Zapisnik sa 13 sjednice, odluke su  objavljene u Službenom glasniku Zadarske županije  br. 8/23 od 02.06.2023.g. – preuzmite ga na ovoj poveznici.

KLASA: 021-05/23-01/01

URBROJ:2198-28-01-23-2

Privlaka, 6. ožujka 2023. godine

 

Z A P I S N I K

sa 12. sjednice sedmog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 6. ožujka 2023.g. u vijećnici općine Privlaka

 

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Ante Mustać
 3. Luka Grbić
 4. Paula Ivanov 
 5. Ante Šarić
 6. Tomislav Jurlina 
 7. Mislav Zanki
 8. Ive Begonja

Početak rada: 18,00 sati

 

Odsutni članovi vijeća:  Iva Barunčić 

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar Šango, Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu – Barbara Glavan.

 

Predsjednik na početku pozdravlja  sve  nazočne te utvrđuje kvorum. Konstatira se da je prisutno  8 vijećnika.

 

Predsjednik predlaže Dnevni red koji je dostavljen u pozivu za sjednicu , predsjednik u nastavku stavlja na glasovanje  prijedlog dnevnog reda. Predloženi  Dnevni red  usvojen  je JEDNOGLASNO.

Za sjednicu je utvrđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća;
 2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.07.2022. – 31.12. 2022. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/6 i k.č. 6766/7 k.o. Privlaka;
 4. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na  nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/9 k.o. Privlaka;
 5. Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretnini čest.zem. 3708 k.o. Privlaka;
 6. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Privlaka;
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta;
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka;
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpora učenicima i studentima na području Općine Privlaka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o ekonomskoj mjesečnoj cijeni programa;
 14. Prijedlog Zaključka o usvajanju analize sustava zaštite i spašavanja za 2022 god.;
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom;
 16. Razno;

 

Ad.1).

 

Usvajanje Zapisnika sa 11.  sjednice Općinskog vijeća Općine  Privlaka.

 

Zapisnik sa prethodne sjednice stavljen je na primjedbe. Zapisnik je potvrđen jednoglasno – 8 glasova „ZA“.

 

Ad.2).

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 01.07.2022. – 31.12. 2022. godine;

 

Uvodno predsjednik obrazlaže Izviješća o radu Načelnika za razdoblje od 01.07.2022.g. do 31.12.2022.g. te riječ daje pročelnici koja u nastavku ističe: „Odredbom članka 48. Statuta Općine Privlaka  („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18, 07/21, 11/22) propisano je da  općinski načelnik dva puta godišnje podnosi općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Slijedom navedenog, podnosi se izvješće za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.godine.“ 

Predsjednik u nastavku daje Izvješće na prihvaćanje, vijećnici su bez rasprave sa 6 glasova “ZA” i 2 glasa “PROTIV” prihvatili Izviješće o radu načelnika, te se donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka, za razdoblje od 01.07.2022. – 31.12. 2022. godine.

Izviješće je sastavni dio zapisnika.

Ad.3).

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/6 i k.č. 6766/7 k.o. Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Općinsko vijeće Općine Privlaka je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 11. listopada 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 27/22) i to za nekretnine: 

 

– čest.zem. 6766/6, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 2593 m2, 

– čest.zem. 6766/7, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1473 m2,

– čest.zem. 6766/8, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1077 m2, sve upisane u zk.ul.1644, k.o. Privlaka.

Pravo građenja osniva se na razdoblje od 40 godina od dana sklapanja Ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekti prelaze u vlasništvo Općine Privlaka te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Privlaka ili njezinom pravnom slijedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima i nema pravo na povrat uloženih sredstava od strane Općine Privlaka. 

 

Godišnja naknada za pravo građenja na rok od 40 godina procijenjena je sukladno procjembenim elaboratima izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Draženu Knežević, struč.spec.ing.aedif. 

