REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 Privlaka

KLASA: 021-05/20-01/06
URBROJ:2198/28-01-20-2

Privlaka, 3. studenog  2020.g.

Z A P I S N I K
sa 32. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 03. studenog  2020.g. u multimedijalnoj dvorani osnovne škole Privlaka

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

 

Nazočni vijećnici:

1.     Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća

2.     Martin Grbić

3.     Ante Glavan

4.     Paula Matulj

5.     Petar Mustać

6.     Željko Zorić

7.     Luka Grbić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Iva Barunčić, Ana Skoblar, Ante Mustać;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,  referent za proračun – Katarina Šango;   administrativni referent- Danica Jurac;

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka, kako nije bilo nadopune dnevnog reda predsjednik daje na usvajanje  predloženi  dnevni  red

 

1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 31. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

2.     Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g.; (Rebalans)

3.     Donošenje II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g.;

4.     Donošenje II izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g.;

5.     Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2020.g.;

6.     Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom i ostalim društvenim djelatnostima za 2020. g.;

7.     Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi za 2020.g.;

8.     Donošenje odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g.;

9.     Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Privlaka;

10.  Razno;

 

Ad.1).

-Prihvaćanje zapisnika sa 31. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

Predsjednik uvodno ističe da je zapisnik dostavljeni u materijalima i da je u njemu sve bitno napisano pa ga kao takvog daje na raspravu.

Kako se u nastavku nitko nije javio za raspravu, predsjednik predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se temeljem glasanja prihvaća zapisnik sa 31. Sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2).

-Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2020.g.(Rebalans)

Predsjednik uvodnom riječi obrazlaže II izmjene i dopune Proračuna za 2020.g. i  na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj  5/18), te  Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09) i Izmjena i dopuna Poslovnika vijeća općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske Županije“ 5/18).U nastavku riječ daje gđi. Katarini Šango da u nastavku obrazloži prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna, te ističe  da se drugim izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi i primici  povećavaju za 429.200,00 kn u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna te oni sada iznose 25.059.090,00 kn. Prihodi poslovanja povećavaju se za 929.200.00 kn te oni sada iznose 18.274.350,00 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Drugim izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna i iznose 300.000,00 kn. Nakon iscrpnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik daje predloženo na raspravu.

Za riječ se javi vijećnik Luka Grbić: te pita na što je donosi planiranih 300.000,00 kn od nefinancijske imovine.

Katarina Šango: odnosi se na otkup zemljišta.

Nakon provedene rasprave, predsjednik daje predloženo na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali sa (7 glasova ZA) , te se slijedom toga   donosi slijedeća

ODLUKA

o II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020.g.(rebalans).

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.3).

-Donošenje II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2020.g sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu, nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova Za), donijelo

Odluku

o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2020. Godinu sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad 4).

-Donošenje II izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu,

nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova Za), donijelo

 

ODLUKU

O prihvaćanju II izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.g.

Odluku čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5).

–       Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2020.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu,

nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova Za), donijelo

ODLUKU

O prihvaćanju II izmjena i dopuna Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2020.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6)

–       Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom i ostalim društvenim djelatnostima za 2020. g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu,

nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova Za), donijelo

ODLUKU

O prihvaćanju II izmjenama i dopunama programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2020.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).

-Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi za 2020.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu,

nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova ZA), te donijelo

ODLUKA

O prihvaćanju II izmjena i dopunama Programa javnih potreba socijalne skrbi u 2020.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8).

–       Donošenje odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18), te riječ daje gđi. Katarini Šango da u nastavku obrazloži prijedlog odluke. Katarina Šango u nastavku ističe da se u odluci o izvršenju proračuna za 2020.g. dodaje glava VII. Zaduživanje i davanje jamstva te sad članak 24 glasi: u projekcijama za 2021 i 2022g. uz proračun općine Privlaka za 2020.g. nije vidljiv navedeni kapitalni projekt K3010-14 izgradnja  i opremanje dječjeg vrtića, te se ovom odlukom uvodi navedeni kapitalni projekt za realizaciju kojeg se planiraju primici od dugoročnog zaduživanja u iznosu 10.293.710,84. Kn. Povlačenje kreditnih sredstava temeljem ovog zaduženja izvršit će se sukcesivno, temeljem  vjerodostojne dokumentacije o namjenskom trošenju kredita u 2021.g. u iznosu od 8.000.000,00 kn , a u 2022 g. u iznosu od 2.293.710,84 kn. Nakon sveobuhvatnog  izlaganja gđe. Katarine Šango  predsjednik daje predloženo na raspavu. Nakon provedene rasapve prisutnih vijećnika, predsjednik daje prijedlog na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova Za), te donijelo

ODLUKU

O prihvaćanju II izmjena i dopuna odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g.

Odluka čini sastavni dio zapisnika.

Ad.9).

–       Donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju općine Privlaka;

 

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke o dugoročno zaduživanju općine Privlaka za izgradnju dječjeg vrtića, te riječ daje gđi. Katarini Šango da u nastavku obrazloži prijedlog odluke. Katarina Šango ističe da smo zatražili ponudi od 5 poslovnih banaka od kojih je najpovoljnija bila Zagrebačaka banka d.d. Iznos kredita je sukladno svim troškovnicima 10.293.710,84 kn na rok otplate od 10 godina. Kamatna stopa je 1,30 % godišnja, fiksna. Naknada za obradu kredita 0,10 % od ugovorenog iznosa kredita. Nakon izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik daje predloženo na raspravu. Nakon kraće provedene rasprave prisutnih vijećnika, predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (7 glasova ZA), te donijelo

 

ODLUKU

O dugoročnom kreditnom zaduživanju općine Privlaka.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad10).

-RAZNO

 

Predsjednik vijeća pod ovom točkom dnevnog reda riječ daje Načelniku.

Načelnik u nastavku podnosi izviješće općinskom vijeću o stanju spora sa RO-RO.

Vijeće je primilo na znanje izviješće o stanju spora sa RO-RO:

Vijeće je završilo sa radom u  19.45 sati.

 

Predsjednik
Nikica Begonja

 

 

 

 

Zapisničar:

D.Jurac

Skip to content