Obavijest o prekidu isporuke vode za četvrtak 6. lipnja i petak 7. lipnja
6. lipnja 2024.
Obavijest o prekidu isporuke vode za ponedjeljak 17. lipnja
17. lipnja 2024.

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/24-01/04
URBROJ: 2198-28-01-24-1

Privlaka, 7. lipnja 2024. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22 i „Službeni glasnik Općine Privlaka“, broj 04/23) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m
19. (devetnaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. lipnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka;

2.     Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Privlaka za 2023. godinu;

3.     Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu;

4.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka za 2023. godinu;

5.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;

6.     Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Privlaka za 2023. godinu;

7.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu;

8.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Privlaka za 2024. godinu;

9.     Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;

10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Privlaka u 2024. godini;

11.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2023. godini;

12.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i društvenim djelatnostima Općine Privlaka u 2024. godini;

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi u 2024. godini;

14.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća Općinskog komunalnog društva Artić d.o.o. za 2023.;

15.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2024. godinu;

16.  Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste javnim dobrom u općoj uporabi;

17.  Prijedlog Odluke o dodjeli zahvalnica Općine Privlaka u 2024. godini;

18.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;

19.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja dva (2) odgojitelja na određeno puno radno vrijeme;

20.  Prijedlog Odluke o prethodnoj suglasnosti za usklađivanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Sabunić;

21.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Sabunić Privlaka;

22.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač Općina Privlaka od roditelja/skrbnika – korisnika usluga;

23.  Prijedlog Odluke o odobrenju izvođenja radova tijekom turističke sezone za potrebe radova na proširenju i produbljenju plovnog kanala Privlački gaz;

24.  Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE

P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Comments are closed.

Skip to content