Priloženo se dostavlja zapisnik Povjerenstva u kojem se predlaže donijeti odluku o odabiru ponude po predmetnom natječaju. Ponuda je dostupna na uvid u prostorijama Općine.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka je bez rasprave glasalo sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“  te donijelo

 

ODLUKU

 

 o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/6 i k.č. 6766/7 k.o. Privlaka.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad 4).

 

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na  nekretnini u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/9 k.o. Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke: Općinsko vijeće Općine Privlaka je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na čest.zem. 6766/9 k.o. Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 32/22) i to za nekretnine: 

 

– čest.zem. 6766/9, SABUNIKE, DEPONIJA, površine 1292 m2, upisana u zk.ul. broj 1644 k.o. Privlaka, u vlasništvu Općine Privlaka, za cijelo.

 

Pravo građenja osniva se na razdoblje od 40 godina od dana sklapanja Ugovora o pravu građenja, a po proteku tog roka izgrađeni objekti prelaze u vlasništvo Općine Privlaka te se nositelj prava građenja obvezuje predati Općini Privlaka ili njezinom pravnom slijedniku nekretninu neopterećenu bilo kakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima i nema pravo na povrat uloženih sredstava od strane Općine Privlaka. 

Godišnja naknada za pravo građenja na rok od 40 godina procijenjena je sukladno procjembenim elaboratima izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Draženu Knežević, struč.spec.ing.aedif. 

Priloženo se dostavlja zapisnik Povjerestva u kojem se predlaže donijeti odluku o odabiru ponude po predmetnom natječaju. Ponuda je dostupna na uvid u prostorijama Općine.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka je bez rasprave glasalo sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“,  te donijelo

 

ODLUKU

 

 o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka – k.č.6766/9 k.o. Privlaka.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5)

 

Prijedlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretnini čest.zem. 3708 k.o. Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Temeljem članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 19/13), određeno je da Općina Privlaka može nekretnine prodati i davati u zakup i na drugi način njima raspolagati na temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Tijela nadležna za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Privlaka su načelnik i Općinsko vijeće Općine Privlaka, a oni donose odluku o raspolaganju nekretninama na temelju vlasničkih ovlasti, a pod uvjetom i na način pripisan Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Predmet odluke je prodaja suvlasničkog dijela Općine Privlaka na k.č. 3708, VELIKA GLAVICA, u naravi dvorište površine 1246 m2, u naravi stambena zgrada površine 41 m2.

Predsjednik daje predloženo na raspravu, prvi za riječ se javio vijećnik Ive Begonja. 

 

Vijećnik Ive Begonja: „Ako pogledamo vlasnički list, vidimo da se ovdje radi o 387 m2 koji je suvlasništvo Općine Privlaka, a s obzirom da je minimalna građevinska parcela u našoj Općini 350 m2, da bi se maksimalizirala vrijednost ovog zemljišta trebalo bi ovo suvlasništvo pretvoriti u vlasništvo. Da bi se to napravilo trebalo bi provesti parcelaciju ovoga zemljišta. To traje mjesec dana a ne košta puno i onda bi Općina umjesto suvlasničkog dijela ovdje imala vlasništvo 1/1 na tih 387 m2 i tada bi cijena tog zemljišta bila puno veća od ovoga suvlasničkog dijela. Dakle, postoje dva načina: jedan je geometrijska dioba, a drugi je civilna dioba. Ovaj prijedlog je civilna dioba koja je ok ako nije moguća geometrijska dioba. U ovom slučaju je geometrijska dioba moguća jer je suvlasništvo Općine veće od 350 m2. Stoga mi nije jasno zašto ta opcija ne bi bila bolja od ovoga.“

 

Načelnik Općine traži riječ: „Na prostoru Glavice je bilo petnaestak ovakvih slučajeva, uglavnom se radi o suvlasništvu Općine zbog odluke tadašnjeg općinskog vijeća i radi se o tzv. višku kvadrata na čestici. Ovdje konkretno se radi o zemljištu od pokojnog Marija „Zorinog“ gdje se njegova sestra obratila da želi adaptirati taj prostor. Smatram da je naša prvenstvena obveza pomoći tim ljudima u rješavanju tog statusa na njihovoj čestici.“  

