlaka;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14).

 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 2 Ugovoru za izgradnju dječjeg vrtića;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže odluku te riječ daje arhitektici Miji Džidić da iznese obrazloženje. Dana 4. lipnja 2021. Općina Privlaka i Međimurje PMP d.o.o. sklopili su Ugovor u vezi s građevinsko-obrtničkim radovima, radovima vodovoda i kanalizacije, elektro radova i strojarskih radova (instalacija, grijanje, hlađenje i ventilacije) za potrebe izgradnje Dječjeg vrtića u Općini Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka, dio k.č.3799 (novoformirana k.č.3799/2) k.o. Privlaka.  

Dodatak 1 Ugovoru sklopljen je 3. veljače 2022. godine po odobrenju Općinskog vijeća Općine Privlaka po zamolbi izvođača zbog nepredvidivih okolnosti koje su dovele do povećanja cijena materijala, a u skladu sa mišljenjem o analizi cijena materijala od strane nadzornog inženjera.

Prijedlog Dodatka  br. 2 Ugovoru sačinjen je u skladu sa navedenim odredbama, temeljem izračuna nadzornog inženjera. Nakon obrazloženja  predsjednik daje prijedlog na raspravu. Nakon provedene rasprave  u kojoj su sudjelovali: vijećnici Nikica Begonja, Ive Begonja , Načelnik -Gašpar Begonja, pročelnica – Ivana Skoblar Šango. 

 

Vijećnik Ive Begonja u nastavku ističe: osnovni  Ugovor sklopljen 4.6.2021.g. i kad se donosio privi dodatak ugora osnovni ugovor je važio a za ovaj drugi dodatak ugovoru osnovni ugovor je prestao važiti! Znači osnovni Ugovor više ne vrijedi on je vrijedio do početka srpnja 2022.g.. Mi sad raspravljamo, da bi trebalo povećati troškove za ugovor koji ne vrijedi. Druga stvar po ovom osnovnom ugovoru čl. 15 kaže da bi trebao postojati zapisnik o konačnom obračunu i zapisnik o primopredaji. Zapisnik o primopredaji je sastavljen 7.12.2022.g.., također čl. 15 kaže da zapisnik o konačnom obračunu mora biti sastavljen u roku od 30 dana od dana zapisnika o primopredaji. To su dvije stvari koje su protivne Zakonu, što je izričito definirano zakonom o javnoj nabavi i osnovnim ugovorom je izričito definirano.

 

Načelnik: Vi imate svoj sta i taj stav imate pravo zadržati. Gđa Mirjana Čusek Slunjski sudjelovala je u provedbi javne nabave i rekla je da je svaki korak u ovom dijelu zakonit i kao takvog ona ga je izradila. Gđa Mirjana Čusek Slunjski je glavni predavač za provedbu javne nabave u RH. Ona je prihvatila izradu Ugovora i svih ovih dodataka Ugovora 

 

Nakon provedene opsežne rasprave predsjednik predlaže glasanje o prijedlogu Ugovora br. 2.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „Protiv“, te se slijedom toga donosi slijedeća 

 

ODLUKA 

o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka br. 2 Ugovoru za izgradnju dječjeg vrtića;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.15).

 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3720, k.o. Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: predmetna nekretnina je širine 4 meta i prestala je potreba za njezinim korištenjem u skladu sa njezinom namjenom , a sve okolne nekretnine imaju pristup sa ulice Put potoka (k.č. 3722 i kč. 3866.  Predsjednik daje prijedlog na raspravu, te predlaže glasanje o istom. 

Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

 o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 3720, k.o. Privlaka;

 Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.16.).

 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č. 6779, k.o. Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti : dio nekretnine na kojem se predlaže skidanje statusa javnog dobra predstavlja dvorište crkve Sv. Barbare, ograđeno zidom i kliznim željeznim vratima i prestala je potreba za korištenjem tog dijela kao javnog dobra u općoj uporabi odnosno nerazvrstane ceste. Predsjednik daje prijedlog na raspravu, te predlaže glasanje o istom. 

Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

 o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. 6779 k.o. Privlaka;

 Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

AD.17)

 

– Prijedlog Odluke o neprihvaćanju niti jedne ponude po natječaju za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine oznake k.č. 3708,  k.o. Privlaka;

 

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže prijedlog odluke , te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica obrazlaže: Općinsko vijeće Općine Privlaka, kao zakonom i statutom određeno tijelo nadležno za raspolaganje obzirom na procijenjenu tržišnu vrijednost nekretnine, na prethodnoj sjednici u ožujku donijelo je odluku o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretnini oznake čest.zem. 3708 k.o. Privlaka.

Temeljem navedene odluke u kojoj je određen tekst natječaja, definirana je i točka 10. koja glasi „Općina Privlaka zadržava pravo predmetni Javni natječaj poništiti bez posebnog obrazloženja“.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da je natječaj propisno objavljen, da su pristigle dvije ponude, obje predane u roku te da su obje valjane. 

Kao ovlašteni predlagatelj odluka općinskom vijeću, načelnik predlaže da  se donese odluka o poništenju natječaja, odnosno o neprihvaćanju niti jedne ponude i da Općina Privlaka pokrene izvanparnični postupak pred nadležnim sudom prijedlogom za razvrgnuće suvlasništva, a u kojem postupku će Općina Privlaka steći pravo vlasništva koje će izvesti iz svog suvlasničkog dijela.

Predlaže se po okončanju sudskog postupka, nakon što se utvrdi realni dio, donijeti odluku o daljnjem raspolaganju nekretninom.

U nastavku predsjednik daje preloženo na raspravu, kako se prisutni vijećnici nisu javili  za riječ predsjednik predlaže glasanje o predloženom.

 

Vijećnici općinskog vijeća JEDOGLASNO su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća 

ODLUKA

O neprihvaćanju niti jedne ponude po natječaju za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine oznake k.č. 3708 k.o. Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.18.).

Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake čest.zem. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti : Božidar Glavan p.p. podnio je zahtjev za otkup suvlasničkog udjela na nekretninama k.č. 8891 i k.č. 6980 k.o. Privlaka .Izrađena je procjena vrijednosti suvlasničkog dijela na nekretninama te se predlaže prodaja istih putem javnog natječaja.  Predsjednik daje prijedlog na raspravu

U raspravi su sudjelovali vijećnik Ive Begonja, nakon koje predsjednik predlaže glasanje o istom.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su sa  7 glasova vijećnika „ZA“, 1 glas vijećnika „PROTIV“ i 1 glas vijećnika „SUZDRŽAN“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretninama oznake čest.zem. 6980 i k.č. 8891,  k.o. Privlaka;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.19).

-Prijedlog Odluke o kupnji k.č. 751 i k.č. 752, k.o. Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: predlaže se  otkupiti će nekretninu oznake k.č. 751, Grbići, u naravi oranica površine 809 m², upisane u zk.ul.br. 2305, k.o. Privlaka za cijenu od 25.000,00 eura, u skladu sa Procjembenim elaboratom o tržišnoj vrijednosti nekretnine 01-05/2023, izrađenom po stalnom sudskom vještaku Draženu Kneževiću i nekretninu oznake k.č. 752, Grbići selo, u naravi oranica površine 800 m², upisane u zk.ul.br. 3729, k.o. Privlaka za cijenu od 25.000,00 eura, u skladu sa Procjembenim elaboratom o tržišnoj vrijednosti nekretnine 02-05/2023. Navedena nekretnina isključivo bi služila za proširenje mjesnog groblja Privlaka.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, te predlaže glasanje o istom.

Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA 

o kupnji k.č. 751 i k.č. 752, k.o. Privlaka

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.20).

Prijedlog Odluke o kupnji osobnog automobila;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: Predlaže se kupnja navedenog automobila za službene potrebe Općine Privlaka.

Za kupnju navedenog automobila proveden je postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Privlaka za 2023. godinu na poziciji 140 u iznosu 33.844,00 eura.

Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, u raspravi su sudjelovali vijećnici Ive Begonja i vijećnica Iva Grbić.

Nakon provedene rasprave predsjednik predlaže glasanje, vijećnici općinskog vijeća  glasali su sa 7 glasova vijećnika „ZA“ i 2 glasa vijećnika „PROTIV“, te se slijedom toga donosi 

OLDUKA 

o kupnji osobnog automobila

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.21.)

Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač Općina Privlaka od roditelja/skrbnika – korisnika usluga;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: Člankom 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07,94/13, 98/19,57/22) propisano je da dječji vrtić , koji je osnovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice osim programa pred škole koji je za roditelje besplatan.

Ravnateljica dječjeg vrtića Sabunić, obratila se općini Privlaka da se predloži općinskom  vijeću donošenje nove odluke kojom će se urediti mjerila za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač općina Privlaka  od roditelja/skrbnika-korisnik usluga. Stoga se predlaže donošenje odluke kao je navedeno.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA   

o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač Općina Privlaka od roditelja/skrbnika – korisnika usluga;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.22).

Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtiću Sabunić  Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: Temeljem članka 20. stavka 3. Zakona o prednosti pri upisu u dječji vrtić imaju sva djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, a dalje se boduje prema kriterijima kako je predloženo u čanku 6. ovoga prijedlog Odluke.

Nadalje, predlaže se da prednost pri upisu u programe Vrtića imaju djeca koja zajedno s oba roditelja (odnosno samohranim roditeljima ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jedno roditeljskoj obitelji ) imaju prebivalište na području općine Privlaka

Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtiću Sabunić  Privlaka

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.23).

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na odluku upravnog vijeća DV Sabunić o punoj ekonomskoj cijeni programa

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: Člankom 48.stavak. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07,94/13,98/19,57/22) propisano je da dječji vrtić, koji je osnovala jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naplaćuje svoje usluge od roditelja-korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice osim programa koji je za roditelje besplatan. Kako je od strane DV Sabunić zatražena suglasnost općine Privlaka kao osnivača, predlaže se donošenje navedene odluke.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnosti na odluku upravnog vijeća DV Sabunić o punoj ekonomskoj cijeni programa

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.24).

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: Člankom 41. Zakona propisuje da „Statut dječjeg vrtića i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu u i načinu rada dječjeg vrtića kao javne službe donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića. Druge opće akte ustanove donosi upravno vijeće na način propisan aktom o osnivanju ili statutom“.

Kako je od strane DV Sabunić zatražena suglasnost Općina Privlaka kao osnivača na Pravilnik o radu kojim su uređene plaće i ostala materijalna prva radnika, predlaže se donošenje navedene odluke. 

Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.25)

Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2023./2024.;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: pročelnica ističe da kao i svake godine vijeće  općina Privlaka izdaje prethodnu suglasnost na Plan upisa djece u DV „Sabunić“ za pedagošku godinu 2023/2024.g. Prijedlog je dostavljen u materijalima predlaže se prihvaćanje  istog.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić ”Sabunić” za pedagošku godinu 2023./2024.;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.26).

 

Prijedlog Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: pročelnica ističe da smo od ravnateljice DV „Sabunić“ zaprimili zahtjev kojim se zahtjevom traži zapošljavanje trećeg odgojitelja u skupini s ciljem pružanja primjerene skrbi djece s teškoćama ali i ostale djece u skupini. Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.27).

Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti:

 Dana 21. ožujka 2022.g. ravnateljica DV Sabunić uputila je Općini Privlaka zahtjev za prethodnu suglasnost za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić, a u skladu sa Odlukom koju je donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj 4. ožujka 2022.godine.

Člankom 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) propisano je da se na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića, koji su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave primjenjuju propisi kojima se uređuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za radnike.

Kako je od strane DV Sabunić zatražena prethodna suglasnost Općine Privaka kao osnivača, predlaže se donošenje navedene odluke.


Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali jednoglasno „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.28).

Prijedlog Odluke o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe radova na proširenju i produbljenju plovnog kanala Privlački gaz;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: pročelnica ističe da smo od izvođača radova zaprimili Zamolbu kojom traže izvođenje radova i tijekom srpnja i kolovoza. A ukoliko bude primjedbi građana radovi će se prolongirati.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, te se pristupa glasanju o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća su bez rasprave glasali sa 7 glasova vijećnika “ZA“ i 2 glasa vijećnika „suzdržana “, te se slijedom toga don osi slijedeća 

ODLUKA

o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe radova na proširenju i produbljenju plovnog kanala Privlački gaz;

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.29).

