Obavijest o prekidu isporuke vode u petak 16.veljače
15. veljače 2024.
Obavijest o prekidu isporuke vode u ponedjeljak 4. ožujka
1. ožujka 2024.

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/24-01/2
URBROJ: 2198-28-01-24-1

Privlaka, 21. veljače 2024. godine

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 05/18, 07/21, 11/22 i „Službeni glasnik Općine Privlaka“, broj 04/23) te članka 55. Poslovnika o radu općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, 05/18)

S a z i v a m

17. (sedamnaestu) sjednicu sedmog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. veljače 2024. godine (utorak) s početkom u 18,30 sati u vijećnici općine Privlaka

Prijedlog  dnevnog  reda:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka;
  2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća mandatnog povjerenstva o prestanku mandata članice Općinskog vijeća Ive Grbić i početku mandata zamjenice Nine Škibola
  3. Prisega – Nina Škibola
  4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća mandatnog povjerenstva o prestanku mandata članice Općinskog vijeća Paule Ivanov i početku mandata zamjenika Martin Grbić
  5. Prisega – Martin Grbić
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Privlaka,
  7. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za razdoblje 2024.-2028. godine,
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.7.2023.-31.12.2023. godine,
  9. Razno.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Comments are closed.

Skip to content