 

Vijećnik Luka Grbić se javlja za riječ: „Vjećnici su dobili procjenu na mail i tu se ne radi o nikakvom pogodovanju jer je utvrđena tržišna vrijednost zemljišta te je napravljeno vještačenje. Zemljište je u njihovu posjedu i ružno bi bilo oštetiti posjednika. Općina je svaki puta izlazila u susret ukoliko suvlasnici žele otkupiti višak zemljišta koji se nalazi unutar njihovog posjeda.“

 

Vijećnik Ive Begonja. „Ako gledamo pravne termine vještačenje je nešto sasvim drugom od ovoga što ja predlažem, a to je parcelacija. Ja nisam rekao da se ovdje radi o pogodavanju već da smatram da je ispravno za Općinu Privlaka da se zemljište odvoji. Mi ovdje govorimo o parcelaciji kako bi se na maksimaliziralo zemljište.“ 

 

Načelnik: „U svakom slučaju će biti javni natječaj na koji se može javiti svatko. Gospođa se obratila Općini radi otkupa zemljišta.“

 

Vijećnik Ive Begonja: „Smatram da će se zemljište u svakom slučaju bolje prodati ako se radi o vlasništvu, a ne o suvlasništvu. Mi ovdje govorimo o onome što je dobro za Općinu Privlaka.“

 

Nakon provedene rasprave predsjednik daje prijedlog na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka, glasalo je sa 6 glasova  „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“  te donijelo

 

ODLUKU

o prodaji suvlasničkog dijela Općine Privlaka na nekretnini čest.zem. 3708 k.o. Privlaka.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6).

Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva„Artić“ d.o.o.;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članak 457. stavak. 1. propisuje da je za povećanje temeljnoga kapitala potrebna odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora. Općina Privlaka je jedini osnivač i član društva te se predlaže da predstavničko tijelo Općine donese odluku kojom bi se temeljni kapital Općinskog komunalnog društva „Artić“ d.o.o. povećao, i to sa iznosa od 383.303,47 EUR (tristoosamdesettritisućetristotrieuračetrdesetsedamcenti) za iznos od 199.085,00 EUR-a (stodevedesetdevettisućaosamdesetpeteuranulacesti) na iznos od 582.388,47 EUR-a (petstoosamdesetdvijetisućetristiosamdesetosameuračetrdesetsedamcenti). Povećanje se predlaže radi dovršetka izgradnje zgrade skladišta OKD Artić.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka je bez rasprave glasalo sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“,  te donijelo

 

ODLUKU

 o povećanju temeljnog kapitala Općinskog komunalnog društva „Artić“ d.o.o..

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16, 101/17, 114/22) propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina. Općina Privlaka je 2018. donijela Odluku o porezima Općine Privlaka kojom su uvedeni porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Izmjenama Zakona o lokalnim porezima propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,66 do 1,99 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Kuća za odmor definirana je kao svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Da bi se uskladila postojeća odluka sa izmjenama Zakona, predlaže se mijenjati predmetnu odluku na način da članak 9. koji glasi: „Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.“ tako da isti sada glasi: Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 1,99 eura/ m² korisne površine kuće za odmor.“ Sukladno članku 42. stavak 2., odluka predstavničkog tijela koja se odnosi na lokalne poreze može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine. Slijedom navedenog, ova odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine, a do toga datuma će se cijena od 15 kuna/ m² će se konvertirati po fiksnom tečaju po kojemu 1 euro iznosi 7,53450 kuna.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka je bez rasprave jednoglasno glasalo sa 8 glasova  „ZA“ ,  te donijelo

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. 

