Za sljedeći tjedan najavljen prekid isporuke vode, donosimo raspored
19. travnja 2024.
Obavijest o prekidu isporuke vode za utorak, 30. travnja
29. travnja 2024.

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/24-01/ 3
URBROJ: 2198-28-01-24-1

Privlaka, 24. travnja 2024. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22 i „Službeni glasnik Općine Privlaka“, broj 04/23) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m
18. (osamnaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 30. travnja 2024. godine (utorak) s početkom u 19,00 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

1.     Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka;

2.     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje;

3.     Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik;

4.     Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru u Općini Privlaka za razdoblje 2024. do 2028. godine;

5.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;

6.     Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Općine Privlaka;

7.     Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga u Dječjem vrtiću Sabunić kojem je osnivač Općina Privlaka od roditelja/skrbnika – korisnika usluga;

8.     Prijedlog Odluke o izdavanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječju vrtić Sabunić za pedagošku godinu 2024./2025.;

9.     Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Comments are closed.

Skip to content