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sadržaja Pisma namjere za investiranje na području Općine Privlaka;

Uvodno predsjednik obrazlaže prijedlog odluke te u nastavku daje riječ pročelnici da prijedlog obrazloži u cijelosti: Općina Privlaka zaprimila je 17. ožujka 2023. godine Pismo namjere Cromaris d.d. za investiranje na području Općine Privlaka.

U navedenom pismu iskazan je interes za ulaganje i izgradnju nove faze mrjestilišta na području Općine Privlaka na k.č. 1431/1, k.č. 1432, k.č.. 1433 i k.č. 1431/2, k.o. Privlaka.

Namjena navedenih zemljišta u Prostornom planu je poljoprivredno zemljište te je potrebno pristupiti izmjenama prostornog plana – ciljanim izmjenama.

Predrast je nastavak proizvodnog procesa koji Cromaris ima uspostavljen u Ninu, odnosno drugi korak mrjestilišta. I dok se u Ninu danas proizvodi riblja mlađ veličine 3-5 grama, u budućnosti bi se u pogonu predrasta proizvodila mlađ veličine 15-20g.

Sama tehnologija proizvodnje je gotovo identična – uzgoj i selekcija u zatvorenim bazenskim sustavima, a razlika je u veličini i broju bazena. Cromaris je inicijalnu investiciju procijenio da obuhvaća približno 10.000 m2 bazena, odnosno cca 16.000 m2 pod krovom, za što im je potrebna čestica veličine od oko 40.000 m2. Kao i mrjestilište u Ninu, koje je smješteno uz sam povijesni centar Nina, i ovaj pogon bi se trebao vizualno uklopiti u okoliš, te biti iznimno visokog stupnja energetske učinkovitosti i minimalnog utjecaja na okoliš.

Iako je blizina mora bitan preduvjet za ovakav projekt, Cromaris je potvrdio da bi se na predmetnoj čestici držao minimalno cca 100 m od obalne linije, a sam zahvat mora bi bio izveden podzemno te ne bi narušavao izgled i funkcionalnost plaže.

Što možebitni dolazak Cromarisa u Privlaku zapravo znači za nas?

Jasno je vidljiv direktan utjecaj na cjelogodišnje zaposlenje naših mještana i smanjenje ovisnosti o turizmu i sezonskim poslovima. Sam pogon predrasta bi trebao stvoriti 30-tak radnih mjesta, različitih stupnjeva stručnosti i obrazovanja, od polukvalificiranih radnika do tehnologa i inženjera. Nova radna mjesta znače i veće općinske prihode, po osnovi godišnjeg prihoda od dugoročnog najma zemljišta, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, poreza na dohodak… 

Dovođenje infrastrukture u područje „Male Rupe“ bi značilo i bolje pristupne ceste našoj plaži te mogućnost izgradnje dodatnog pratećeg kompatibilnog uslužnog sadržaja u tom području.

U razgovorima sa Cromarisom naglašen je i njihov dugoročni plan uspostavljanja nove uzgojne farme na području Mauna pri čemu je vrlo izgledno da bi Privlaka mogla postati njihova kopnena baza, što bi opet značilo dodatne poslove za naše žitelje, prihode za Općinu i zajedničke projekte vezane uz morsku infrastrukturu.

Naglašavam da se Cromaris dokazao kao dugoročan i pouzdan partner lokalnim zajednicama u kojima djeluje, kako samostalno i direktno, tako i putem Adris Grupe i njene Zaklade, preko koje je Grad Nin, primjerice, u 2 navrata dobio značajna sredstva za obnovu zidina i izgradnju šetnice. Sama činjenica da je Cromaris član Adris Grupe koja u svom portfelju ima vodeće hrvatske tvrtke iz turizma (Maistra) i osiguranja (Croatia Osiguranje), otvara i dodatne mogućnosti razvoja i sinergija za našu Općinu.

 

Zaključak

Nastavno na obrazloženje vijeće je primilo na znanje informaciju.

 

Ad. 30).

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave .

 

Vijeće je završilo sa radom u 20.15 sati.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikica Begonja

 

Zapisničar:

 

Danica Jurac

Skip to content