Predlaže se amandman na način da se članak 12. predmetne Odluke o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 02/19) mijenja tako da isti sada glasi:

“(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji gradi građevinu za zadovoljavanje isključivo svojih potreba stanovanja odnosno za objekt sa isključivo jednom stambenom jedinicom ima jednokratno pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 50 % obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa po odredbama ove Odluke, ukoliko gradi, nadograđuje, rekonstruira ili legalizira postojeću građevinu, uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

– prijavljeno prebivalište na području Općine Privlaka najmanje 15 godina, što dokazuje potvrdom nadležnog tijela

– potvrda nadležnog tijela da obveznik ili njegov bračni drug nemaju u posjedu i vlasništvu drugu nekretninu na području Republike Hrvatske koja služi za stanovanje

– preslik domovnice ili osobne iskaznice.”

 

Odredbom članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju: zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa), način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa. S obzirom da je u tijeku veliki broj postupaka za izdavanje građevinskih dozvola na području Općine Privlaka, a po pravomoćnosti kojih Jedinstveni upravni odjel obračunava komunalni doprinos, predlaže se, iako je odluka u kojoj je komunalni doprinos određen u kunama valjana, iznos komunalnog doprinosa određen u kunama odrediti u eurima radi lakše primjene. Također, predlažu se povoljniji uvjeti za djelomično oslobođenje od plaćanja za obveznike plaćanja koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Privlaka najmanje 15 godina.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu.

Vijećnik Ante Šarić javlja se za riječ: „Što je s tom olakšicom od 50% u slučaju ako npr. ja gradim kuću, to mi je prva nekretnina i iskoristim olakšicu, a onda tu istu kuću nakon dvije godine prodam, a onda ponovno gradim novu kuću i to mi je jedina nekretnina, da li onda opet imam pravo na olakšicu?“

Načelnik Općine: „Ovo se može koristiti isključivo jednokratno. Samo o prvoj nekretnini se radi.“

Nakon provedene rasprave predsjednik daje prijedlog na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka jednoglasno je glasalo sa 8 glasova  „ZA“  te donijelo

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. U Odluci o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi „Mareta“ od dana 5. ožujka 2018. godine (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18), članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Za predstavnika Općine Privlaka u Skupštini LAG-a „Mareta“ imenuje se Barbara Glavan, Viši stručni suradnik za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, a za zamjenika predstavnika imenuje se Antonio Glavan, Viši komunalni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka.“

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na  glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka jednoglasno je bez rasprave glasalo sa 8 glasova  „ZA“  te donijelo

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o članstvu u Lokalnoj akcijskoj grupi Mareta.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10).

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke .Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) propisano je da se koncesijsko odobrenje može izdati pravnim osobama i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra. 

Koncesijsko odobrenje daje se na zahtjev na rok do najviše 5 godina. Koncesijsko odobrenje izdaje vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja. Vijeće ima predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće. Troškovi vijeća, naknada za rad i troškovi članova Vijeća podmiruju se iz gradskog/općinskog proračuna. Protiv rješenja Vijeća o izdavanju koncesijskog odobrenja može se podnijeti žalba Ministarstvu. 

Predlaže se umjesto pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka Ivane Skoblar Šango, imenovati u vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imenovati Barbaru Glavan, višu stručnu suradnicu za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu u JUO Općine Privlaka.

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka je bez rasprave glasalo sa 6 glasova  „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ te donijelo

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11).

 

Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpora učenicima i studentima na području Općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pravilnikom o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima na području Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 13/18), člankom 11., propisano je da postupak i sve poslove u vezi s postupkom dodjele stipendija provodi Povjerenstvo, koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Predlaže se u Povjeretnstvo za dodjelu stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima na području Općine Privlaka imenovati za predsjednicu Barbaru Glavan – viši stručni suradnik za opće i pravne poslove i lokalnu samoupravu, Lorenu Matulj Ivanov – viši stručni suradnik za računovodstvo i financije i Nikicu Begonja – predsjednik Općinskog vijeća Općine Privlaka.

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka  jednoglasno je bez rasprave glasalo sa 8 glasova „ZA“ te donijelo

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija i drugih oblika potpora učenicima i studentima na području Općine Privlaka  

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12).

 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Na svojoj 13. sjednici  UV DV Sabunić donijelo je izmjene i dopune  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. Izmjene i dopune odnose se na povećanje broja radnika za radno mjesto spremačice s dva (2) na tri (3).

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom  na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka jednoglasno je bez rasprave glasalo sa 8 glasova  „ZA“ te donijelo

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustroju i načinu rada Dječjeg vrtića Sabunić

 

Zaključak  čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13).

 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o             

ekonomskoj mjesečnoj cijeni programa;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog oduke, te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Ekonomska mjesečna cijena izračunata je na osnovu financijskog plana za 2023.g. i broja djece koja pohađaju vrtić u 2023.g. temeljem financijskog plana . Planirani rashodi vrtića u 2023.g. iznose 268.041,00 eura, a u 2023.g. u vrtić je upisano 81 dijete. Prema ovim podacima mjesečna ekonomska cijena vrtića iznosi 275,76 eura (2.077,71 kn)- Prijedlog je da se navedena cijena zaokruži i da ekonomska cijena vrtića iznosi 275,00 eura mjesečno (2.071,99 kn).

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom  na glasanje.

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka jednoglasno je bez rasprave  glasalo  sa 8 glasova  „ZA“   te donijelo

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti  na Odluku Upravnog vijeća DV Sabunić o ekonomskoj mjesečnoj cijeni programa;

Zaključak  čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.14).

 

Prijedlog Zaključka o usvajanju analize sustava zaštite i spašavanja za 2022 god.;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog analize , te daje riječ Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Svake godine donosi se analiza sustava zaštite i spašavanja za prethodnu godinu. U materijalima ste dobili detaljnu analizu za 2022.g. 

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje. 

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka jednoglasno je bez rasprave glasalo sa 8 glasova  „ZA“   te donijelo

 

Zaključak

o usvajanju analize sustava zaštite i spašavanja za 2022.g.  

 

Zaključak  čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.15).

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog Izviješća, te daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke.

 

Plan gospodarenja otpadom Općine Privlaka izrađen je sukladno Zakonu o otpadu te Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19). Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. 

 

Predsjednik daje prijedlog na raspravu, a potom i na glasanje. Općinsko vijeće Općine Privlaka,  jednoglasno je bez rasprave  glasalo  sa 8 glasova  „ZA“   te donijelo

 

Zaključak

o prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenjem otpadom.

 

Zaključak  čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.16).

 

-RAZNO

 

 1. a) 

 

Načelnik podnosi izviješće o tijeku radova na aglomeraciji. Navodi da je bio sastanak sa izvođačem radova. Pojačani su radovi na području Privlake u odnosu na prije Nove godine. Radovi počinju na predjelu Glavice. Upozorava na mogućnost problema u prometovanju na županijskoj cesti kroz centar Privlake. Begonjići su pri kraju. Prostor Glavanaca je i dalje u radovima. Načelnik upoznaje da je u planu i mogućnost nasipavanja obale u Punti u 9. mjesecu za što je potrebno ishoditi potrebne dozvole i to se odnosi na dio od Punte Artić do mula u Cankinima.

 

b)

 

Načelnik upoznaje vijećnike o davanju suglasnosti na izvođenje radova na ugostiteljskom objektu Moreta na Kolištu. Upoznaje da su se obratili Općini za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na postojećem boćalištu gdje bi se napravilo dječje igralište. Načelnik upoznaje da je temeljem svojih ovlasti dao suglasnost za izvođenje radova.

 

c)

 

Vijećnik Ante Šarić upozorava na kamp Dalmacija i nedostatku električne energije tijekom ljeta. Načelnik u nastavku objašnjava da je inspektorat bio u kampu i da imaju suglasnost na postavljeni broj kućica.

 

Predsjednik:

Nikica Begonja

 

Zapisničar:

Barbara Glavan Skip to content